Informatieve commissie Ruimte, Groen en Water 08 januari 2020 12:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  CDA: De fractie van het CDA wil graag met de Gedeputeerde in gesprek, omdat met name het proces rond de totstandkoming van het voorstel van de regiodeal Vitale Wijken aanleiding is voor een gesprek. Temeer er gisteren door de gemeente Amersfoort is besloten dat inwoners van Amersfoort voorrang gaan krijgen op de woningmarkt, daar waar het middeldure huurwoningen betreft. Dat staat haaks op het provinciaal beleid en holt de solidariteit uit, daar waar het de toegang tot de sociale huursector betreft in de omliggende gemeenten.

  FvD: De reden is dat mijn fractie graag met de gedeputeerde in gesprek wil wat de politieke overwegingen zijn geweest om deze regiodeal te gaan ondersteunen en af te zien van financiële ondersteuning van de regiodeal voor het nationale park Utrechtse Heuvelrug. Ook wil mijn fractie graag in gesprek waarom direct de deal met de gemeente Amersfoort mee is genomen terwijl hier geen rijksgelden tegenover staan.

  SGP: Hopelijk lukt het om onze schriftelijke vragen van vorige week (samen met VVD en FVD ingediend) voor de vergadering van 8 januari te beantwoorden, dan hebben we een goede basis om de discussie te voeren over de keuzes die hier zijn gemaakt. Wij willen graag met de gedeputeerde en de andere commissieleden van gedachten wisselen over de keuze voor de wijken in Utrecht en om de wijken in Amersfoort én Hart voor de Heuvelrug buiten het bod aan het Rijk te laten vallen.

  GroenLinks: GroenLinks heeft een vraag over het buiten de deal vallen van Utrechtse Heuvelrug. De Utrechtse Heuvelrug is de Groene long voor de sterke verstedelijking rond Utrecht; het Nationaal park is van grote waarde als recreatiegebied en moet in die zin ook vanuit de provincie worden ondersteund. Wat wordt bedoeld met: de betrokken gemeenten en de provincie hebben afgesproken zich in te spannen om het Nationaal park inhoudelijk op de agenda van het Rijk, provincie, U16 en regio Amersfoort te krijgen. In wel kader, met welk doel? Wanneer kunnen wij daarover voorstellen tegemoet zien? De woondeals lijken steeds meer het voertuig te worden van het Rijk om extra geld te verstrekken. De inhoud van de nu beschreven regiodeal is immers gekoppeld aan de woondeal. Waarom zit er geen schot een woondeal voor de regio Amersfoort? Wat is de rol van de provincie in deze?

