Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 04 november 2020 13:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66

  Op 21 november 2015 werd de Provincie Utrecht Fairtrade Provincie. Zij was hiermee destijds de eerste Fairtrade Provincie van Nederland. Om deze titel te mogen voeren moet aan een aantal criteria worden voldaan.

  Voldoet de Provincie nog steeds aan deze criteria?

  Welke activiteiten heeft de Provincie sinds 2015 uitgevoerd om invulling te geven aan de titel Fairtrade Provincie?

  Hoe is de organisatie belegd? Wie is contactpersoon binnen onze Provincie?

  PVV / SP / FvD

  Eerder stelden de SP, FvD en PVV vragen over de verrekening van de trap in het stationsgebied van Utrecht, die in opdracht van de projectorganisatie Uithoflijn is opgedragen ten behoeve van de Gemeente Utrecht.

  Enerzijds geeft u aan dat er geen andere interpretatie mogelijk is dan dat de trap plus meerwerk volledig voor rekening komt van de gemeente Utrecht. Onze account heeft ook expliciet aangegeven dat dit bedrag (het volledige bedrag inclusief meerwerk) als zodanig ook in de boeken als vordering op de gemeente is opgenomen.

  Uit uw antwoorden is echter ook op te maken dat de trap eerder onderdeel was van de afspraken in allonge II en u alsnog de kosten van de gemeentelijke trap gaat verdelen conform de verdeelsleutel die bij de uithoflijn is gehanteerd.

  Daarom hebben wij wederom vragen.

  Gaat u de kosten van de trap inclusief meerwerk voor of na betaling verrekenen gebruikmakend van de verdeelsleutel 24% / 76% waardoor alsnog ten onrechte 76% van de factuur voor rekening komt van de provincie? Ten onrechte want het was een trap in opdracht van de gemeente Utrecht slechts “vanwege de planning en fasering van het project uithoflijn was het efficiënter dat de trap integraal werd meegenomen in de werkzaamheden van de realisatie van de Uithoflijn”.

  Waarom is de factuur pas op 15 oktober 2020 verstuurd als in de veel eerder vastgestelde jaarrekeningen van 2018/2019 de trap inclusief meerwerk als vordering op de Gemeente is opgenomen? Wat is het exacte bedrag van die factuur? Betreft de factuur ook daadwerkelijk de gehele trap inclusief meerwerk? En heeft de provincie de factuur voor de trap pas verstuurd nadat er vragen door PS over zijn gesteld?

  Wanneer is de prestatie verklaring voor de trap getekend en door wie?

  En hoe kan het zijn EY de prestatieverklaring niet kon vinden en PwC wel?

  Wilt u ons berichten of dit bedrag ook daadwerkelijk voor of op 14 november is ontvangen?

  Is e.e.a. onderdeel van een onjuist gelopen aanbestedingstraject en zo ja wie is daar voor verantwoordelijk? Dan nog zou dit natuurlijk geen gevolg moeten hebben voor de provincie aangezien deze trap een project was van alleen de gemeente Utrecht.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • uit vergadering van 18 maart 2020

  Inbreng van de fracties

  GroenLinks:

  · GroenLinks heeft eerder al steun uitgesproken voor een herijking van het Chinabeleid; menselijke waardigheid, mensenrechten en ketenverantwoordelijkheid voor betrokken partijen, zouden op de eerste plek moeten staan; handelsbelangen zijn daarbij altijd secundair en van een andere orde. Het verplicht laten aansluiten van bedrijven bij het convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een stap in de juiste richting. Echter blijkt uit recente rapporten¹ dat op dit moment de naleving van deze convenanten erg slecht is.

  o Hoe voorkomen wij dat voor onze vriendschapsband met Guangdong deze convenanten een wassen neus zijn?

  o Is GS bereid een onafhankelijke toezichthouder/monitoring in te stellen voor de naleving van deze convenanten? Deze kan zich bezig houden met de 5 V’s: voorlichting, vergemakkelijking, verleiding, voorwaarden en verplichting. Een onafhankelijke toezichthouder zou ook in lijn zijn met de landelijke initiatiefnota “tegen slavernij en uitbuiting”, van CU, GroenLinks, PvdA en SP. Dit toezicht zou ook kunnen worden opgezet in samenwerking met andere provincies/gemeenten met vriendschapsbanden in China, of het Rijk.

