Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 09 april 2018 13:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • - Verslag Statencommissie MME 12 februari 2018 (2018MME58 en 1 insprekers)
  - Verslag Statencommissie MME 19 februari 2018 (2018MME56 en 4 insprekers )
  - Verslag Statencommissie extra MME 5 maart 2018 (2018MME67)
  vergroten verkleinen laden...
 • Tot op heden zijn er geen rondvragen ingediend.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Allereerst kan je uit de voortgangsrapportage niet uitmaken op welke wijze toerisme voor bezoekers vanuit het buitenland wordt gepromoot. De punten die er genoemd worden lijken vooral van nut voor de binnenlandse markt. Als PvdA missen we de focus hierop! Kan de routebureau hierin geen rol spelen? Dan toch de opmerking hoe je kan spreken over openbaar toegankelijk zijn van het Henschotermeer, wetende dat er nu een hek wordt geplaatst en toegangsprijzen gehanteerd gaan worden? Is de Efteling dan in die categorie ook openbaar toegankelijk?

  D66:
  Ook ten aanzien van dit agendapunt vragen wij om aanpassing dan wel aanvulling. In de voortgangsrapportage wordt, op basis van de resultaten/ervaringen tot nu toe, gemakshalve meteen op een aantal punten wijzigingen in de agenda aangebracht. D66 vindt, dat de Staten daar al dan niet mee zouden moeten kunnen instemmen. Dus eerst voortgangsrapportage per brief en vervolgens wijzigingen per voorstel.

  SP:
  Hoe komt het dat RMN niet goed functioneert? Zie hiervoor het antwoord op de brief van meneer de Groot, ook in deze MME agenda. Hoe is het met de financiële situatie van SGL? Is het overnemen van taken voor het routebureau, van landelijke organisaties, een keuze per provincie? Wat kunnen we niet doen als we voor deze keuze gaan? Wat vinden de andere statenleden hiervan? Is hier al een statenbreed besluit over genomen?

  PvdD:
  In de Statenbrief wordt het volgende aangegeven: “Dit vergt een herijking van het beleid op bepaalde punten. (...) Een nieuwe visie op de recreatieopgaven en doelen bij RodS/Utrecht Buiten, onze rol op het gebied van verblijfsrecreatie (...) worden hierin meegenomen.” De fractie van de Partij voor de Dieren zou van de gedeputeerde willen horen op welke manier recreatie – net als andere beleidsvelden – kan bijdragen aan duurzaamheid en natuur, en of deze aspecten worden meegenomen in de herijking en ontwikkeling van een nieuwe visie op de recreatieopgaven.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  De PvdA wil graag de onderbouwing van extra noodzakelijke kosten van 1,9 miljoen aan de orde stellen. De meerwaarde voor provincie Utrecht in zijn totaliteit willen we concreter in beeld hebben. Het lijkt nu dat het om de stad Utrecht en vooral om Breda gaat. Hoe is de verdeling van de extra kosten tot stand gekomen?

  VVD:
  We willen graag met de Gedeputeerde van gedachten wisselen van de impact die een dergelijk evenement gaat hebben voor onze provincie, over de kostenverdeling tussen gemeente en provincie en over hoe we omgaan met beperking van risico's (zoals eerder besproken bij dit agendapunt worden ook kleine gemeentes belast met hoge kosten voor een dergelijk evenement).

  D66:
  Aan de inkomstenkant wordt al rekening gehouden met te ontvangen subsidie van de rijksoverheid. Punt is echter, dat subsidie pas kan worden aangevraagd als de start al is vergeven. Het is daarom noodzakelijk, dat het project ook financieel haalbaar is in het geval de subsidie niet doorkomt. Daar zal het voorstel op moeten worden aangepast. Brengt D66 op het punt dat de vorm van statenbrief hier niet op z'n plaats is. We vragen dan ook om omzetting van de statenbrief in een statenvoorstel met beslispunten.

  SGP:
  Er wordt nu zonder breedvoerige discussie in commissie en Staten een groot bedrag vrijgezet voor een fietstocht, wat zeker buiten onze kerntaak valt. Wij willen die discussie graag alsnog voeren.

