Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 21 januari 2019 09:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD:
  De Vuelta- begroting is niet solide en gaat voor een belangrijk deel uit van ‘verwachtingen’ en ‘berekeningen’. Daarnaast gaat het verlagen van de begroting van 14,9 miljoen euro (ingezette scenario 2 van de haalbaarheidsstudie) naar 14 miljoen euro ten koste van de invulling aan het thema duurzaamheid. De Partij voor de Dieren vindt deze onzekerheden niet passen bij de gemaakte afspraken en wil in debat met andere partijen en de gedeputeerde:
  1. De Partij voor de Dieren ziet toegezegde bijdragen en ‘berekende’ commerciële en private bijdragen onvoldoende transparant zwart-op-wit terug in de begroting, en mist daarmee informatie over hoe dit zich verhoudt tot de afspraken van een 60-40 kostenverdeling tussen de publieke en private partijen.
  2. De mening en positie van fracties en GS ten aanzien van de begrotingsonzekerheden op het punt van de subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS die nog niet is toegezegd, maar wel al meegenomen is in de begroting.
  3. Wat is de mening en positie van fracties en college ten aanzien van de gevolgen van eventuele financiële tegenvallers van de Vuelta? Hoe wordt hier mee omgegaan?
  4. De gevolgen van het verlagen van de Vuelta-begroting naar 14 miljoen euro en financiële onzekerheden voor de sociaal-maatschappelijke (breedtesport)activiteiten voor, tijdens en na het evenement.

  GroenLinks:
  Bij de behandeling van het Statenvoorstel 'Vuelta 2020 in perspectief' op 11 juni 2018 heeft het college toegezegd dat bij toekenning van de start aan Utrecht deze te benutten voor o.a. het versnellen van de snelfietsroute Utrecht-Amersfoort, stimulering fietsgebruik door werkgevers, stimulering van duurzaam bermbeheer en etaleren van regionale innovatie en duurzaamheid en de start te realiseren als duurzaamste start van een grote wielerronde ooit en hier (waar nodig samen met partners) na toewijzing een plan van aanpak voor uit te werken. We worden graag geïnformeerd over de voortgang hierin.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Als PvdA willen wij het hebben over hoe dit in relatie staat met de Ruimtelijk-economische Strategie en de uitgangspunten die daarbij uitgewerkt worden. Teven willen we meer informatie hebben over de financiële consequenties voor meerdere jaren.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  We hebben de volgende punten en (technische) vragen ter bespreking aangaande dit memo.
  1. In zijn algemeenheid: Investeert de provincie ook in projecten voor burgers en collectieven die gericht zijn op Energiebesparing (en dan niet in de zin van ‘gasloos’) in de vorm van verminderen energieverbruik door isolerende maatregelen voor burgers en collectieven?
  2. Dit memo is bedoeld informatie te geven over de verschillende beschikbare fondsen met het oog op de energietransitie.
  De informatiewaarde vinden we echter nog beperkt:
  • Het Energiefonds omvat een hele algemene omschrijving. We missen voorbeelden van ‘initiatiefnemers’ en ‘op maat gesneden financiele instrumenten’. Daarnaast is het ons niet duidelijk of middelen uit het Energiefonds zowel voor particulieren als voor organisaties, instellingen en bedrijven bedoeld zijn.
  In de begroting wordt op pag 70 gesteld dat “het instrumentarium nog in ontwikkeling is”. Wat is de stand van zaken en hoe verhoudt zich dat tot de aanvragen?
  • Kan er ook sprake van zijn, dat aanvragen van particulieren en collectieven ingediend worden bij alle 4 de fondsen (tegelijkertijd of gefaseerd). In hoeverre is daar er inzicht en overzicht. Hoe verhoudt een mogelijke stapeling van middelen zich met een zo breed mogelijke spreiding voor zoveel mogelijke aanvragen?
  Zijn er voorbeelden te noemen van aanvragen die worden afgewezen. Wat zijn afwijzingsgronden?
  • De EBU staat wat betreft invloed op aansturing en uitvoering op afstand van de provincie. Op welke wijze heeft de provincie zicht op de aanvragen voor dit fonds en daarmee aan de beoogde doelstellingen en resultaten van dit fonds?
  3. Op welke wijze vindt er monitoring en controle plaats na toewijzing van de middelen, of de middelen ook (duurzaam) bijdragen aan de doelstellingen van de verschillende fondsen?
  4. Wat betreft PR en communicatie:
  o Op welke schaal worden aanvragen ingediend voor de 4 verschillende fondsen. Is er sprake van veel of weinig vraag. Is er sprake van aanvragen uit specifieke regio’s van de provincie (en zo ja, genereert de provincie dan voor regio’s waaruit weinig aanvragen komen, extra PR?).
  o Zijn de fondsen voor particulieren en collectieven voldoende vindbaar? Op welke wijze wordt ingezet op communicatie en PR?
  5. Wat betreft de financiën:
  De Randstedelijke Rekenkamer heeft onlangs het rapport Garanties, leningen en revolverende fondsen uitgebracht. Is er bij deze 4 fondsen sprake van revolverende fondsen. Zo ja, op welke wijze worden de aanbevelingen vanuit het RR-rapport uitgewerkt in aanscherping van voorwaarden en doelstellingen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD:
  In de afspraken worden locaties genoemd die zijn benoemd tot versnellingslocaties voor woningbouw (bijv. De Meern-Zuid en de Planetenbaan). De Partij voor de Dieren wil in debat met de gedeputeerde over de gevolgen van het aanwijzen van deze gebieden, en de mogelijkheid en wenselijkheid ervan. Ook wil zij afspraken maken over de wijze van informatievoorziening aan PS ten aanzien van de keuzes en uitgangspunten.