  · Uit de evaluatie van de vriendschapsrelatie en de afgelopen handelsmissie, bleek een grote meerwaarde uit culturele en kennisuitwisseling door bv het Corderius-college, maar ook kennisuitwisseling van Utrecht Science Park. Is GS het met GroenLinks eens dat mooi zou zijn meer op deze kennisuitwisseling (met bv Chinese onderzoekers, of leerlingen) in te zetten tijdens handelsmissies?

  ¹ https://www.mvoplatform.nl/kritische-evaluatie-imvo-convenanten-hoog-tijd-voor-mvo-wetgeving/

   

  ChristenUnie

  De ChristenUnie heeft kennisgenomen van het statenvoorstel en de stukken die zijn aangeleverd met betrekking tot de evaluatie van het Chinabeleid. Ik ben normaal niet zo van de Bijbelcitaten – al was het maar omdat je met een klein citaat altijd context tekort doet – , maar sta mij toe vandaag een klein stukje uit Psalm 26 te citeren:

   

  Met bedriegers zit ik niet aan,

  met huichelaars ga ik niet om,

  ik haat de kring van slechte mensen,

  met wettelozen wil ik niet aan tafel.

  Voor de ChristenUnie-fractie is het klip en klaar: Xi Jinping en de andere leden van zijn communistische partij zijn beslist niet onze vrienden. Niet op nationaal niveau, niet provinciaal niveau en niet op gemeentelijk niveau. Wij willen, zolang Oeigoeren en anderen structureel onderdrukt worden – zo er geen genocide plaatsvindt – , en mensenrechten en internationale arbeidsstandaarden (ILO) met voeten worden getreden, helemaal niets met de Chinese overheid te maken hebben. Mensen van de Chinese communistische partij zijn niet de mensen waarmee je om wilt of kunt gaan. Tegelijkertijd denken wij enerzijds dat gedachten en handelen van de Chinese Communistische Partij op geen enkele manier onze samenleving mag beïnvloeden en dat het anderzijds goed zou zijn voor China en de Chinezen als gedachten en handelen van de Chinese Communistische Partij radicaal zouden hervormen. Op het eerste hebben wij door ons eigen handelen wel invloed, op het tweede aanzienlijk minder.

  De ChristenUnie heeft de presentatie van de voormalig Nederlandse ambassadeur op 22 januari dit jaar op het Provinciehuis met plaatsvervangende schaamte aangehoord. Economie is niet waardenvrij en zal dat nooit zijn, handel drijven met China is onder de huidige omstandigheden naar ons oordeel wel waardenloos. Dat willen wij niet. Het is schokkend dat de Nederlandse overheid blijkbaar zo aan misstanden voorbij kan en wil lopen. De enige twee positieve geluiden die wij hoorden op 22 januari waren wat ons betreft van Amnesty International en het Corderius College. Omdat deze twee partijen actief opkomen voor mensenrechten respectievelijk het persoonlijk contact zoeken met individuele Chinezen. Dat is constructief, vrij van waardenloos winstbejag.

  Evaluatie van beleid zou normaal gezien moeten toezien op doelgerichtheid en doelmatigheid. Vragen als ‘wat hebben we bereikt’, in kwantitatieve en kwalitatieve vorm komen dan aan de orde. De discussie over de relatie met China moet echter veel fundamenteler gevoerd worden. Wat ons betreft gaat het nu niet om doelgerichtheid en doelmatigheid maar om: willen we dit? Het gaat niet om evaluatie van het beleid zelf, maar om de ethische vraag of we dit beleid zouden moeten willen of kunnen verantwoorden. Kunnen wij verantwoorden dat wij door handel te drijven meedoen met onderdrukking, kunnen wij verantwoorden dat wij door politici te bezoeken genocide legitimeren? Op deze vragen zouden wij graag van het College een nadere beschouwing horen. En over deze vragen gaan wij graag met andere fracties in debat.