  SP:
  Wat zit er allemaal in de begroting van 14,9 miljoen? Staat de Provincie ook aan de lat voor politie-inzet, reinigingskosten et cetera? Zo ja, zit dat dan in de begroting. Zo nee, komen die kosten dan niet voor rekening van de Provincie of zou dat dan toch in de begroting moeten worden opgenomen. Is er dit keer wel nagedacht over de OV routes en de bereikbaarheid van openbare gebouwen, ziekenhuizen en zit dat dan ook in de totale begroting. Hoe gaan we om met tegenvallers achteraf? Wij zien geen post onvoorzien! De SP vindt de economische impact behoorlijk natte vingerwerk. Bij de Tour was er het mooiste weer van de wereld, als het in augustus 1 of 2 dagen regent krijg je toch heel andere cijfers.
  Er wordt genoemd dat opbrengst voor de samenleving komt uit de belasting die ondernemers betalen. Nu lees ik dat BTW kosten fiscaal aftrekbaar gaan zijn? Hoe valt dit te rijmen?
  Hoe ziet de verkoop van hospitality eruit?
  Ondernemers hebben de wens om de Vuelta te organiseren. Dan zou het logischer zijn dat zij eerst kijken hoeveel geld ze daarvoor over hebben, en dan naar de publieke partners stappen voor een eventuele subsidie? (zie de intocht van sinterklaas). Nu gaat het andersom, de publieke partners gaan het project trekken, betalen en de private partijen weten nog niet hoe en wie van hen mee gaat betalen aan dit project. Ondernemers willen het, de publieke overheden nemen de wens over, en gaan de kar trekken op kosten van de gemeenschap.
  Hoeveel publiek geld wordt er uitgegeven om private partijen aan te moedigen om mee te betalen aan de Vuelta?
  Waarom moeten provincies en gemeenten al de portemonnee trekken, als de private partijen nog opgepord moeten worden? Het lijkt erop dat het enthousiasme van de ondernemers vooral groot is, als de overheden de financiën regelen.
  Te laat? Wat als we de toezegging doen dat het doorgaat en we komen er dan achter dat de private partijen niet aan hun financiën kunnen komen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Graag verduidelijking over het schrappen van innovatie adviesprojecten. MKB is enthousiast over de MIT, maar heeft geen animo hiervoor? Hoeveel bedraagt de reserve cofinanciering, de cijfers die genoemd worden in de brief maakt het niet overzichtelijk. Als er jaarlijks 2,2 miljoen bijkomt, dan zo het bedrag toch veel hoger moeten zijn in 2020, dan de 4,1 miljoen dat genoemd wordt?

  SP:
  Dit stuk is opgesteld voor de periode 2013 - 2020. Vrijwel elk jaar wordt er een aanpassing gedaan, waarom is dat? De SP wil graag een overzicht van wat er is uitgegeven en waaraan, wat er nog is en waarvoor dat is. Dat willen we nu omdat het wachten tot de najaarsrapportage te lang duurt en dat onze controlerende rol ondermijnd.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD: Graag krijgt de Partij voor de Dieren meer inzicht in de bewering dat er geen alternatieve, actuele indicatoren met betrekking tot de energietransitie te bedenken zijn. Ook horen we graag de mening van de andere fracties over de voorgestelde aanpassing van de indicatoren. Daarbuiten zijn wij erg benieuwd naar de voortgang van de energietransitie per gemeente, en of en hoe daar zicht op is door de provincie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD: De Partij voor de Dieren hoort graag een nadere toelichting op hoe het duurzaamheidsbeleid van de Provincie Utrecht vorm gaat krijgen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • geen bijlage
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP: Is het college van plan om iets met deze ideeën te doen? Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet? Deze ideeën kunnen een oplossing zijn voor het meerwerk van het oplossen van de tijdelijke problemen inzake de uithoflijn. Zo ja, wat? Zo nee, waarom niet?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  Het ROCOV heeft de provincie gediend met een aantal voorstellen/gedachten over het verminderen van het sardientjesvervoer, naar aanleiding van motie in de stad. Vraag aan het college: welke van deze maatregelen lijken u nuttig en gaat u uitvoeren? Per wanneer? Welke andere maatregelen heeft u nog in voorbereiding?

  GroenLinks:
  Zoals al bekend en nogmaals onderstreept door het ROCOV, staat de bereikbaarheid van het USP onder druk, zeker nu de Uithoflijn vertraagd is. Het college heeft in februari toegezegd om samen met de gemeente Utrecht en andere betrokkenen te onderzoeken wat er nodig en mogelijk is om de vertraging van de Uithoflijn op te vangen. We horen graag van het college:
  1. Of zij zich herkennen in het beeld zoals geschetst door het ROCOV;
  2. Of zij de door het ROCOV voorgestelde maatregelen ondersteunen en welke eventuele andere maatregelen zij (ook) voorstellen.
  3. Wat de voortgang is hierin en of de bereikbaarheid van het USP ook voor de periode na de zomer gegarandeerd kan worden.

  D66:
  de afgelopen tijd speelde de zorgen rond de Uithoflijn regelmatig op. Zeker omdat de reiziger de dupe zou zijn van de vertraging van de bouw. In de brief doet ROCOV namens de reizigers een aantal suggesties en wij zijn benieuwd wat de gedeputeerde van plan is te reageren en hoe hij deze suggesties meeneemt in zijn verdere werkzaamheden rondom de Uithoflijn.

