Financiele Audit Commissie 27 november 2019 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66 constateert dat er geregeld vragen zijn over de kaders en de wijze waarop we onze controlerende, kaderstellende en vertegenwoordigende rol als PS op het gebied van Financiën goed kunnen invullen. Het is belangrijk dat we heldere verwachtingen over en weer hebben. De FAC biedt de rust en tijd niet voor een reflectie hierop. D66 wil daarom de andere fracties vragen of we een of meerdere keren los van de commissie met elkaar over financiën van gedachten willen wisselen, zodat we daar samen met de griffie invulling aan kunnen geven.’

  VVD: zou graag een kleine rondvraag willen stellen naar aanleiding van een actueel punt. Ik zag dat Eneco (eindelijk) is verkocht erdoor onze geschiedenis hebben wij een financiele claim. Heeft ons college in de afgelopen periode contact gehad met verkopers of kopers en wat hier de uitkomst van? Hoe verhoud de verkoop zich tot de afwikkeling van de claim?
  vergroten verkleinen laden...
 • Wijzigingen in geel aangegeven
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Stand van zaken uitvoering "Evaluatie opdrachtgeverschap FAC t.o.v. de accountant"
  vergroten verkleinen laden...
 • Gesprek met dhr. Engwerda van EY:
  - Stand van zaken Controle jaarrekening 2018 (2019AC36)
  - Memo EY afrekening accountantskosten jaarrekening 2017 (2019AC31)

  Ter bespreking
  D66 wil in de FAC bespreken hoe we omgaan met wederom een verhoging van de accountantskosten voor de jaarrekening 2017. Naar mening van D66 was de FAC per 11 juni 2019 stellig in haar opvatting met betrekking tot de afgegeven prognose voor de accountantskosten.

  GroenLinks wil vanwege de hoogte van het bedrag de factuur van de accountant opnieuw bespreken. Ook wil GroenLinks met de leden van de FAC bespreken hoe in de toekomst met dit soort overschrijdingen of bijzondere situaties omgegaan moet worden en hoe hierop vroegtijdig het gesprek kan worden gevoerd, in plaats van achteraf.

  -Op verzoek van D66 is dhr. Engwerda gevraagd te reflecteren op de aangehouden Motie 94 ‘Actief is gezond’.
  vergroten verkleinen laden...
 • -Nadere kennismaking
  -Stand van zaken Controle Jaarrekening

  - Op verzoek van D66 is mw. Koedijk gevraagd te reflecteren op de aangehouden Motie 94 ‘Actief is gezond’.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66 wil bespreken wat dit kader betekent als er zich tekorten voordoen in projecten binnen een programma. Verder zijn in het begeleidend schrijven 3 van de 7 genoemde mogelijke voorwaarden aangeduid als voorwaardencriterium. Het is D66 nog onvoldoende duidelijk waarom bijvoorbeeld een voorwaarde als 'bevoegdheden' hier niet toe behoort, gelet op de recente ervaringen mbt de Uithoflijn.

  SGP Bij het doornemen van de wijzigingen valt ons op dat het er eigenlijk bijzonder weinig zijn. Geven de conclusies en aanbevelingen van de accountant in het jaarverslag 2017 geen aanleiding tot aanscherping van het normenkader? Waarom niet?

  GroenLinks wil dit stuk bespreken met de FAC leden en de gedeputeerde om te kijken of en in hoeverre het mogelijk is om de kwalitatieve controle (mbt de governance van en in de provincie) van de jaarrekening in te vullen is.

  VVD Waarom wordt dit stuk niet door de Staten vastgesteld, het is immers onze kaderstelling voor de accountantscontrole? In het stuk valt op dat er nog een organisatiebesluit uit 2004 wordt gehanteerd, is dit niet inmiddels geactualiseerd? Zo nee, zou dat niet moeten?
  vergroten verkleinen laden...
 • Inspreker dhr. Hartveld (zie bijlage)

  D66 Het gaat D66 enerzijds om inzicht in en grip op de 'Utrechtse Ramingssystemathiek'. Ten tijde van de toezegging is expliciet besproken om Maarsbergen als voorbeeld te nemen. Onze fractie wil graag aan de hand van dit project leren hoe de begroting van dit project zich in verschillende fasen ontwikkelt alsook in komende tijd zal worden beheerst.
  Verder willen we met de andere partijen in gesprek over mogelijke andere complexe projecten en wat we hier concreet van willen volgen. D66 denkt daarbij aan de beheersing van infraprojecten (zoals programma U-Ned, en de projecten N201, de Rijnbrug en eerdergenoemde Maarsbergen), maar ook aan het project ter versterking/ het cultuurtraject van de provinciale organisatie en de realisatie van nieuwe natuur (NNN en groene contour).

  SGP Wij willen graag met het college en de andere commissieleden van gedachten wisselen of dit voldoende vertrouwen biedt in een goede betrokkenheid van PS bij complexe projecten.

  De VVD wil vasthouden aan eerder vastgestelde kaders en vraagt zich af hoe dit stuk zich verhoudt tot de nota investeren
  vergroten verkleinen laden...
 • D66 wil de geplande zomernota naar datum van 31 mei bespreken. Bespreking in september maakt het stuk minder relevant. We zouden graag met de andere partijen verkennen hoe we de relevantie kunnen verhogen, bijvoorbeeld door bespreking naar voren te halen of de datum van de nota naar 30 juni te brengen.

  De VVD vraagt of er in het schema rekening is gehouden met alle mogelijke feestdagen? Kunnen fracties tijdens de commissie FAC expliciet aangeven dat deze data geen belemmering vormen?
  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks vraagt zich af of dit document ook wordt betrokken bij het programma ‘Sterk Utrechts bestuur’ en in de Nota Verbonden Partijen (relatie met 2019BEM115, op de agenda wo 20-11). GroenLinks is van mening dat in dit stuk verschillende elementen staan die in de uitwerking van die stukken kunnen of moeten worden meegenomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • De VVD zou graag aan het onderzoek de volgende vragen toe willen voegen, kan dat? Wat is de huidige en gewenste informatiepositie van de Staten inclusief tijdigheid van informatie? Wat is de verdeling van bevoegdheden omtrent besluitvorming over risico’s binnen de organisatie, en tussen College en Staten?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...