Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 28 mei 2018 13:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag 1 inz. Bomen ingediend door GroenLinks
  Rondvraag 2 inz. Bermen ingediend door GroenLinks
  Rondvraag 3 inz. OV chip laden ingediend door de SP
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  In de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht die in het voorjaar is vastgesteld, is naast de aandachtsgebieden landbouw en mobiliteit ook houtstook aangemerkt als belangrijke bron van uitstoot van (ultra)fijnstof.
  Briefschrijver vraagt de provincie onder meer naar visie en inzet met betrekking tot het verbeteren van de luchtkwaliteit door het terugdringen van houtstook.
  # Hoe luidt de beantwoording van GS, wat ons betreft met name wat betreft visie en doelen?
  # Wat is voor 2018 de inzet en aanpak die GS op dit specifieke aandachtsgebied voor ogen heeft?

  PvdD:
  De Partij voor de Dieren wil graag weten of de provincie de gestelde vragen gaat beantwoorden, en of zij de zorgen en het besef van urgentie rondom overlast en gezondheidsschade door houtrook deelt. Met andere woorden: kan de gedeputeerde toelichting geven op hoe het onderdeel houtrook {5.3} uit de Samenwerkingsagenda Gezonde Lucht momenteel wordt ingevuld en wanneer, of kan de gedeputeerde daarop alvast een voorschot geven?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Kasander van het Buurtcomité Veilige Koningsweg/laan komt inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Monster van het Dorpsnetwerk Leersum en dhr. Verweij namens het Verkeersberaad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug komen hierover inspreken.

  Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  We hebben begrepen dat het plan voor de bypass heroverwogen gaat worden en dat de vergunning voor de bypass is ingetrokken. We zijn hier blij mee omdat er zo ruimte komt om rekening te houden met de bezwaren zoals ook genoemd in onze schriftelijke vragen en vervolgvragen hierover. We horen graag wat de afweging is geweest de plannen te heroverwegen en hoe de volgende stappen er nu uit zien en hoe bewoners, de gemeente, wij als PS en eventueel de Fietsersbond daar bij betrokken zullen worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bewoner Stichtse Vecht over snelheid A2 komt hierover inspreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP:
  De motivatie is dat er meer behoefte is aan vervoersbewegingen en het reizigersaantal neemt toe echter het budget blijft gelijk.
  Volgens de SP kun je niet meer mensen met meer bussen vervoeren voor hetzelfde geld, daarmee werk je de situaties die worden aangehaald in het zwartboek in de hand. Dit behoeft enige uitleg. Arbeidsvoorwaarden zouden een onderdeel van de concessie moeten zijn, die zijn uitermate belangrijk voor de veiligheid op de weg en dat kun je niet afdoen met dat dit de verantwoordelijkheid is van de vervoerder, de provincie is verantwoordelijk voor OV en veiligheid op de weg.

  - SB Categoriale beschikking Boa’s U-OV (2018MME88)
  - Memo GS inz. Vervoerontwikkeling (2018MME89)
  - Ingekomen brief FNV en zwartboek (2018MME113)
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  De Statenbrief en het onderzoek van RHDHV stellen terecht dat de OV-bereikbaarheid op de corridor Utrecht-Amersfoort-Harderwijk onder druk staat, mede door de groei van het USP en de regio Utrecht en dat daarom capaciteitsuitbreiding noodzakelijk is. Er wordt in dat licht al vele jaren gesproken over aanpassingen in het spoornet op deze corridor. We krijgen graag een nadere toelichting waarom de nu onderzochte oplossingen onvoldoende oplossend vermogen hebben, wie de kosten van de genoemde aanpassingen zou moeten betalen en aan welke andere oplossingen er nu zoal gedacht wordt. Ook wisselen we graag van gedachten met het college over hoe zij er samen met de andere betrokken partijen voor wil zorgen dat er op korte termijn beweging komt in dit dossier en het niet op de lange baan wordt geschoven.
  In de Statenbrief wordt gerefereerd aan de Toekomstvisie OV en de Regionale Ruimte en Mobiliteitsagenda (RRMA). Deze laatste wordt niet genoemd in het tweede concept mobiliteitsplan en we horen graag meer over de inhoud en achtergrond daarvan en hoe het samenhangt met UNed, met de Toekomstvisie OV en de in het concept mobiliteitsplan genoemde schaalsprong OV.

  PvdA:
  Wij lezen in de Statenbrief dat het onderzoek van Royal Haskoning naar mogelijke oplossingen voor de langdurige problemen op de OV -corridor Utrecht-Amersfoort- Harderwijk, geen haalbare business case heeft opgeleverd. Toch wordt er wel bij het Rijk een pilot voor een light railverbinding bepleit, en staat er bij de paragraaf 'financiële consequenties': 'geen'. Wij zouden graag met de het college bespreken of er niet toch in het intensiveren van bijvoorbeeld buslijn 31, of andere directe busverbindingen vanuit de regio naar de Uithof een verbetering mogelijk is. Ook horen we graag of het college ook bereid is om zelf een financiële bijdrage wil leveren aan de gewenste lightrailverbinding en aan welke orde van grootte qua budget en tijdspad wij dan moeten denken.