  SP:
  In deze brief worden een aantal voorstellen gedaan om lijn 12 te ontlasten en om de druk van het Centraal Station te verminderen die veelbelovend lijken. Is het college bereid hier serieus naar te kijken en de aanbevelingen te volgen? Zo ja, wat zou u dan willen aanpassen? Zo nee, waarom niet?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  In de brief van de U10 gemeenten die wij behandeld hebben in het spoeddebat 19 februari valt te lezen dat de gemeenten wel degelijk de 14 miljoen RUVV-gelden al hadden begroot voor fietsprojecten. In deze brief staat dat deze 14 miljoen nog niet was ingeboekt. PvdA wil graag weten in hoeverre hierover al specifieke afspraken waren gemaakt met de gemeenten en of hij kan bevestigen dat hiervoor een alternatief dekkingsvoorstel terug zal komen in de aanstaande kadernota.

  GroenLinks:
  De statenbrief geeft een overzicht van de RUVV projecten, maar geen nieuwe informatie over de effecten van het dekkingsvoorstel voor de Uithoflijn op projecten binnen 'Lokaal Maatwerk' en 'Regionaal pakket Mobiliteitsprojecten'. Uit contacten met onze lokale fracties en tevens uit berichten in de media blijkt dat bij diverse U10-gemeenten (o.a. De Bilt, Zeist, Stichtse Vecht, Nieuwegein) zorgen leven over de effecten van het dekkingsvoorstel van de Uithoflijn op voor dit en volgend jaar geplande projecten. RTVU publiceerde half maart al een lijst met 25 fietsprojecten die samen bijna 4 miljoen euro uit Lokaal Maatwerk zouden krijgen en die nu mogelijk op losse schroeven zouden staan.
  Bij het dekkingsvoorstel van de meerkosten van de Uithoflijn is afgesproken dat de U10-gemeenten die voor de (fiets-gerelateerde) projecten financiering zouden krijgen uit de RUVV-gelden, nu een beroep kunnen doen op het Actieplan Fiets. Vooralsnog is ons echter onduidelijk of daarmee alle reeds geplande (fiets)projecten toch co-financiering kunnen krijgen, of deze financiële bijdrage even groot is, en/of dat er toch reeds geplande fiets of andere projecten niet door kunnen gaan. We worden hier graag nader over geïnformeerd.
  Indien mogelijk zouden we (bij voorkeur nog voor de MME-vergadering) inzicht krijgen in:
  1. welke projecten het betreft in 'Lokaal Maatwerk' en 'Regionaal pakket Mobiliteitsprojecten', per gemeente (zowel fietsprojecten als anders projecten),
  2. wat de kosten van deze projecten zijn
  3. welk deel daarvan vanuit 'Lokaal Maatwerk' of 'Regionaal pakket Mobiliteitsprojecten' gefinancierd zou worden
  4. of en zo ja hoeveel er nu bijgedragen kan worden uit Actieplan Fiets.

  SP:
  Het budget Lokaal maatwerk 2018 en 2019, plus het niet gebruikte deel 2017, dan kom ik aan 16,3 miljoen en niet aan 14 miljoen. Lenen wij dit van de U10 (wat wel zo netjes zou zijn) en zo ja wanneer is dit geld dan weer voor de U10 beschikbaar? De SP zou graag zien dat het college deze gelden ergens anders vandaan probeert te halen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  D66:
  Op 22 februari heeft de raad van Nieuwegein ingestemd met een onderzoek naar alternatieven voor de geplande gelijkvloerse kruising Laagravensweg. De fractie van D66 is benieuwd of de gedeputeerde van plan is met de gemeente in gesprek te gaan over dit onderzoek en als provincie aan te haken bij de uitvoer. We vragen ons ook af in hoeverre de Fietsersbond aangehaakt zal zijn bij deze overleggen en of het mogelijk is hen hierbij te betrekken wanneer dit nog niet zo is.
  Ook wil de fractie van D66 graag weten hoe de andere fracties staan tegenover het onderzoek dat Nieuwegein gaat doen en de mogelijke uitkomsten.

  SP:
  Wij willen hierover spreken omdat wij vinden dat het fietsverkeer meer aandacht verdient. Een verkeerslicht met voorrang voor fietsverkeer vinden wij volstrekt onvoldoende. Graag willen wij weten hoe onze collega fracties daarin staan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  In het stuk is er gekeken naar de huidige verkeersdrukte en de ongelijkheden die er zijn om door RWS een aansluiting te maken op de A2. Deze aansluiting in combinatie met de veranderingen in de NRU kunnen invloed hebben op de verkeersdrukte en de doorstroming, is hier rekening mee gehouden? Er wordt aangegeven dat de nieuwe situatie grote kruisingsvlakken kent. Op meerdere plekken zie je dat ten tijde van drukte of file, men stil gaat staat op deze vlakken. Dit heeft natuurlijk invloed op doorstroming en verkeersveiligheid, wordt hier ook rekening mee gehouden?

