Commissie Omgevingsvisie 20 januari 2021 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Bijlagen geheim

  vergroten verkleinen laden...
 • Portefeuillehouder: Dhr. H. van Essen

   D66:

  - het memo bevat procesmatige terugkoppeling van de bestuurlijke gesprekken en de tijdslijn. Maar geen inhoudelijke terugkoppeling. In maart zullen de regionale gesprekken leiden tot regionale programma’s. Kan de gedeputeerde ons nu schetsen hoe die regionale overleggen gaan?

   

  De week voor het kerstreces tot en met vorige week hebben we met de drie regio’s het eerste kwantitatieve beeld van met name het woningbouwprogramma besproken. Daaruit blijkt dat de regio’s Amersfoort en U16 in totaliteit aardig op koers zitten met de hoeveelheid plannen, maar dat dat in het Utrechtse deel van Foodvalley met name op termijn niet het geval is. Daar is het zaak voort te maken met keuzes voor toekomstige verstedelijking, waarbij ook over provinciegrenzen heen zal moeten worden gekeken. Met de Regio Foodvalley en het verstedelijkignsperspectief Arnhem-Nijmegen Foodvalley wordt daar aan gewerkt. Inhoudelijk richt het gesprek zich op de uitbreidingsmogelijkheden bij kernen en, met name in de regio Amersfoort, de bedrijventerreinontwikkeling. In alle drie regio’s wordt gewerkt aan een concept-programma: planning is dat deze in februari gereed is.  

   

  - de notitie Reikwijdte en Detailniveau zou er begin januari al liggen, en door GS over besloten.

  Is die notitie al beschikbaar voor PS?

   

  I.v.m. personele capaciteit heeft de NRD vertraging opgelopen. Vaststelling door GS is nu voorzien eind deze maand, waarna de NRD ter inzage wordt gelegd. De NRD wordt ter informatie naar PS gestuurd.

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie: Onderschrijft het college de stelling dat het belangrijk is om voor het Groene Hart een totaalafweging te maken? Hoe gaat het college daaraan uitvoering geven?

  Deze vraag is ook voor de cie M&M schriftelijk beantwoord:

  GS komen binnenkort met een schriftelijke reactie op het advies van de PARK’s (i.c.m. Statenbrief òf mail waarin zij PS op de hoogte stellen van die reactie). Wij gaan ervan uit dat met deze schriftelijke reactie ook de vraag van de CU beantwoord zal worden. Het advies heeft dan ook de nadrukkelijke aandacht binnen de RES U16 gekregen, waarmee het sinds het verschijnen zijn werk doet. Tegelijkertijd blijven wij ons inspannen voor goede uitkomsten van het bottom-up proces van de RES, waarin wij de regio’s en afzonderlijke gemeenten zoveel mogelijk  ondersteunen. Waar in de RES-processen afstemming tussen de provincies noodzakelijk is –ook op het schaalniveau van het Groene Hart–  zoeken de provincies elkaar op, in beginsel samen met onze partners”.

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP: hoe heeft communicatie plaats gevonden over deze bijeenkomsten?

   

  Antwoord:

  Voor de communicatie over de participatiebijeenkomsten voor de MIRT Verkenning zijn een aantal acties uitgevoerd:

  de partners uit het U Ned netwerk zijn actief benaderd

  er is een stakeholderanalyse gemaakt in samenwerking met wijkbureaus . Op basis hiervan zijn o.a. bewonersoverleggen, belangenvertegenwoordigers, platforms en bedrijven actief benaderd

  voor de wijken in de gemeente Utrecht die tot de scope van de verkenning horen is er d.m.v. nieuwsbrieven via wijkbureaus over de bijeenkomsten gecommuniceerd

  voor de gemeente Nieuwegein zijn dezelfde acties uitgevoerd  via bewonersplatforms, wijkadviseurs en bedrijventerreinen

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...