  SP: De redenen hiervoor zijn:
  Twijfel over de effectiviteit van de aanpak: De impuls betreft de periode tot 2024. Wat gebeurt er daarna? De gelden voor bijvoorbeeld ‘Samen voor Overvecht’ zijn geborgd tot 2022. Daarvoor is er tot nu toe slechts een ambitie-document, geen uitvoeringsprogramma. Verder staat er heel veel in de regio deal dat ook al speerpunt was in beleidsnotities uit de eerste jaren van deze eeuw en de Vogelaaraanpak? Die heeft blijkbaar niet geholpen. Wat zijn de lessen daaruit en hoe worden die toegepast in de regio deal? Op pagina 11 van de bijlage wordt het passend toewijzen genoemd als één van de oorzaken van het voortduren van de problemen in de wijken. Dat is terecht, maar als dat niet verandert loop je het risico dat ook het oude en nieuwe geld van de regio deal verdampt. Wat gaat de inzet van GS zijn, ook richting het Rijk, om dit te voorkomen? Op pagina 13 van de bijlage wordt het versterken van het onderwijs, ook weer terecht, genoemd als speerpunt. Er is echter een schreeuwend lerarentekort en de salarissen in het onderwijs blijven achter. Wat gaat de inzet van GS zijn, ook richting het Rijk, om ervoor te zorgen dat dit streven geen dode letter is? Verder missen we voor wat betreft Overvecht de aanpak verkeersveiligheid. Dit terwijl er in de € 13,5 miljoen bijdrage van de gemeente ook gelden voor dit onderdeel zitten. Waarom is dit niet opgenomen en waar vindt de aanpak van de verkeersonveiligheid een plek in de regio deal?
  laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD:
  Verhuur lijkt onze fractie een te vergeven gunst en geen verplichting voor GS. Daarmee staat het de provincie vrij om voorwaarden te stellen. In die zin zouden wij zelf, in ieder geval voor de provinciale wateren waar wij het visrecht hebben, wel voor een versnelling kunnen zorgen. Wanneer het juridisch mogelijk is, is GS hiertoe dan bereid? Dan weten we of we in Utrecht op koers liggen of dat er mogelijk aanvullende acties nodig zijn, waarbij de provincie eventueel een rol kan spelen. Daarnaast lijkt het ons een goed idee dat campagnes om het gebruik van lood te ontmoedigen ondersteunt worden d.m.v. communicatie via de eigen provinciale communicatiekanalen. Kan de gedeputeerde ons dit toezeggen?
  laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdD: Het ontbreken van IPO draagvlak t.a.v. een totaalverbod, wil niet zeggen dat we daar als provincie Utrecht niet voor kunnen zijn. Is het (als provincie Utrecht) mogelijk om in de pakketten op te nemen dat er geen gifgebruik mag plaatsvinden bij het agrarisch natuur- en landschapsbeheer? En zo ja, is GS hiertoe bereid?
  laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie: Ons valt in dit memo op dat GS stelt af te wachten met welke subsidievoorstellen O-gen komt. Dit terwijl in de beantwoording van de technische vragen t.b.v. RGW 09102019 staat vermeld dat ook de provincie zelf (op een rechtmatige manier) opdrachten kan verlenen aan O-gen, en het in onze ogen juist voorstelbaar zou kunnen zijn om (bijvoorbeeld in de uitwerking van de Voedselagenda, in de voorgenomen inzet van landbouwcoaches en in de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak in het kader van stikstof) opdrachten te verlenen aan O-gen. Wat maakt dat GS in dit memo de opdrachtverlening achterwege laat?
  De nieuwe werkwijze (toekenning/afwijzing van subsidievoorstellen) kan de bedrijfsvoering van O-gen al op korte termijn kwetsbaar maken en het toekomstperspectief onzeker. Hoe weegt GS deze situatie? Beoordeelt GS de situatie als een risico in relatie tot het realiseren van provinciale opgaven en publieke waarde in het landelijk gebied van Utrecht-Oost?
  laden...
 • Gecombineerde bespreking van onderstaande stukken.
  laden...
 • Reeds besproken, informatiebijeenkomst van 4 december 2019

  Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PVV: De PVV wil graag van de gedeputeerden het laatste nieuws horen.

  VVD: Nog steeds is er grote maatschappelijke onrust omtrent het stikstof dossier en de agrarische sector. Graag bespreken we dit in actualiteit naar aanleiding van de gestuurde brieven. En wat doet en wat kan de gedeputeerde gezien de korte lijn met het rijk doen om de onrust te verminderen?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PVV: De PVV wil graag van de gedeputeerden het laatste nieuws horen.

  ChristenUnie: Welke rol ziet GS weggelegd voor de gebiedscommissies in onze provincie (die als geen ander de gebieden van de provincie kennen). Wij willen de gedeputeerde vragen om PS bijvoorbeeld per kwartaal te informeren over de vergunningverlening op basis van de beleidsregels, met daarin aandacht voor onder andere bovenstaande vragen.

  FvD: Forum wilt graag geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken gezien deze in enige regelmaat veranderd.
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  CDA: Memo stand van zaken marinierskazerne Doorn. Ik wil dit punt opwaarderen, omdat de CDA fractie bemerkt dat e.e.a. steeds meer impact krijgt, zowel bij de direct betrokkenen, als bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Tegelijkertijd merkt zij op dat er minimaal nog een alternatieve locatie is binnen de Provincie Utrecht waar de kazerne meer dan welkom zou zijn. Graag wil ze hierover in gesprek met de Gedeputeerde.

  SGP: Graag vernemen wij van het college welk standpunt zij richting het Rijk inneemt. Wij zijn van mening dat er zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen. Dat is in het belang van de mariniers en in het belang van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Graag worden wij geïnformeerd over de inzet van het college in dezen.

  GroenLinks:
  Het bouwen van woningen in het Sociale en middeldure segment is ook in Utrechtse Heuvelrug dringend noodzakelijk. Het terrein van de Marinierskazerne in Doorn biedt de mogelijkheid om 400-500 woningen te bouwen, binnen de rode contour. Wat betekent de in de memo genoemde “ pauze stand” voor de woningbouwplannen in Doorn? Is GS hierover in gesprek met UH? Mocht de kazerne niet naar Vlissingen gaan dan is bekend dat het huidige terrein en de bebouwing niet meer voldoen. Zijn er frequente contacten over deze kwestie met Defensie/RGD Is er in de contacten met het Rijk(Defensie/RGB) sprake van andere mogelijke locaties dan Doorn en Vlissingen maar wel gelegen in de provincie Utrecht?
  laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks: GroenLinks steunt de herbenoeming van de PARK en ziet tegelijkertijd onbenutte potentie en kansen.
  • Hoe kan de meerwaarde en het werk van de PARK optimaal benut worden, ook in uitvoering van beleid?
  Vanuit PS en GS is meerder malen de wens uitgesproken dat de samenwerking van PARK en de PCL wordt verkend. Bovendien heeft de PARK zelf aangegeven dat een doorontwikkeling richting een kennisinstituut gekoppeld aan de provincie een gewenste richting is.
  • Hoe ziet GS de rolinvullingen van de ARK in combinatie met PCL hun rolinvullingen en welke anderen vormen van samenwerking worden beoogd?

