Commissie Ruimte, Groen en Water 15 oktober 2018 13:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: commissiekamer
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Rondvraag 1 ingediend door de PvdA inz Geitenboerderij
  Rondvraag 2 ingediend door de SGP inz. Varkenspest
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD:
  1. Waterschappen Rivierenland en HDSR maken jaarlijks een voortgangsrapportage over de uitvoering van de KRW (blz. 13 Waterrapportage 2017-2018). Zou GS dit bij AGV en WSVV ook op willen vragen?
  2. Het beeld dat naar voren komt is dat we met de maatregelen op koers liggen, maar het halen van de doelen is verre van dat. In chemisch opzicht voldoen 14 van de 30 waterlichamen en in ecologisch opzicht geen enkele (net als in 2009). We zitten echter nu al in de 2e KRW-periode (2016 - 2021) en de KRW kent het 'one out, all out’ principe. Is de inschatting van de gedeputeerde dat de situatie bij HDSR representatief is voor de andere Utrechtse waterschappen? Bij de huidige koers lijkt doelbereik een welhaast onmogelijke opgave. Wat zou er volgens de gedeputeerde moeten gebeuren om in 2027 de doelen wel te halen? De PvdD vindt eventueel voorsorteren op doelverlaging onwenselijk. Hoe denkt de gedeputeerde over een 'tandje erbij' cq. versnelling?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  1. Minister Ollongren heeft een verdergaand standpunt dan GS provincie Utrecht. Zij meldt dat we er niet aan ontkomen om buiten de rode contouren te gaan bouwen. Wat vinden de andere fracties hiervan?
  2. Over 1,5 week is er een bijeenkomst over de woningmarkt; wordt daar ook besproken waar de 100.000 woningen gebouwd dienen te worden die extra ruimte vragen?
  3. Constatering er moeten veel woningen gebouwd worden op de juiste plekken. Hoe komen we tot de versnelling gezien het tekort aan menskracht in de bouw en installatietechniek? Wat gaat de EBU hierin betekenen?
  4. Motie 83 wordt als afgerond beschouwd. Echter onderzoek Site UD en andere trajecten lopen nog en dus zijn de resultaten nog niet bekend. Afgerond lijkt de PvdA te voorbarig. We horen graag de andere fracties hierover.

  SP:
  Van gemeenteraadsleden in Stichtse Vecht krijgen we de volgende signalen:
  Er komen 4 woontorens in Bisonspoor. Bij elkaar voor ongeveer 250 appartementen.
  Het plan wijkt volledig af van de door de gemeente vastgestelde woonvisie. En ook af van de in de regio vastgestelde woonbehoefte. In de eerste twee woontorens komt geen sociale huur. Het is nog niet duidelijk wat in de andere woontorens komt. Zeker is wel dat totaal geen 30% gebouwd gaat worden( wachttijd Stichtse Vecht 14 jaar). Er staat wel veel middeldure huur gepland in de woontorens. Deze huur is echter nog niet geborgd. Er is geen ruimte voor groen. Er komt geen school bij. Het aan de buurt beloofde wijkcentrum en gezondheidscentrum wordt gebouwd onder verhuurvoorwaarden van de (plaatselijke) projectontwikkelaar Wintertrust. Op welke voorzieningen is men aangewezen? Op die van de andere wijken. Dat betekent dat daar ook de parkeerdrukte zal toenemen. Er is geen goede verkeersdoorstroming meegenomen in de plannen. Past dit in onze Actieagenda Woningmarkt? In de Nationale Woonagenda? In de plannen van U Ned, van BO MIRT, van het binnen-dorpelijk verdichten van de ARK? Van de woningmarktonderzoeken van Primos? Zo ja hoe dan? zo nee? Hebben we nu als provincie al instrumenten om sturend op te treden? Welke zijn dat? Op welke punten zouden we dat willen doen? Hierover horen we graag ook de mening van andere fracties.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Bijgevoegd vindt u een notitie, waarmee het CDA een aanzet wil geven tot het gesprek in de Commissie RGW over de rol van zonnevelden, waarbij de eventuele ruimtelijke inpassing centraal staat. De notitie bevat ook een aantal gespreksvragen.
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SGP:
  Uit paragraaf 6.2. blijkt dat de voortgang van de acties voor kleine kernen achterblijft. Wat doet het college concreet om meer bekendheid te krijgen bij lokale initiatieven en hoe denkt het college concreet meer budget in te kunnen zetten de komende jaren?
  Paragraaf 7 vraagt terecht aandacht voor de organisatie van de AVP. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken.