  GroenLinks:
  We worden graag door het college nog nader geïnformeerd, met name over de volgende zaken:
  1. De verdere stappen voor de concretisering van KTA: richt dit zich op zowel bereikbaarheid als ook op leefbaarheids- en klimaatdoelen? Aan wat voor soort projecten/maatregelen wordt gedacht, welke partijen worden daar bij betrokken en hoe wordt geborgd dat het blijvend effect heeft?
  2. Wat is de planning voor het MIRT onderzoek naar de lange termijn maatregelen en hoe zullen we als PS hierbij betrokken worden?
  3. Over het vervolg op de preverkenning van maatregelen voor de middel lange termijn lezen we "Op basis van oplossend vermogen, het perspectief op alternatieve bekostiging en de budgettaire kaders van alle partijen wordt bepaald voor welk(e) project(en) in 2019 een verkenning wordt gestart." Hoe moeten we in dit verband 'oplossend vermogen' interpreteren (is dit in termen van voertuigverliesuren of is dit breder geformuleerd) en spelen opgaven op het gebied van leefbaarheid, klimaat, ruimte-efficiëntie in relatie tot woningbouwopgave hier ook bij mee? Aan wat voor vormen van alternatieve bekostiging wordt gedacht? Hoe en wanneer wordt PS betrokken bij de afweging en selectie van projecten?
  4. Op welke wijze kan het Rijk er aan bijdragen dat een aantal woningbouwlocaties versneld tot ontwikkeling wordt gebracht en welke locaties betreft het hier?

  D66:
  In de brief van BO-mirt wordt niet ingegaan op USP, maar in de statenbrief expliciet wel. Graag horen we van de gedeputeerde hoe deze ontwikkelingen tot stand zijn gekomen en wat de aandacht/bijdrage landelijk l is voor USP. Tot slot zijn we benieuwd hoe hij de ontwikkeling van meer bereikbaarheid ziet dmv de fiets bij USP. In onze herinnering lopen er nog wat dossiers waarover nog geen besluit is genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  Wil graag spreken over het Realisatieplan fiets, ook in relatie tot de motie van de laatste PS ter zake (onderzoek verdeling kosten fiets-infra) : hoe gaat GS een en ander aanpakken?

  GroenLinks:
  De rapportage laat zien dat de voortgang in het onderdeel Actieplan Fiets en Veiligheid (de cofinanciering voor fietsinfra in gemeenten; onderdeel van Pijler 1) voorspoedig is maar dat de rest binnen Pijler 1 en ook vrijwel alles binnen de andere Pijlers sterk achter lopen. Voor een groot deel van de beschikbare middelen zijn nog geen plannen gemaakt. Dit baart ons zorgen, zeker ook in het licht van de grote bereikbaarheidsopgaven in de regio en de ambities die we als provincie hebben m.b.t. fietsinfrastructuur en het aandeel van de fiets in de spits. Bovendien is dit voor een groot deel vergelijkbaar met het beeld bij de eerste voortgangsrapportage. We worden nader geïnformeerd over de oorzaken (capaciteit en organisatiekracht lijken onvoldoende) en wat het college heeft ondernomen om hier verandering in te krijgen.

  D66:
  Onze fractie heeft nav deze rapportage nog enkele vragen aan de gedeputeerde over de aanpak en risico's. Het valt ons op dat het niet behalen van een aantal doelstellingen sterk met elkaar samenhangt en we horen graag hoe de gedeputeerde dat ziet. Tot slot hebben gaan we graag in op de aanpak en het contact met gemeenten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD:
  De Partij voor de Dieren wil vragen stellen aan de gedeputeerde over de Bestuursovereenkomst A27/A12 en hoe zich dit verhoudt tot de mogelijkheid om na de uitspraak van de Raad van State politieke duiding te geven aan die uitspraak, alvorens eventuele onomkeerbare werkzaamheden (kappen van bomen) plaatsvinden.

  GroenLinks:
  We zouden graag nader geïnformeerd worden op de volgende onderwerpen:
  - Risico's folie-constructie
  In de bestuursovereenkomst worden risico's m.b.t. (schade aan) de folieconstructie genoemd. Heeft het college inmiddels goed zicht op de aard en de omvang van deze risico's, bijv. voor de waterhuishouding in de omgeving en de mogelijke effecten daarvan op de natuur? Wie draagt deze risico's en hoe is dat geborgd? Welke risico's loopt de provincie hierbij?
  - Planning aanbesteding
  Op dit moment loopt nog de beroepsprocedure bij de Raad van State. De uitspraak hiervan wordt op zijn vroegst in de eerste helft van 2019 verwacht. Er bereikten ons berichten dat de aanbesteding van het project al zou starten voordat het Tracébesluit onherroepelijk is. Dat lijkt in tegenspraak met eerdere afspraken. Kan het college dit toelichten?
  Wanneer is de ondertekening van de BOK voorzien?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  De ervaring met het project UHL leert dat tijdsoverschrijdingen direct leiden tot extra kosten. Hoe kan het dat in de Q3 rapportage tijdsrisico’s worden aangegeven , maar de bolletjes bij financiën groen zijn?
  - De nevenproducten die randvoorwaardelijk zijn voor het project UHL lopen niet allemaal volgens planning. Graag toelichting welke projecten dit zijn (buiten de genoemde veiligheidssystemen Bombardier) en welke risico’s.
  - Betekent het loslaten van de deelexploitatie dat de tram zeker niet rijdt inde zomer van 2019?
  - Combideklaag blijkt sneller aan vervanging toe te zijn dan was gepland. Wat zijn hiervan de financiële consequenties? Zijn deze voor rekening Provincie?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...