  VVD:
  De VVD heeft vragen ten aanzien van het te besteden budget en de daarvoor geleverde bijdrage aan ons als staten. Er is een behoorlijk budget voor de adviseur en een benoeming voor de komende 4 jaar. Op welke manier kunnen wij zorg dragen voor wat meer zichtbaarheid en interactie met de staten. Hoe wordt sturing/controle gegeven aan de invulling van de rol.
  laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  VVD: heeft een vraag over de voorwaarden ten aanzien van de 7 bedrijventerreinen in verhouding met het afwegingskader nieuwe bedrijventerreinen zoals eerder aan ons gepresenteerd. De zeven bedrijventerreinen worden, vooruitlopend op andere ruimte vragers, mogelijk gemaakt in de regionale programmering. Maar door verloop van de tijd (stikstof e.d.) moeten de bedrijventerreinen nu met een voorstel aankloppen bij de provincie en moeten ze voldoen aan de voorwaarden die dadelijk gaan gelden onder de nieuwe Omgevingsvisie.
  Is er ene verschil in voorwaarden tussen de oude PRV/PRS en de toekomstige voorwaarden in de omgevingsvisie?

  GroenLinks:
  Voor de uitbreiding van deze bedrijventerreinen wordt de systematiek van het programma gekozen. Wat is de reden dat GS voor het programma kiest, en niet voor de verordening zoals dat in het verleden het geval was bij herzieningen van de PRS/PRV?
  laden...
 • Let op de eindrapportage vindt u via deze link:
  http://magazine.provincie-utrecht.nl/eindrapportage-ifl20162019/startpagina/

  Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  VVD: De vvd is voorstander van het maatwerk en gebiedsgericht werken met ruimte voor experimenten en de vvd wil hier nader het gesprek over voeren. De VVD wil graag voor het vervolgprogramma concrete doelstellingen geformuleerd zien. Zo kan daarover tussentijds het gesprek worden gevoerd. De VVD wil graag het gesprek met de commissie voeren over welke doelstellingen de cie-leden voor ogen hebben en of dat in lijn is met wat de gedeputeerde van plan is.

  ChristenUnie:
  IFL De eindrapportage biedt een overzicht van vier jaar experimenteren (in 15 casussen) met inhoud, nieuwe instrumenten, nieuwe werkwijzen en samenlevingsvormen.
  Is de doelstelling van dit Innovatieprogramma (‘een effectievere rolkeuze en werkhouding van de provincie in samenwerking met partners rond urgente en complexe maatschappelijke vraagstukken)’ volgens GS bereikt?
  Zijn de lessons learned (bijv de integrale aanpak van maatschappelijke opgaven) breed opschaalbaar in de organisatie, juist met het oog op de implementatie van de Omgevingswet?
  Wat zijn de eerste contouren van het nieuwe programma en welke middelen zijn beschikbaar (tov de middelen voor het programma 2016-2019)?
  Zijn de opbrengsten van dit Innovatieprogramma 2016-2019 bruikbaar voor het opstellen en nader uitwerken van de Sociale agenda?
  laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Soestdijk is een belangrijk erfgoed, zowel het paleis als het omliggende groene gebied. In de memo over Soestdijk van 18 december 2019 staat dat de gezamenlijke overheden samen met de MBE-groep de mogelijkheden verkennen. In het persbericht van de gemeente Baarn wordt aangegeven dat het “gat” 11 miljoen is en dat er de komende weken wordt gezocht naar en oplossing voor dit tekort. Ook wordt gesteld dat alle partijen de intentie hebben uitgesproken om in januari tot een oplossing te komen. Wie zijn alle partijen? Gaat het om het aanvullen van het tekort of om het aanpassen van de businesscase? In hoeverre is ook het Rijk hierbij betrokken gezien het landelijk belang van dit erfgoed? Wat is de inzet van de provincie?
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...