   

  De ChristenUnie is een optimistische en constructieve partij. Wij zijn niet tegen internationale handel, wij zijn niet tegen China en wij zijn niet tegen Chinezen. Wij zijn wel tegen onderdrukking, uitbuiting en genocide. Wij zijn vóór respect, vóór vrijheid, vóór mensen in hun waarde laten of laten komen. Dat maakt het voor ons onbestaanbaar te handelen met vertegenwoordigers van de Chinese Communistische Partij. En dat maakt hele strikte voorwaarden aan bedrijven die wel met China handelen noodzakelijk.

  Wij zien dat het college in het statenvoorstel een stap in de goede richting heeft gezet en dat waarderen wij. Maar het gaat ons nog lang niet ver genoeg en in de huidige vorm zullen wij zeker tegen het voorstel stemmen. De ChristenUnie overweegt nog de tekst van een amendement en eventueel aanvullende moties. Die hangen ook af van het gesprek in de commissievergadering en eventueel de mogelijkheden die wij met elkaar kunnen bereiken. Wij stellen de commissie daarom reeds in eerste termijn voor te concluderen tot een groot debat in de Staten.

   

  SGP:

  De SGP heeft het Statenvoorstel Evaluatie Chinabeleid tot zich genomen. Nederland kenmerkt zich al eeuwenlang door met koopman en dominee samen op reis te gaan. Morele stelligheid staat de koopman in de weg, echter wegkijken van morele vraagstukken is immoreel gedrag. De kennissessie in januari gaf wat dat betreft een duidelijk beeld. Zakenmensen vinden duidelijk dat morele kwesties hen niet aangaan, en vooral leveringszekerheid, prijsstelling en kansen leidend zijn in de contacten die zij aangaan. Uit de inbrengen van de consul generaal bleek dat de morele kwesties nauwelijks kunnen worden benadrukt in de huidige contacten. 

  Als SGP hebben we daarom een aantal vragen en opmerkingen bij het statenvoorstel:

  Hoe verantwoordt GS het hebben van een vriendschapsrelatie met een overheid die minderheden vervolg en in kampen opsluit, en die verre van inclusiviteit nastreeft in haar bejegening van inwoners, louter omwille van economisch belang? 

  Waarin verschilt China voor GS van bijvoorbeeld Rusland? Of geldt hiervoor alleen het economisch perspectief? 

  Kan GS nadrukkelijk ook de druk op christenen in gesprekken inbrengen?

  U geeft aan dat deelnemers aan reizen een convenant moeten ondertekenen. Is het mogelijk in het kader van het jubileumjaar onze Chinese counterparts een convenant te laten ondertekenen? Dan wordt het serieus en zijn mensenrechten inderdaad gelijkwaardig aan handel. Alleen partners in Nederland een papier laten ondertekenen geeft weinig waarde onzes inziens.

  De beantwoording op bovenstaande vragen zal voor ons doorslaggevend zijn in het uiteindelijke oordeel.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP:

  De SGP schrok op toen de informatie tot ons kwam dat er fouten gemaakt zijn in de vergoedingen van de gedeputeerde. Toen wij de ernst van fouten op waarde schatten en in haar context zetten bleek al snel dat er geen sprake was van opzet of zelfverrijking. Daar zijn we blij om. Wel rijzen er vragen hoe e.e.a. zo heeft kunnen gebeuren. Het onderzoek daarnaar wachten we af en zullen we in onze totale afweging meenemen in de commissie. 

  vergroten verkleinen laden...
 • Inbreng fracties:

  GroenLinks

  In het stuk lezen we dat een centrumregeling voor de Limessamenwerking, o.b.v. de oplossingsrichtingen die genoemd worden, de beste keuze is. Ook zijn de dilemma’s en risico’s in het voorstel goed afgedekt. Aangezien we de Limessamenwerking in het coalitieakkoord en het Cultuur- en Erfgoedprogramma 2020-2023 ‘Voor Jong en Altijd’ al hebben opgenomen en vastgelegd en het concept van de centrumregeling er goed en doordacht uitziet, krijgt het GS van GroenLinks het volste vertrouwen om het vast te stellen.

