Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 20 november 2017 13:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de bijlage treft u de agenda aan.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de bijlage treft u het verslag en de bijdrage van de inspreker aan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag 1: betreffende familiebedrijven, ingediend door het CDA (geen bijlage beschikbaar)
  Rondvraag 2: betreffende Rijnbrug, ingediend door D66
  Rondvraag 3: betreffende spoorverbinding Utrecht- Leiden, ingediend door D66
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP:
  Bij de BOB onderwijs-arbeidsmarkt is aandacht voor de uitvoering van motie 38.
  Wij waarderen het dat een motie serieus wordt uitgevoerd, maar vinden de uitkomst van de BOB nu te eenzijdig gericht op ICT en techniek werkgelegenheid voor de slimmere MBO ers en HBOers. Het lijkt hier vooral te gaan om de nood van de bedrijven op te lossen.
  We missen de uitvoering van andere aanvaarde moties over dit onderwerp zoals motie 57 en motie 42 bij de kadernota 2016.
  Deze richten zich op de problemen van alle MBO ers in alle sectoren en van alle niveaus. Zie in de bijlage. Wanneer en hoe gaan deze moties ingelost wordt?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de bijlage treft u de stukken aan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Voor de gezondheid van de werknemers in de agrarische sector en omwonenden van de panden met asbestdaken is het nog steeds bestaan van een groot aantal vierkante meters asbestdaken een groot probleem. Daarom is het van groot belang dat de komende jaren de daken gesaneerd worden en asbest veilig wordt verwijderd. In het rapport wordt vermeld dat de provincie met een aantal partijen acties aan het voorbereiden is hiertoe. We horen hier graag meer over van de gedeputeerde. Hierbij horen we ook graag of het al dan niet aannemen van het wetsvoorstel om asbestdaken totaal te verbieden per 2024 hierop nog invloed heeft. In de vorige uitvoeringsregeling waren asbestverwijdering en installatie van zonnepanelen gekoppeld. Vanuit de rijkssubsidie is dit niet langer het geval. Wij vragen gedeputeerde om een toelichting te geven op de haalbaarheid en mogelijke synergievoordelen van het opnieuw koppelen van zowel de gezondheidsdoelstelling (asbest eraf) als de klimaatdoelstelling (bevorderen energietransitie, bijv. via zonnepanelen erop).

  PvdA:
  De informatie in de statenbrief laat in het midden of er uitzicht is op een aanvullende regeling met het Rijk, omdat deze nog door het vorige kabinet is voorbereid. Hiermee blijft onduidelijk of de opgave in Utrecht tijdig kan worden gerealiseerd. Dit is voor de PvdA aanleiding tot opwaardering teneinde hier de visie van het college over te horen.

  PvdD:
  Uit de analyse blijkt dat 6 tot 12 % van de asbestdaken in de provincie zijn gesaneerd. Wij kijken graag samen met de commissie en college wat onze verantwoordelijkheden zijn als provincie, en hoe we invulling geven aan het vervolg. Ook vernemen wij graag wat de resultaten zijn van het in 2017 uitgevoerde onderzoek naar de omvang van de hoeveelheid resterende asbestdaken in Utrecht.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • geen bijlage beschikbaar
  vergroten verkleinen laden...
 • Doorgeschoven van commissie 9 oktober jl.
  vergroten verkleinen laden...
 • Doorgeschoven van commissie 9 oktober jl.
  Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD:
  Het valt de Partij voor de Dieren op dat we bij provinciale opgaven vaak verzanden in een oppervlaktedebat met een focus op ‘end-of-the pipe solutions’. De Partij voor de Dieren vindt de ingekomen e-mail een goede aanleiding om stil te staan bij de basisstructuur van het OV in de provincie Utrecht. Graag wil de fractie weten wat de Gedeputeerde vindt van de suggesties die worden aangedragen in de brochures over reistijd, op welke manier dit aansluit of aangesloten kan worden op het OV-netwerk van de provincie Utrecht en of er zodoende mogelijk een aanpassing van het OV-netwerk en aanzienlijke verbetering van reistijden realiseerbaar zijn.
  “Naarmate mensen langer onderweg zijn per ov, wordt de auto vaker gebruik, waardoor de drang om wegen te verbreden toeneemt, waardoor het ov nog minder wordt gebruikt en uitdunt, waardoor nog meer mensen de auto willen gebruiken, enz.” – uit brochure ‘kortere reistijden alternatief ov-beleid Utrecht’.