  SP:
  Het mirt onderzoek geeft duidelijk aan dat het OV achterblijft in de oplossingen voor de bereikbaarheid en dat het bureau hoge verwachtingen heeft van een integrale aanpak. Dat klinkt ons als muziek in de oren en wij willen dan ook graag van de gedeputeerde horen wat hij met de uitkomst van dit onderzoek gaat doen.
  Ook willen wij weten of er nu ook meer geld naar het OV kan, om de knelpunten en de reizigersgroei te bekostigen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Uit de 'geWOBde' stukken blijkt dat het realiseren van de Uithoflijn per december 2019 niet 84, maar 102 miljoen extra kost. Toch is in het Statenvoorstel dat wij in februari hebben goedgekeurd, van slechts 84 miljoen uitgegaan, en de resterende 18 miljoen als 'risicoreservering' opgenomen. De PvdA vindt dit een onjuiste voorstelling van zaken, en betreurt dan ook dat niet gewoon om een extra investering van 102 miljoen is gevraagd, aangezien al heel lang duidelijk was dat de zogenaamde 'stuurplanning' (waarbij de tram al in de zomer van 2019 af zou zijn en 84 miljoen zou kosten), naar alle waarschijnlijkheid niet gehaald zou worden. Het college heeft ons derhalve een realistisch tijdpad met een onrealistische begroting ter besluitvorming voorgelegd. Onze vraag aan het college en de andere fracties is of zij onze analyse delen en welke kwalificatie zij hieraan verbinden. Voorts vragen wij ons af hoe het risico van 15% dat de tram ook eind 2019 nog niet gereed is, wordt gedekt, aan welke bedragen we dan moeten denken.

  CDA:
  Het CDA bespreekt graag het voorliggende verbeterplan n.a.v. de audit en de gang van zaken rond de UHL. We hebben in de Statenvergadering opgeroepen tot een dergelijk uitgewerkt plan en het lijkt ons logisch dit ook inhoudelijk nog kort te bespreken in de commissie.

  D66:
  Eigenlijk stond het eerste half jaar in het teken van de UHL. De Provinciale Staten heeft in volle breedte grote interesse getoond in de ontwikkelingen rondom het verbeterplan van de Uithoflijn. Het lijkt ons daarom evident dat alle woordvoerders en geïnteresseerden tijdens de commissie de gelegenheid krijgen vragen te stellen aan de gedeputeerde Straat en hem zo in eigen woorden te kunnen horen toelichten wat hij van plan is mbt het verbeterplan. Zo kunnen we met z'n allen verder bouwen aan het krijgen van vertrouwen in uitvoer en oplevering van de Uithoflijn.

  GroenLinks:
  We zijn blij te zien dat er een uitgewerkt verbeterplan ligt waarin alle aanbevelingen uit het auditrapport zijn geadresseerd. We lezen dat voor iedere verbetermaatregel een plan van aanpak wordt uitgewerkt. Is dit inmiddels voor de meeste maatregelen gebeurd?
  Daarnaast horen we graag van het college:
  - wat is uw indruk is van hoe er opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen uit het auditrapport?
  - hoe is momenteel de samenwerking tussen gemeente, provincie, POUHL en aannemer in het project UHL en de ambtelijke en bestuurlijke aansturing daarvan?
  - zijn alle afspraken over planning en meerkosten inmiddels ook met de aannemer vastgelegd?
  - zijn er, vooruitlopend op de kwartaalrapportage, bijzonderheden te melden in de recente voortgang in het project UHL (in de eerste maanden van 2018)?
  - wat is de actuele situatie wat betreft risico's en planning? In de Statenbrief bij de jaarrapportage 2017 noemt u uitloop in sloopwerkzaamheden en de overwegbeveiliging als risico's. Wanneer is bekend of deze afdoende gemitigeerd kunnen worden? En wanneer is er meer bekend over het risico op storingen in ziekenhuisapparatuur door elektromagnetische straling bij het USP? Zijn er momenteel nog andere grote risico's en zijn de 85%-waarschijnlijk planning voor ingebruikname en kosten nog steeds actueel?

  SP:
  Er blijven alsmaar berichten binnenkomen over meerkosten en nog meer vertragingen en dat de tram in 2025 aan zijn limiet zou zijn qua vervoerscapaciteit. De SP wil weten hoe er nu gestuurd gaat worden en geanticipeerd op de verzadiging van de capaciteit van de UHL, zonder dat er nog meer vertraging op treedt en we willen weten hoe het nu zit met de kosten, een overzicht zou welkom zijn.


  - SB Verbeterplan (2018MME100)
  - SB WOB AD Uithoflijn (2018MME103)
  - SB Jaarrapportage Uithoflijn 2017 (2018MME104)
  - SB Budgetoverschrijding VRT (2018MME114)
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hierbij de link naar de website waar onder andere 3D filmpjes staan van de nieuwe oplossing.

  https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/n226-leusden/
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...