Provinciale Staten 15 december 2016 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt, het Beleidskader Binnenstedelijke ontwikkeling vast te stellen, de toezeggingen van 12 december 2011, 23 april 2012 en de moties 42 d.d. 8 december 2014 en 37A d.d. 22 juni 2015 als afgehandeld te beschouwen en de resterende middelen uit de reserve ‘Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling’ en het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven (FUHB) toe te voegen aan het programmabudget Binnenstedelijke Ontwikkeling.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt, de nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016 vast te stellen,
  met ingang van 31 december 2016 een nieuwe bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen te vormen, met de kenmerken als aangegeven in bijlage 2, de positieve saldi in de voorziening beheer en onderhoud wegen en de voorziening vaarwegen over te hevelen naar de reguliere exploitatiebudgetten beheer en onderhoud (ad. 2,1 miljoen euro), en de bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen (ad. 23,4 miljoen euro), de voorziening beheer en onderhoud wegen en de voorziening vaarwegen met ingang van 31 december 2016 op te heffen en de jaarlijks beschikbare middelen voor vervangingen wegen en vaarwegen in de bestemmingsreserve beheer en onderhoud infrastructurele kapitaalgoederen te storten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Voorgesteld wordt, in te stemmen met uitvoering van opgaven A, B en C:
  A. Vervanging van het verouderde deel van de trambaan en van de trams (incl. aanpassing van de haltes) op de SUNIJ-lijn (tramlijn van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein).
  B. Uitbreiding van de benodigde tramcapaciteit op de Uithoflijn.
  C. Koppelen van de Uithoflijn en SUNIJ-lijn tot één tramlijn.
  De extra jaarlijkse lasten (€ 4,3 miljoen) te dekken uit het RUVV en de exploitatie (€1,1 + € 0,3 miljoen) en beheer- en onderhoud (€170.000) taakstellend onder te brengen binnen de begroting OV.
  vergroten verkleinen laden...
 • -Motie vreemd aan de orde van de dag over de nieuwe dienstregeling in Leusden, ingediend door de SP
  -Motie vreemd aan de orde van de dag geen middeleeuwse barbarij in het provinciehuis, ingediend door de PVV
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)