  ChristenUnie:
  We krijgen eens per twee jaar een rapportage over de Agenda Vitaal Platteland, waar maar liefst 71 van de 210 miljoen euro mee is gemoeid. Daarover hebben we een vraag aan alle statenfracties: Hebben we als staten met deze rapportages genoeg inzicht en genoeg grip op de bedragen die de provincie via de Agenda Vitaal Platteland uitgeeft? Of is dit eigenlijk een tanker die we niet of nauwelijks bij kunnen sturen?
  We hebben ook een serie vragen aan GS:
  We horen vanuit het veld veel kritiek op de bureaucratie die vastzit aan de Europese subsidies, aan de voorwaarden voor cofinanciering bij POP3-subsidies. We hebben daar bij de behandeling van de Landbouwvisie over gesproken. Als we binnen de Agenda Vitaal Platteland eigen keuzes willen gaan maken, los van Europese cofinanciering, hoe komen we dan als PS tot kaderstelling? Per wanneer kunnen we als provincie eigen accenten leggen?
  Wat betekent de komst van de gemeente Vijfheerenlanden voor de Agenda Vitaal Platteland? Maakt Zuid-Holland in haar AVP fundamenteel andere keuzes, die wij nog twee jaar moeten honoreren? Hebben GS de financiële consequenties al in beeld?
  laden...
 • laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SGP:
  De SGP-fractie wil graag met de andere commissieleden en de gedeputeerde van gedachten wisselen over dit beheerplan. Onze fractie hoopt oprecht dat met de invulling van dit beheerplan de jarenlange onrust in het gebied wordt opgelost. We hebben nog wel een paar vragen. 1 m.b.t. het peil van de grift: gaat dit peil nog aangepast worden? Zo ja, omhoog of omlaag en hoeveel? En hoe denkt u dit dan te gaan doen? 2 m.b.t. proef kwelputten. U geeft verschillende proeflocaties op. Er zit er echter niet één in het gebied zelf. Waarom niet gelijk in het gebied een kwelput realiseren? Als het project voldoet, ligt de eerste er alvast maar. Over kostenbesparing gesproken. Je hebt dan ook meteen een realistische test in het gebied zelf. 3. Ik lees niets over de verbinding tussen de Hellen en de Bennenkomse Meent. Hebt u daarover al nagedacht? 4. Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden c.q. beperkingen voor omliggende bedrijven (agrarisch/industrie)? Rond de noordelijkste hoek van de Bennekomse Meent liggen drie woonerven, waarvan bij de woning aan de Veenweg door middel van de provinciale ruimte-voor-ruimte regeling een extra vrijstaande woning gerealiseerd mag worden. Volgens mij is deze al gerealiseerd aan de Friesesteeg in Achterberg. klopt dat?

  PvdD:
  "Door het Handhavingsplan vast te stellen werkt de provincie Utrecht aan het behoud en het herstel van biodiversiteit in Natura2000-gebied Binnenveld en daarmee aan het behoud van de biodiversiteit in de Europese Unie." Hoe is het Handhavingsplan te rijmen met het verlies van 24 ha van de NNN? Waarom kiest GS voor deze "oplossing"? Er wordt natuur ingeleverd, wat juist effect heeft op de afname van biodiversiteit. Denk hierbij aan het leefgebied van de grutto. Een weidevogel die GS juist zo graag wil beschermen.
  laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SGP:
  Wij willen dit stuk graag bespreken met de commissie. Wat ons betreft wordt er geen recht gedaan aan de enorme bedreiging van predatie op weidevogels. Onlangs verscheen er weer een onderzoek van Sovon waar dit onderwerp nadrukkelijk aandacht kreeg. De provincie Utrecht kiest er daarentegen voor om een Gedragscode op te stellen voor agrariërs. Wij hekelen dit soort verdachtmakingen (want zo komt dat over) in de richting van boeren en willen van de gelegenheid gebruik maken het college op te roepen met echte oplossingen te komen.
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD:
  Op blz. 11 van Alternatieven schadebestrijding staat dat de vos een partner kan zijn om de ganzenpopulatie te beperken, maar dat dit niet kan omdat de vos op de landelijke vrijstellingslijst staat. Daarom de vraag/oproep aan de gedeputeerde om bij het Rijk te pleiten om de vos van de landelijke vrijstellingslijst te halen, zodat de vos onze partner kan zijn. Ter illustratie deze in 2013 aangenomen motie: https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Provinciale-Staten/2013/4-november/09:30/Statenvoorstel-Natuurbeleid-2-0--PS2013RGW10/PS2013RGW10-Motie-59-Gans--Vos-en-IPO--ingediend-door-PvdD-AANVAARD.pdf

  ChristenUnie:
  Als het gaat om stadsganzen neemt de provincie een afwachtende houding aan, waarbij de regie volledig bij de gemeenten ligt. Maar bij de stadsganzen gaat het mede om exoten, vooral Canadese gans en Nijlgans, die beide een deel van het jaar in het landelijk gebied bivakkeren en daar concurreren met inheemse ganzen en andere vogels. Het rijk heeft de regie voor het exotenbeleid bij de provincies gelegd. Kan de gedeputeerde toezeggen dat ze in haar exotenbeleid de problematiek van de stadsganzen beschrijft en aanpakt?
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...