Informatieve commissie Ruimte, Groen en Water 09 oktober 2019 12:45:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer

  Na afloop van de vergadering is er weergave van de PCL film, waarin PCL-lid Rudi van Etteger het advies verwoordt betreffende woningbouwbeleid en omgevingskwaliteit.
  (Locatie: zaal 4, tijdsbesteding 15:00- 16:00 uur)
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Wat is er mis gegaan waardoor nu naar een andere samenwerkingsvorm wordt gezocht?
  Gaat de nieuwe samenwerkingsvorm minder geld kosten? Zijn er personele consequenties?
  Is de mening van de 250 leden van O-gen hierover gevraagd?
  ChristenUnie en SGP:
  Bureau Berenschot heeft onderzoek gedaan naar een juridisch houdbare samenwerking tussen de provincie Utrecht en de gebiedscooperatie O-gen, een onmisbare speler, die middels co-creatie en participatie de vitaliteit en kwaliteit in het landelijk gebied in Utrecht-Oost bevordert.
  Het advies uit het onderzoek wordt de komende maanden met O-gen uitgewerkt.
  o Op 26-09 jl. is er bestuurlijk overleg geweest. Wat heeft dit overleg opgeleverd?
  Is er verschil in standpunten tussen GS en O-gen?
  o Het onderzoek van Berenschot geeft inzicht in alternatieve oplossingsrichtingen. Ons wordt uit het rapport onvoldoende duidelijk waarom de constructie “Verbonden partij” met een meerjarige subsidie (zoals NMU en LEU) voor O-gen niet tot de mogelijkheden behoort. Op dit punt wensen we meer uitleg (mag ook als technische vraag beantwoord worden).
  o Op 18 februari 2019 is een door acht partijen ingediende ‘Motie vreemd’ – Lucht voor O-gen- unaniem aangenomen. Het betrof met name ‘Lucht’ in financiële zin’. Welke financiele regeling richting O-gen geldt per 1 oktober 2019?
  o Is er vanuit de provincie de bereidheid om O-gen subsidie te blijven verstrekken, ook na 1 januari 2020?
  CDA:
  We willen graag van het College van GS weten of het rapport van Berenschot voldoende aanknopingspunten en mogelijkheden biedt om de eerder geconstateerde knelpunten in de samenwerking/verantwoording op te kunnen lossen.
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Op 16 van de 65 onderzochte kinderspeelplaatsen is lood aangetroffen. Dat is ongeveer 25%, wat schrikbarend is.
  Er staat in de stukken dat dit met eenvoudige maatregelen is op te lossen. Hoe en wanneer gaat dit gebeuren? En wat is hierbij de taak van de betreffende gemeenten?
  VVD:
  Toelichting en politieke vragen:
  - In hoeverre moeten gemeenten met elkaar “concurreren’’ om aanspraak te kunnen maken op deze subsidie?
  - De Ronde Venen is de gemeente waarvan op dit moment in zicht is dat het veruit de meeste behoefte heeft aan deze subsidie in de provincie Utrecht. Zijn er mogelijkheden om uitputting van de pot te voorkomen, of, welke mogelijkheden zijn er om aanspraak te kunnen maken op het leeuwendeel door de gemeente De Ronde Venen?
  - Het tijdvak voor de verstrekking loopt tot 2020. Vanaf 2021 gaat het bevoegd gezag over naar de gemeenten. Welke mogelijkheden zijn er om bedragen/aanspraken te reserveren tot na 2020, als uitgaven of sanering pas na 1-1-2021 kunnen plaatsvinden?