  SGP:

  De SGP is blij met de verkenning. Een grondig en goed pakket aan onderzochte mogelijkheden ligt voor. De keuze om in netwerkverband zonder extra eigen entiteit te organiseren de belangen te behartigen, lijkt ons ook een goede.

  vergroten verkleinen laden...
 • Inbreng fracties:

  GroenLinks

  Met het uitstellen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, en het nog niet van kracht zijn van de interim-verordening, is het logisch om de tijdelijke voorschriften ten aanzien de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik te verlengen, dan wel te vervangen door de Utrechtse regels waar deze van rechtswege komen te vervallen. Wel heeft GroenLinks daarover nog een paar verduidelijkende vragen:

  1. Per 1 januari 2021 komen een aantal regels en voorschriften van rechtswege te vervallen. Dan gaat het onder meer om het uitvoeringsprogramma externe veiligheid 2015 – 2018 en het actieplan geluidhinder Zuid-Holland. Wij stellen ons voor dat hier niet alleen regels in opgenomen zijn, maar ook acties. Betekent dat ook dat acties vanuit het uitvoeringsprogramma en actieplan tot 1 januari 2021 nog uitgevoerd worden? Zo ja, worden die dan uitgevoerd door de provincie Zuid-Holland of de provincie Utrecht?

  2. De regels die van rechtswege komen te vervallen worden per 1 januari conform het voorstel vervangen door de regels en voorschriften van de provincie Utrecht. Deze zijn grotendeels echter opgesteld voor het grondgebied van de provincie Utrecht, voor uitbreiding met het grondgebied van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Provinciale Ruimtelijke Ordening. Zijn er om die reden punten waarop toch een tijdelijke regel vacuüm ontstaat, bijvoorbeeld omdat Leerdam en Zederik niet opgenomen zijn op de kaarten van de Provinciale Ruimtelijke Verordening, of zijn het regels die zonder meer van toepassing verklaard kunnen worden op het grondgebied van de voormalige gemeenten Leerdam en Zederik?

  3. Als laatste waren we benieuwd welke regels Zuid-Holland had die nu komen te vervallen met de inwerkingtreding van de interim-verordening, die we in de provincie Utrecht niet kennen. Vervallen er bijvoorbeeld regels ten aanzien van Leerdam en Zederik die we als provincie Utrecht in het kader van de continuïteit over zouden moeten nemen?

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP:

  De SGP is het eens met een integrale verhoging van de tarieven met 1.7 procent. 

  vergroten verkleinen laden...
 • Inbreng fracties:

  GroenLinks:

  · P.5; sport wordt als specifieke sector genoemd. Dat is zorgelijk, omdat zeker in deze periode, waarin horeca en cultuur het ook zwaar hebben, sporten enorm belangrijk is voor zowel fysieke als mentale gezondheid van onze inwoners. Waar heeft de sportsector specifiek behoefte aan, en welke ondersteuning kunnen wij als provincie hierin bieden?

  · P.7; worden er naast het ondernemerspanel ook werknemers/arbeiders/vakbonden benaderd voor een peiling van het effect van corona? Zo nee, waarom wordt er voor gekozen alleen werkgevers te peilen, en niet werknemers, wat een veel grotere hoeveelheid van onze inwoners betreft?

  · P.30; De regelingen voor zzp’ers schieten duidelijk tekort. Welke rol ziet GS voor de provincie in het bijstaan van zzp’ers?

  D66

  D66 is benieuwd naar een reflectie van GS op de huidige coronamaatregelen en de impact daarvan op onze ondernemers. De enquete/peiling dateert nog van voor de nieuwe maatregelen. Ik zou gedeputeerde Strijk willen vragen aandacht te besteden aan het actuele geluid dat hij verneemt.

  vergroten verkleinen laden...
 • Inbreng fracties:

  GroenLinks:

  De bouwsector wordt specifiek benoemd. De bouwsector is ook al vaak genoemd als de grootste kansen-sector voor de omgang naar een circulaire economie in Utrecht. In hoeverre kunnen onze ambities op het gebied van circulaire economie gekoppeld worden aan deze MKB-deal? Kunnen bijvoorbeeld in de opleidingen specifiek aandacht worden gevraagd voor circulaire bouw, het CB23 convenant in de bouw, etc?