  SP:
  De SP roept al heel erg lang dat reistijd van deur tot deur belangrijk is voor met name forensen. Uit eigen waarneming heb ik mogen ervaren dat de reistijd van woon/werkverkeer in 9 jaar is verdubbeld op bepaalde trajecten. Wanneer wij een schaalsprong in het OV willen maken zullen we er voor moeten zorgen dat die reistijd van deur tot deur wordt verkort. Alleen op die manier maak je de keus voor OV of een combi OV/fiets aantrekkelijk voor mensen en zullen zij voor OV kiezen ipv van de auto. Graag horen wij van het college wat zij gaan doen met deze informatie. Met name in relatie tot de uitbreiding van USP en het hele Healty Urban Living project.
  vergroten verkleinen laden...
 • Doorgeschoven van commissie 9 oktober jl.
  Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  We lezen in de begeleidende Statenbrief bij het vervoerplan dat Syntus als uitgangspunt mee heeft gekregen dat de hoogte van de exploitatiebijdrage voor 2018 niet hoger mag uitvallen dan in 2017. Dit ondanks een wederom forse stijging van het aantal reizigers. De PvdA vraagt het college waarom ervoor is gekozen de groei van reizigers op te vangen met bezuinigingen elders en niet door het budget mee te laten groeien. Op deze manier verschraalt het Openbaar Vervoer in Utrecht naar onze mening, omdat de extra inzet in de groeigebieden moet komen uit de lijnen waar het aantal reizigers lager is. Voorts wil de PvdA graag de laatste stand van zaken rond het OV in Leusden bespreken. Wij achten de voorgestelde korte termijnmaatregelen in Leusden niet afdoende en willen dat de partijen op zoek gaan naar een robuuste oplossing. We willen echter wel dat de mogelijkheid wordt opengehouden om dit nog in 2018 te doen.

  SP:
  Niets wat al niet bekend is en geen aanpassingen nog bekend over Leusden. Graag een update van de gedeputeerde over de voortgang van de situatie in en om Leusden. Daarnaast krijgt de SP nog altijd klachten van mensen met een visuele beperking dat het op Station Driebergen een hopeloze toestand is. Kan er niet 1 vaste halte worden gemaakt waar alle bussen langs moeten en dat de chauffeur daar even bekend maakt welke lijn hij is en waarnaar toe? Dat zal een opluchting zijn voor de vele mensen met een visuele beperking. Daarnaast zijn er door de vele wijzigingen voor div mensen zoveel (meer)kosten en organisatorische problemen dat men het OV als een last gaat ervaren. Niet alleen mensen met een beperking maar ook de wandelaars uit de natuurgebieden die op zondag daar niet meer kunnen komen, anders dan met een regiotaxi, hetgeen meer kosten met zich mee brengt en lastig plannen omdat je niet exact weet wanneer de wandeling klaar is dan wel hoe lang het duurt voor je regiotaxi er is.

  GroenLinks:
  Het vervoersplan biedt enige ruimte om de OV-bediening 2018 voor Leusden nog aan te passen. Dit roept nog een aantal vragen op.
  In het vervoersplan en in de reactie naar de gemeente Leusden worden enkele opties voor de korte termijn genoemd, maar de gemeente geeft zelf al aan geen interesse te hebben in de servicelijnen. Heeft het college van GS al helder welke opties er voor de korte termijn nog wel kansrijk zijn en op medewerking van de gemeente kunnen rekenen?
  Ook geeft het college aan dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de vervoersvraag, de financiën en juridische consequenties. Wij nemen aan dat dit nader onderzoek naar de door de gemeente gewenste varianten voor de lange termijn betreft. Het college geeft aan de uitkomsten hiervan mee te nemen bij het opstellen van het vervoerplan 2019 of zoveel eerder als mogelijk. GroenLinks vraagt zich af waar dit aanvullende onderzoek zich op richt en wat dus nog onvoldoende helder is uit de eerdere onderzoeken die afgelopen maanden zijn uitgevoerd. Wanneer worden de uitkomsten verwachten bij welke uitkomsten (bijv. mb.t. effect op reizigersaantallen) acht het college deze varianten een wenselijke optie? En waar hangt het van af of uitvoering daarvan pas mogelijk is in 2019 of al eerder?
  vergroten verkleinen laden...
 • Doorgeschoven van commissie 9 oktober jl.
  Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  D66:
  Vanuit enkele collega's uit gemeenteraden en ook inwoners van verschillende gemeenten krijg ik de laatste tijd steeds meer vragen over de snelheid waarmee buschauffeurs rijden binnen de bebouwde kom. Chauffeurs geven in gesprekken hierover op hun beurt als reactie dat zij volgens strakke schema’s moeten rijden. Ik verneem graag van de gedeputeerde in hoeverre dit een terugkomende reactie is geweest in de consultatieronde en wat daar mogelijk aan te doen is in dit vast gestelde plan en toekomende plannen. Ten tweede horen wij als D66 graag of het mogelijk is (in bepaalde mate) inzicht te krijgen in de resultaten van de consultatieronde?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Wij zijn nog in afwachting van de beantwoording van technische vragen over dit onderwerp van de heer Wagenmans. Indien de antwoorden hierop onvoldoende helderheid verschaffen dan zouden wij graag de technische vragen ter bespreking agenderen .

