Commissie Ruimte, Groen en Water 04 juni 2018 13:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Tot op heden zijn er geen rondvragen ingediend.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Hiervoor heeft zich wethouder Marchal als inspreker gemeld.

  Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  De PvdA wil met de andere statenfracties bespreken hoe zij aankijken tegen het aanhouden van de door PS aangenomen motie mbt Geer III en nu niet als afgedaan te zien. GS geeft aan dat onderzoeken mbt de gevolgen voor de mobiliteit en vitaliteit aanleiding geven om de discussie verder te voeren bij het opstellen en vaststellen van de Omgevingsvisie. De PvdA vindt het actuele vraagstuk in onze provincie mbt de oplopende woningtekorten en steeds langere wachttijden dermate urgent dat uitstel voor verdere uitwerking van de gebiedsontwikkelingen in Bunnik en Wijk bij Duurstede niet aan de orde kan zijn. De reactie van de gemeente Wijk bij Duurstede spreekt boekdelen omdat zij ook beargumenteerd de motie willen aanhouden. Verdere uitwerking pas in 2021 is doorschuiven op een te lange termijn. De PvdA wil hier graag in de RGW commissie van 4 juni met andere statenfracties verder over spreken.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • In de vorige RGW-vergadering is afgesproken dat dit memo op de bespreekagenda zou komen.
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Er is sinds vorig jaar 0,5 fte beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan ontwikkelingen binnen de Groene Contour. Uit het overzicht dat nu in deze memo wordt gegeven lijkt er geen enkel initiatief te zijn genomen om tot realisatie van invulling van Groene Contour gebieden te komen. Hierover zouden we graag meer willen horen van gedeputeerde en welke rol de provincie - los van de gebruikelijke rol in dergelijke trajecten - heeft gespeeld bij initiatieven in beide sporen. Verder heeft gedeputeerde bij een vorige bespreking over de Groene Contour gemeld dat er met de belangrijkste partners van het Akkoord van Utrecht gesproken zou worden over hoe verder met de invulling van de Groene Contour nu dit zo stagneert. Kan de gedeputeerde een update geven van de voortgang hiervan? Als laatste zouden we graag met de commissie van gedachten willen wisselen over de aanhoudende tegenvallende resultaten van de invulling van de Groene Contour en kijken wat mogelijkheden zouden zijn om tot verdere impulsen te komen.

  PvdA:
  Vanaf 2011 (Akkoord van Utrecht) hebben we in onze provincie 3000 ha Groene Contour. 3000 ha, van belang voor het realiseren van het NNN (de voormalige EHS). Vanaf dat jaar tot nu toe zijn van die 3000 ha blijkens het memorandum 'Voorbeelden en duiding van gestrande initiatieven Groene contour' welgeteld 84 ha gerealiseerd. Dat gaat dus niet goed, dat (b)lijkt duidelijk. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat de provincie niet bereid is om middelen ter ondersteuning van initiatieven in de Groene Contour ter beschikking te stellen. De fractie van de PvdA wil die ooit gemaakte keuze om geen financiële steun te verlenen bij Groene Contour initiatieven ter discussie stellen, om te beginnen in RGW van 4 juni 2018.

  ChristenUnie:
  Hoe krijgen we de initiatieven wel van de grond? Het memo noemt enkele initiatieven die zijn gestrand, maar geeft helaas geen aanzet tot discussie over de vraag hoe initiatieven wel van de grond getild kunnen worden. Aan welke knoppen kunnen we draaien?
  Bij het Groenfonds liggen miljoenen op de plank voor natuurprojecten: wat zijn de mogelijkheden van de natuurcompensatiebank?
  Hoeveel hectare groene contour ligt in het ‘plangebied’ van het Ringpark Utrecht? Kunnen we met de rijksoverheid nieuw beleid ontwikkelen voor ‘Recreatie rond de stad’?
  Is het tijd om het Akkoord van Utrecht tegen het licht te houden? Als alle partners van het Akkoord van Utrecht in het kader van het Deltaplan Biodiversiteit eigenlijk een nieuwe koers zouden willen varen, moeten we dan geen nieuwe afspraken maken?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Er wordt maar vrij globaal en selectief gereageerd op de gedane aanbevelingen. Graag zouden we met het college en commissie van gedachten wisselen over de verschillende aanbevelingen en wat hier eventuele financiële consequenties van kunnen zijn en welke prioritering hier eventueel in te maken is/moet zijn. Ook bespreken we graag hoe terugkoppeling over de voortgang zal plaatsvinden.