  - Als de subsidiebedragen ontoereikend blijken te zijn (en dit blijkt voor 1-1-2021) is de provincie dan bereid om samen met gemeente(n) bij het rijk aan te kloppen voor aanvullende steun?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  De twee stikstofmemo’s dateren van 13 en 24 september. Intussen heeft de commissie Remkes een eerste rapport gepubliceerd: “Niet alles kan’. Waarschijnlijk komt het kabinet eind deze week met een reactie op dit rapport. Daarom wil onze fractie graag op 8 oktober discussiëren over de actuele ontwikkelingen: Hoe komen de twaalf provincies op één lijn? Wat is de planning in IPO-verband? Wat zijn de consequenties van de nieuwe stikstofperikelen voor onze Begroting 2020?
  VVD:
  Toelichting en politieke vragen:
  - Afgelopen woensdag 25 september heeft de commissie Remkes haar adviesrapport gepresenteerd. Wat wordt er momenteel door GS ondernomen om de adviezen uit het rapport op te volgen?
  PVV:
  De PVV wil dit met de gedeputeerde en de commissie bespreken. Wat is de stand van zaken, nu het rapport Remkes er is en het rekenprogramma is aangepast. Wat zijn daarvan de eerste bevindingen en gevolgen voor de vergunning verlening. Welke maatregelen neemt PS voor de projecten op de lijst en liggen al deze projecten nu echt stil en wat zijn dan de gevolgen voor het ambtelijk apparaat? Remkes adviseert voor het beweiden van runderen toch een vergunningsplicht bin te voeren. Nu wordt het gedoogd. Blijven wij dit gedogen?
  PvdD:
  Onze natuur heeft al jaren te leiden onder een verstikkende stikstofdeken. Inmiddels is het eerste advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek uitgebracht. In de eerste week van oktober wordt de kabinetsreactie verwacht. De oplossing moet vooral gezocht worden in afname van de stikstofdepositie en onze fractie hoort graag van het college welke maatregelen we hiervoor als provincie kunnen nemen. Bijvoorbeeld het advies om de maximum snelheid te verlagen op N-wegen. Is GS bereid om dit advies op te volgen?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  Het memo over de PFAS-problematiek in de Elster Buitenwaard is kort en bondig, maar tegelijk een beetje onvolledig. Daarom willen we verzoeken om een uitgebreider memo met meer informatie over de ernst van de vervuiling. Om welke stof gaat het precies? Is de bron van de PFAS-vervuiling bekend? Is dit het topje van een ijsberg, is dit een incident of kunnen we op meer plaatsen in Utrecht PFAS-problemen verwachten?
  PVV:
  Ik heb hier al SV over gesteld, waarvan de antwoorden nu nog niet bekend zijn. De PVV wil dit agendapunt toch opwaarderen omdat PFAS geen incident meer is. Is bekend, welke gebieden in de provincie nog meer verdacht zijn? Wat is de provinciale omvang van dit probleem, nu voor elk grondverzet werk, eerst een laboratorium analyse aanwezig moet zijn en de laboratorium capaciteit gering is.
  Hoe zit het met de grondverzet sector, die ernstig te lijden hebben van de PFAS problematiek? In hoeverre kan de Provincie ondersteuning, kennis en hulp bieden aan deze en de bouw sector?
  PvdD:
  Onlangs gaf Bouwend Nederland aan dat 80 procent van de onderzochte grond en water teveel chemische stoffen bevat. Bovendien worden PFAS niet of nauwelijks afgebroken. Bepaalde concentraties PFAS kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Onze fractie wil daarom de volgende vragen voorleggen aan GS:
  - Welke risico’s ziet het college voor de volksgezondheid door aanwezigheid van PFAS in het milieu?
  - Welke risico’s ziet het college voor het milieu, zeker gezien de trage afbraak?
  - Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS in het milieu voor het behalen van de KRW doelen?
  - Wat zijn de gevolgen van de aanwezigheid van PFAS in het milieu voor andere provinciale projecten?
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Na afloop van de vergadering is er weergave van de PCL film, waarin PCL-lid Rudi van Etteger het advies verwoordt betreffende woningbouwbeleid en omgevingskwaliteit.
  (locatie: zaal 4, tijdsbesteding 15:00- 16:00 uur)
  laden...