  GroenLinks:
  We zijn blij te lezen dat het Actieplan fiets & veiligheid een groot succes is en dat de gereserveerde middelen al zo snel volledig zijn ingezet. Blijkbaar voldoet dit aan een grote behoefte.
  Er wordt nu voorgesteld om 3 miljoen van de in totaal 5,5 miljoen die staat gereserveerd voor pijler 1.3 (snelfietsroutes) in te zetten voor pijler 1.1 Actieplan fiets & veiligheid. We horen graag meer over de afwegingen. Dit roept de vraag op of hiermee niet het ene gat met het andere wordt gedicht en er hiermee op termijn een tekort dreigt voor de snelfietsroutes.
  Onderliggende vraag is natuurlijk welke investeringen er ook op langere termijn in beide pijlers nodig zijn om het netwerk op het gewenste niveau te brengen. Heeft de gedeputeerde dit overzicht al? En welk deel van deze opgave kan en wil de provincie dragen en welk bijdragen van andere partijen zijn nodig en/of mogelijk (bijv. van gemeenten, Rijk, bedrijven)? En is er in het licht van dat we niet alles tegelijk kunnen, al enig inzicht in welke investeringen in het netwerk de hoogste prioriteit verdienen bijv. omdat ze het fietsgebruik het meest stimuleren?
  De 100 miljoen die het nieuwe kabinet heeft gereserveerd voor fietsinfrastructuur is natuurlijk een kans. Hoe is GS al bezig (i.s.m. gemeenten?) om deze te benutten?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  De PvdA wil graag weten hoe het kan dat nu al voor de tweede keer een aanbieder op dit perceel niet de gevraagde dienstverlening kan leveren. Hoe wordt de aanbesteding precies aangepast zodat een derde keer voorkomen kan worden en hoe worden de Staten bij dit proces betrokken. Ook heeft de PvdA nog vragen over de tijdens het mondelinge vragenuurtje besproken 'provinciale ondersteuning bij klachtenafhandeling' tijdens de overgangsperiode tot april 2018. Hoe gaat dit concreet leiden tot betere dienstverlening?

  SP:
  De aanbesteding van de regiotaxi daarvan vinden wij dat dit op een andere manier zal moeten als de keren hiervoor. De mensen die aanspraak maken op de regiotaxi verdienen beter. Hierover moet het debat gevoerd worden met de collega woordvoerders en de gedeputeerde. Dit alles om herhaling van de laatste fiasco te voorkomen.

  SGP:
  We hebben nog veel vragen bij dit stuk. Hoe kan het dat tijdens de vorige commissievergadering alles nog voorspoedig leek te gaan, terwijl we nu opeens opnieuw gaan aanbesteden? Hoe kan de gedeputeerde garanderen dat het bij de volgende aanbesteding allemaal wel goed gaat?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  D66:
  D66 is blij met de snelle aanlevering van een participatieplan voor de verdere ontwikkelingen bij Maarsbergen, maar we waarderen graag dit stuk op omdat we ook echt nog een aantal vervolgvragen hebben. Naast de vragen lijkt het ons zeer relevant dit belangrijke participatieplan te bespreken omdat hier sprake is van een leerproces van ons huis en de Staten met betrekking tot participatie. Dit document biedt ons de kans
  uit te wisselen over wat er in dit soort plannen niet mag ontbreken, welk doel het dient in de praktijk, wat precies stakeholders zijn en wat zij kunnen verwachten. Tot slot, we hebben te maken met een gemeenschap waar nog veel emotie zit rondom dit proces. Over de omgang hiermee en het bieden van ruimte voor het herstellen van vertrouwen, lezen we nu niet veel terug terwijl dit essentieel kan zijn voor een goed participatieproces.

  PvdA:
  De PvdA-fractie heeft waardering voor de serieuze manier waarop het participatieplan is uitgewerkt. Wij missen nog een tijdpad: het vervolgtraject bestaat uit verschillende fases - welke zijn dat, hoe ziet dat eruit in de tijd en zijn er nog verschillen in de rollen van de te onderscheiden participanten? Hoe worden deze adviezen structureel ingebed in het mobiliteitsprogramma?
  ChristenUnie:
  Waarom kunnen de bewoners geen volwaardig lid zijn van de kwaliteitscommissie? Wat wordt dan hun rol in die commissie?

  SGP:
  Er is in het verleden veel mis gegaan. Goed om deze stappen nu zorgvuldig te doen. Daarom wisselen we graag met gedeputeerde van gedachten over dit participatieplan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Wij kunnen ons vinden in de vragen van de VVD-fractie Renswoude. De PvdA-fractie zou het college graag willen verzoeken deze schriftelijk te beantwoorden en een afschrift daarvan aan de Staten te sturen. Hoeft dus niet opgewaardeerd te worden.