  ChristenUnie:
  De evaluatie resulteert in een forse lijst met zorgpunten. Wij willen graag over enkele zorgpunten doorpraten en discussiëren:
  Is het nodig om een deel van de BOA’s beter te bewapenen?
  Hoe is het mogelijk dat het voor de RUD Utrecht niet zondermeer duidelijk is wat de provinciale/bestuurlijke doelen en ambities zijn en dat het niet duidelijk is wat de provincie met behulp van toezicht en handhaving van de RUD verwacht? Hoe gaan GS de provinciale aansturing verbeteren? Hoe gaat de provincie de prioriteitsstelling verbeteren?
  Hanteren we wel de juiste norm voor een adequaat niveau van toezicht en handhaving, gelet op de nieuwe (verboden) ontwikkelingen, zoals ’s nachts mountainbiken met felle verlichting? Hoe klein/groot is de pakkans in de weekenden en ‘s nachts?
  Welke denkrichting voor de organisatie van het toezicht gaat de gedeputeerde op korte termijn uitwerken? De beheercollectieven van de landgoedeigenaren zijn helaas nog niet bij het strategisch BOA-overleg betrokken? Hoe kijken zij aan tegen de nieuwe ontwikkelingen en hoe gaat de provincie alle landgoedeigenaren hierbij betrekken?
  Is de provincie voorbereid op de komst van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die relatief weinig politie en veel landelijk gebied telt?
  Tenslotte, is de evaluatie meteen achterhaald door de recente afspraken over de bestrijding van nieuwe exoten, die met terugwerkende kracht een forse uitbreiding van toezicht en handhaving betekenen?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Wat is de huidige stand van zaken mbt het verzoek tot voorlopige voorziening? Ik zou graag aangetekend willen zien dat GL het vindt getuigen van gebrek aan inzicht van GS om een dergelijk verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen terwijl de rechtbank heel duidelijk heeft aangegeven dat de ontheffing niet afdoende onderbouwd is. In plaats van nu eens daadwerkelijk werk te maken van goed onderzoek en investeren in minder dieronvriendelijke en wellicht effectievere maatregelen, wordt nu opnieuw tijd en geld gestoken in een maatregel die door de Utrechtse rechtbank en in een andere provincie zelfs door de Raad van State niet als bewezen effectief is beoordeeld.

  PvdD:
  Het college stelt dat reductie van ganzen nodig is ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen. Het is echter juist op deze stelling dat de rechter heeft geoordeeld dat een deugdelijk motivatie ontbreekt. Op woensdag 23 mei heeft de Raad van State wederom een verzoek van GS afgewezen. De Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom het college zich weigert neer te leggen bij de gedane uitspraken en per se door wilt gaan met dit beleid, om vervolgens weer teruggefloten te worden door de rechter. De PvdD zou graag zien dat GS dezelfde energie en verbetenheid aan de dag legt om aan alternatieven/ preventieve maatregelen te werken. In 2011 is onze motie aangenomen waarin GS wordt verzocht te onderzoeken welke alternatieve en innovatieve methoden, anders dan doding, met betrekking tot ganzenbeheer, in aanmerking zouden kunnen komen voor opname in het provinciaal ganzenbeleid. Zeven jaar later zijn we, zo blijkt uit de memo van GS, nog steeds aan het onderzoeken. Wanneer kunnen we verwachten dat alternatieve methoden echt onderdeel uitmaken van het Utrechts ganzenbeleid?
  laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  De reden is dat dit een langlopend en ingewikkeld dossier is, we als PS hierover slecht over geïnformeerd zijn en er nu alleen een vrij nietszeggende memo ligt waarin uiteindelijk niet heel helder wordt wat nu precies de meerwaarde voor het realiseren van de natuuropgaaf is. Er lijkt zelfs in ha natuur af te gaan. Daarnaast wordt aan de Gelderse kant de nodige zorgen geuit over deze ruilverkaveling en de voorgenomen natuurinrichting (en destructie) en sommige natuurorganisaties hebben al aangegeven niet overtuigd te zijn dat deze ruilverkaveling daadwerkelijk ten gunste van biodiversiteit in
  het algemeen komt. Hierover zouden we graag in discussie gaan en eventuele insprekers ook de gelegenheid willen geven hun visie hier op te geven.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...