  PvdD:
  De Partij voor de Dieren zou graag van de gedeputeerde vernemen of men in het Go – No Go onderzoek naar de voorgestelde kruising van de A2 met de Zuilense Ring (N230) ook tot een meer integrale beoordeling van het wegontwerp is gekomen: in welke mate heeft het ontwerp een aanzuigende werking op wegverkeer - en daarmee ontmoediging van het ov-gebruik? Ook is zij benieuwd welke effecten er te verwachten zijn op de omgeving, natuur en onze luchtkwaliteit.

  SP:
  Gesteld wordt dat deze variant de meest kansrijk is, waar blijkt dat dan uit? Wat is er met de input van de bewoners gedaan? Welke varianten zijn er onderzocht? Wat doet dit met de luchtkwaliteit en de verkeerslawaai overlast? Het tegennatuurlijk links rijden, is dat nu wel zo verstandig?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Zeer teleurstellend resultaat van de behandeling van de OV-problematiek in Leusden. De provincie heeft er in de concessie voor gekozen om een goed functionerend ov-systeem waar iedereen tevreden over was, te ontmantelrn en te vervangen door een nieuwe lijn die weliswaar voor een nieuwe groep tot verbetering leidt, maar voor de oude groep tot verslechtering. ondank de wens van PS, de GR, en zelfs de instemming van Syntus - zolang we maar betalen (en daartoe zijn wij bereid-althans, in pilotvorm), wil de provincie hier niet aan toegeven uit angst voor claims van Connexxion blijkbaar. Voor de PvdA is dit onacceptabel. Vragen de nieuwe gedeputeerde hier nog eens met frisse, creatieve blik naar te kijken.

  SP:
  In de tweede alinea van de SB staat dat de buurtbus ter compensatie werd aangeboden, dat is niet juist want die buurtbus die reed er al, echter niet naar Amersfoort. Gemeente Leusden wil een volwaardige buslijn en geen pilot van een jaar waardoor ze na een jaar weer zonder zitten. Dit hele gedoe duurt nu al zo lang dat er heel goed rekening mee moet worden gehouden dat de reizigers die je kwijt bent, waarschijnlijk niet meer terug krijgt. De reizigers die er nu meer zijn op de gestrekte lijn 17 zijn niet dezelfde reizigers die in de twee wijken zijn afgevallen. Wat gaat het maatwerk inhouden? Regiotaxi?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP: Syntus heeft zelf aangegeven met ingang van de nieuwe dienstregeling wijzigingen in Woerden door te voeren omdat reizigers en ook chauffeurs niet meer duidelijk wisten wie waar heen ging. Syntus is in tegenstelling tot Connexxion met kleinere bussen gaan rijden en daardoor kunnen er per bus maar 1 kinderwagen en 1 rollator mee en juist deze mensen maken gebruik van de stadsdienst. Blijft overeind staan dat je in de avonduren niet meer in de woonwijken kunt komen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  D66: de fractie van D66 wil graag de evaluatie bespreken omdat we een aantal zaken in de evaluatie niet terug lezen die we wel hadden verwacht en gehoopt terug te lezen (bijvoorbeeld toename op fietsverkeer en informatie over het nog steeds ontbrekende fietstunneltje Bilthoven-USP onder N237 door). Het is in die zin geen brede evaluatie en geeft daarom weinig toegevoegde waarde wat ons betreft en we bespreken graag met de gedeputeerde waarom deze keuze is gemaakt en wat hij hoopt hieruit te kunnen meenemen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  D66:
  de provincie Utrecht voert op dit moment een breed onderzoek uit naar de N201. De brief van de gemeente Ronde Venen laat onmiskenbaar blijken hoe de gemeente denkt over een eventuele verbreding van de N201 naar 2x2 rijstroken. D66 verneemt graag de visie van GS op deze brief en de wijze waarop oplossingen voor de knelpunten op de N201, afgezien van een eventuele verbreding, volwaardig meegenomen worden in het onderzoek.

  PvdD:
  De Partij voor de Dieren hoort graag wat de actuele voornemens zijn ten aanzien van de N201 en hoe de provincie omgaat met het standpunt en de oproep van gemeente De Ronde Venen hieromtrent.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  Kennelijk heeft er een keukentafel gesprek plaatsgevonden tussen de werkgroep Rijnbrug Rhenen (dhr. Bosman cs) en ambtenaren. Graag verneem ik van het college wat dit gesprek heeft gebracht, en hoe overigens om gegaan zal worden bij de bijdragen van de werkgroep.

  SP:
  Heeft het gesprek met prof. Fortuin van de TU al plaats gevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is daar uitgekomen?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De gekoppelde documenten zijn geheim.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...