  ChristenUnie:
  Herkent de gedeputeerde deze klachten uit haar contacten met Syntus? Acht zij de klachten reëel? Wat gaat zij daar aan doen? Op welke wijze heeft (mogelijk) inmiddels gereageerd naar Renswoude?

  SP:
  Ook de SP krijgt klachten over Syntus en daar willen wij het graag met de gedeputeerde over hebben. Wij hebben niet het gevoel dat die klachten goed geregistreerd worden, wij willen de discussie met collega partijen daarover.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Hoewel de brief weinig nieuws bevat, maakt de PvdA zich wel zorgen over het protest van de buurtbewoners van de Achterdijk over de knip en het voorstel van de Buurtweg om het nieuwe fietspad gedeeltelijk als ontsluitingsweg te gebruiken.

  SP:
  Er zijn plannen om de ventweg langs de A12 bij fort vechten aan te passen voor touringcars. Zodat de touringcars het waterliniemuseum kunnen bereiken.Hoeveel gaat deze aanpassing kosten, inclusief bussluis en aansluiting op de N229? Wie gaat het betalen? Klopt het dat bussen lager dan 3.60m nu het museum wel kunnen bereiken? Hoeveel touringcars per week worden er extra verwacht als de aanpassing van de ventweg een feit is?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  D66:
  Sinds een lange tijd zetten mensen, waaronder D66, zich in voor een betere en veiligere fietsverbinding rondom het Ravenswade gebied bij Nieuwegein: het Liesboschterrein. D66 was daarom in eerste instantie blij met de memo, maar vernam al snel bij het rondvragen bij inwoners, de Fietsersbond en andere initiatiefnemers dat er toch behoorlijk veel vraagtekens te stellen zijn bij het huidige plan. Om onze vragen beantwoord te zien, agenderen wij graag de memo van de gedeputeerde. Zo horen we graag waarom gekozen is voor een 'fietsersbypass' aan de zuidkant, waardoor fietsers uit Utrecht twee keer moeten oversteken en wat het betekent dat er gesproken wordt over een ventweg ipv een fietspad. Al met al, wij vragen ons af of met deze middelen, het doel deze verbinding veiliger te maken, gerealiseerd kan worden.

  GroenLinks:
  GroenLinks is blij dat er nu echt aandacht is voor deze hardnekkige bottleneck in het hoofdfietsnetwerk, maar we hebben wel zorgen over het plan zoals het nu voorligt als ook over het proces. In de inspraaknotitie vinden we niets terug waaruit blijkt dat de opmerkingen en suggesties uit de reactie van de Fietsersbond Nieuwegein op het voorontwerp-bestemmingsplan Ravenswade zijn meegenomen. Zij voelen zich niet betrokken bij de uitwerking en dat betreuren wij.
  Wij vrezen, net als de Fietsersbond, dat door de nieuwe auto-ontsluiting, voor grote groepen fietsers de situatie verslechteren in plaats van verbeteren. Het nieuwe plan (na de inspraak) is voor fietsers zelfs nog slechter geworden dan daarvoor doordat de 'fietsersbypass' bij de Hornbach nu aan de zuidkant van de nieuwe auto-invalsweg geprojecteerd is. Fietsers die vanuit Utrecht komen en naar Houten willen moeten dus straks tweemaal oversteken (eenmaal bij de Biezenwade en nogmaals bij de Laagravenseweg) om de fietserstunnel in te kunnen rijden. De fietsersbypass is vooral van belang voor de route tussen Utrecht-West en Houten, maar deze gaan er dus maar weinig of niet op vooruit. De oplossingen die nu voorliggen zijn daarnaast ook slecht voor de fietsers vanaf de Nieuwegeinsebrug naar Houten want zij krijgen een extra kruising met stoplichten. Met name het doortrekken van de huidige fietserstunnel onder geplande de nieuwe auto-ontsluiting zou veel van bovenstaande problemen kunnen verhelpen.
  Ook zijn er zorgen over het tweerichtingenfietspad langs de Ravenswade vanwege de twee zeer drukke afslagen naar de McDonalds en de Hornbach. Twee eenzijdige fietspaden lijkt ons vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid te prefereren.
  Tot slot krijgen we graag inzicht in de financiële kant van de plannen rond het Liesbosch (zowel wat betreft auto als fiets): wat zijn de kosten en wie draagt wat? Het zou fijn zijn als dit al voor de vergadering met PS kan worden gedeeld.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SGP:
  We zien een enorme toename van voertuigverliesuren, met name op de N224. Welke (aanvullende) acties gaat de gedeputeerde uitvoeren om de knelpunten op te lossen?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...