  VVD

  Vorig jaar heeft de VVD-fractie zich al positief uitgelaten over de aanmelding voor deze deal: er is behoefte aan vanuit de regio Utrecht- West aan goede samenwerking tussen het MKB in de maakindustrie en opleidingsorganisaties. Er wordt ook verantwoordelijkheid voor genomen in de regio. Plezierig is ook dat de provincie in het voorjaar gezorgd heeft voor voorfinanciering. Dat maakt des te nieuwsgieriger naar de continuiteit na de startfase. Bij de behandeling van de Zomernota heeft Provinciale Staten met het aannemen van motie 70 daar ook naar gevraagd: "Bij de behandeling van de begroting 2021 in beeld te brengen hoe de provincie structureel financieel kan bijdragen aan marktinitiatieven (Denk aan initiatieven als de TechnoHub in Woerden, Makerspace Mijdrecht, MAKE center Nieuwegein, ITvitea Amersfoort) die door innovatie en samenwerking met onderwijs het MKB versterken". 4 november is precies een week voor de begrotingsbehandeling, dus we hopen aan de hand van informatie van de gedeputeerde bij dit agendapunt van gedachten te kunnen wisselen over de continuering van deze goede activiteiten.

  vergroten verkleinen laden...
 • Inbreng fracties:

  GroenLinks:

  · P.22: ook bij deze monitor wil GroenLinks graag aandacht vragen voor de positie van werknemers, waarbij niet alleen aan ondernemers wordt gevraagd hoe de economische situatie wordt ingeschat. Kan GS dit meenemen in de verdere uitwerking van de gestandaardiseerde monitoring?

  · P.25; wat GroenLinks betreft hoeft missie-gedreven innovatiekracht absoluut niet altijd getrokken te worden door de markt, sterker nog, als de provincies hierbij ondersteunend en richtinggevend zijn, dan wordt deze innovatiekracht toch helemaal niet getrokken door de markt? Bovendien is het aan ons als publieke sector om de kaders en richting aan te geven; we willen groener en socialer uit de toekomst komen. Is GS het met ons eens dat deze zin in het herstelplan een verkeerde voorstelling van zaken geeft?

  · P.25/26; voor het functioneren van de regionale economie is het van minstens net zo groot belang dat gemeenten hun publieke taken en ondersteuning van maatschappelijke organisaties in stand kunnen houden. Dit komt in dit herstelplan echter niet terug. Ziet GS en IPO wel een rol voor de provincies om gemeenten te ondersteunen in deze financieel ook voor hen moeilijke tijden?

  vergroten verkleinen laden...
 • Inbreng fracties:

  GroenLinks

  Op pagina 14 van de rapportage staat dat ‘er geen duurzaamheidsindicatoren zijn bij wielerrondes waardoor het lastig is de inspanningen op het gebied van duurzaamheid van La Vuelta Hollanda te vergelijken met andere starts en wielerrondes’. Dit laat zien hoe belangrijk het is met elkaar te praten over indicatoren gericht op waarden en doelen die ‘lastig’ in cijfers uit te drukken zijn, zoals duurzaamheid (maar ook gezondheid en inclusie). Vraag: Is de Gedeputeerde het eens met GroenLinks dat ook als er geen vergelijkbare data of nulmeting is, dit het moment is om een begin te maken, zodat aandacht voor duurzaamheid een plek krijgt en we hiermee een kennis-en leertraject kunnen starten?

  Hieronder een aantal voorbeelden van duurzaamheidsindicatoren:

  - Duurzaamheid en natuur: hectare aan ingezaaide bloemrijke bermen, hoeveelheid volgauto’s, uitstoot/brandstofverbruik reclamecaravaan + ploegleiderwagens, hoeveelheid bezoekers die met OV komt, en hoeveelheid side-events met activiteiten gericht op bewustwording over duurzaamheid en circulariteit.

  Hieronder een aantal voorbeelden van indicatoren voor gezondheid en inclusie:

  - Gezondheid: toename participatie wielersport, toename fietsgebruik, en hoeveelheid side-events met activiteiten gericht op bewustwording over gezond leven en eten.

  - Inclusie: toename fietsgebruik onder groepen die weinig of niet fietsen, bijzondere aandacht voor groepen die door een lichamelijke beperking helemaal niet kunnen fietsen, aantal studenten die betrokken zijn in de organisatie, met focus op (V)MBO-studenten en gecreëerde stageplekken voor hun, en aantal betrokken vrijwilligers (vanuit sportverenigingen), met name uit kleine kernen en krachtwijken.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...