Informatieve commissie Ruimte, Groen en Water 04 september 2019 10:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Is gedeputeerde bekend met de eventuele plannen om bij te bouwen?
  Zo ja, zijn er ook alternatieve plannen binnen de rode contour?
  Wat vindt gedeputeerde van bouwen buiten de rode contour, juist in dit gebied?
  Is gedeputeerde bereid pro actief contact te zoeken met de stichting Ronald McDonald en de gemeente om in gezamenlijkheid een goed plan te maken?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP:
  1 - Welke (publiekrechtelijke) instrumenten staan de Provincie ter beschikking om regie te voeren op de nakoming van de afspraken en in hoeverre is de Provincie bereid deze dan ook ten volle in te zetten? Is het college bereid is om bijvoorbeeld het Inpassingsplan in te zetten om de juiste types en hoeveelheden woningen op de juiste plaats gebouwd te krijgen. Zo niet, waarom dan wel als het gaat om infrastructuur en niet bij woningbouw, zaken die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn?

  2 Gaat het college het instrument van beprijzing in het OV gebruiken om de doelstellingen uit de Woondeal te realiseren en hoe dan? En wordt het daardoor duurder voor de reiziger? De SP zou dit laatste een ongewenste ontwikkeling vinden.

  - Het coalitieakkoord noemt het verhogen van de opcenten MRB als (laatste) optie om meer middelen te genereren. Dit instrument komt terug in de Woondeal. De SP vindt het te billijken dat de automobilist een beperkte extra bijdrage betaalt aan meer en beter OV, maar gaat het college dit ook daadwerkelijk doen. We vinden dat de inwoners van de Provincie hier duidelijkheid over mogen krijgen.


  VVD:
  Wij willen met name ingaan op de locaties waarover in de woondeal regio utrecht afspraken zijn gemaakt.

  ChristenUnie:
  Welke rol ziet de gedeputeerde voor de provincie bij de uitvoering van deze woondeal? In hoeverre gaat de provincie regie voeren om o.a. de regionale samenhang te waarborgen?
  Hoe verhouden de afspraken van deze Woondeal zich met het door PS vastgestelde Koersdocument Omgevingsvisie? In de aanleiding wordt aangegeven dat de woningbouwopgave in samenhang en integraal moet worden vormgegeven met veel andere maatschappelijke opgaven. Dat is een complexe puzzel. Welke ‘agenda’ neemt Gedeputeerde mee naar de Woondeal-overlegtafel? Op welke wijze worden PS met het oog op kaderstellende en controlerende rol optimaal betrokken en geïnformeerd inzake de (uitvoering van) de Woondeal?

  GroenLinks:
  GroenLinks heeft kennisgenomen van de woondeal regio Utrecht. In de woondeal is veel aandacht voor tegengaan van segregatie, bouwen voor lage en midden inkomens en voor doelgroepen en kwetsbare groepen. GroenLinks wil overleg met commissie en GS over deze beleidsdoelen in de woondeal. Hoe draagt GS bij aan de uitvoering van deze belangrijke beleidsdoelen? GroenLinks mist in de woondeal de prioriteit die moet worden gelegd bij energieneutraal bouwen en circulariteit. Hoe gaat GS deze punten in de verdere uitwerking van de woondeal waarborgen?

  PvdA:
  Welke consequenties zijn er als de doelen niet behaald worden? Is het bedrag van 1 miljoen niet te mager voor zo een deal?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  VVD:
  De VVD-fractie ziet een goede mogelijkheid om de bodemdaling aan te pakken in onderwaterdrainage van landbouwgrond. Hiermee kan naast het aanpakken van bodemdaling de kwaliteit van landbouwgrond verbeteren en CO2-uitstoot verminderd worden. Op dit moment staat onderwaterdrainage slechts tussenhaakjes vermeld bij project 24 op de lijst “Voorlopige reservering projecten Regio Deal bodemdaling Groene Hart”. De VVD zou daarom graag een apart project omtrent onderwaterdrainage zien op de lijst en wil het college van Gedeputeerde Staten vragen of hier al over is nagedacht en of zij wil overwegen een dergelijk project toe te voegen.

  ChristenUnie:
  De Statenbrief vermeldt dat “Deze Regiodeal Bodemdaling Groene Hart op een goede manier bijdraagt aan de invulling van de visie Bodemdaling, door PS in december 2018 vastgesteld”. Kan Gedeputeerde dat concretiseren?
  Hoe verhoudt deze Regiodeal zich tot onze eigen prioriteitsstelling met betrekking tot de urgentie van de aanpak van de bodemdaling?
  laden...
 • We proberen om 11.30 te beginnen, uiterlijk 12.00 uur zullen we starten tot uiterlijk 13.00 uur.

  Een aantal fracties heeft vragen gesteld naar aanleiding van agendapunt 3.1 en 3.2 deze vindt u bij de betreffende stukken.
  Wij hebben aan betrokkenen gevraagd dit mee te nemen in de voorbereiding van de informatiesessie PAS.
  laden...
 • GroenLinks:
  In de SB staat onder Vervolgprocedure/voortgang het volgende: Het college onderzoekt intussen wat de implicaties voor de provincie Utrecht zijn en werkt aan de beantwoording van de reeds door u ingediende schriftelijke vragen.
  De schriftelijke vragen zijn voor het reces reeds beantwoord, waarvoor dank, maar wij vragen ons af hoe het staat met het onderzoek naar de implicaties voor de provincie Utrecht. Is het inmiddels duidelijk welke projecten in de provincie Utrecht geen doorgang kunnen vinden door de uitspraak van de Raad van State? Kunnen wij een volledig overzicht van de gevolgen voor onze provincie verwachten en zo ja, wanneer verwacht GS alle implicaties voor de provincie Utrecht helder in beeld te hebben?
  laden...
 • PvdA:
  De PvdA verwacht dat het nog even duurt voordat de totale omvang van de PAS problematiek bekend is.
  Toch willen wij wel al een aantal vragen stellen:
  1. Hoe lang verwacht gedeputeerde nog nodig te hebben om voor de provincie Utrecht in kaart te hebben welke vergunningen zijn vernietigd en kan hij daarbij aangeven wat nog wel en wat niet meer kan?
  2. De PvdA wil speciaal aandacht vragen voor de problematiek rondom de woningbouw. Er zijn immers ook vergunningen voor bouwplannen vernietigd. Kan Gedeputeerde aangeven wat qua bouwen van huizen nog wel kan en wat niet?
  3. En wat betekent dit voor concrete bouwplannen die er al zijn in onze provincie?
  4. En voor de ambitie in het coalitie-akkoord om 10.000 woningen per jaar extra te bouwen?
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...