Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 08 januari 2020 18:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66:
  Op 26 september 2019 ontving Provinciale Staten van GS een analyse van de miljoenennota en rijksbegroting. Inmiddels zijn we een kwartaal verder. D66 is benieuwd wat de follow up is van deze analyse. Hoe geeft de provincie invulling aan de kansen/ bedreigingen? De analyse laat relevante passages zien, maar geen concrete actiepunten. Heeft de provincie een verzilveringsstrategie voor de kansen die zich voordoen? Hoe is deze inzet als het gaat om de plannen van de nieuwe EU commissie?

  Rondvraag GroenLinks
  Van 3 t/m 7 Februari vindt de landelijke week van de circulaire economie 2020 plaats. Groenlinks vraagt het college graag welke activiteiten de Provincie Utrecht die week zal ondernemen op het gebied van Circulaire Economie? Rijkswaterstaat reist op 5 en 6 februari ook rond met een "tour circulair". Zal de provincie Utrecht hier ook aan deelnemen? Daarnaast hoort Groenlinks graag van het college hoe het staat met ons eigen aanbestedingsbeleid; welke stappen zullen in 2020 worden gezet om de ambities uit het coalitieakkoord voor circulaire aanbestedingen vorm te geven? Wanneer denkt het college hierover meer informatie te kunnen geven aan PS?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. S. Hania: Veenendaal
  Mw. M. Sparla (zie bijlage)
  Dhr. H. van Garderen
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • inclusief ingekomen brief van Utrechtse Festival overleg
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • SV volgt
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de VVD, ChristenUnie en GroenLinks:
  De VVD vraagt zich af waarom alleen nevenfuncties boven salarisschaal 13 worden gemeld? En wellicht is het ook verstandig dit te doen voor ingehuurde krachten? Graag gaan we het gesprek aan met de commissieleden.

  ChristenUnie:
  Is het College bereid om in de loop van 2021, als de gemoederen hopelijk wat bedaard zijn, via een artikel 217a onderzoek (uitgevoerd door een externe partner) nog eens onderzoek te doen naar het integriteitsbeleid en zo het beleid verder vorm te geven.
  GroenLinks:
  Dank voor deze update. GroenLinks heeft naar aanleiding van de statenbrief de volgende vragen:
  - Het vaststellen van kwetsbare functies is "in uitvoering". Kan GS nader inzicht geven in de stand van zaken? In het integriteitsplan was sprake van afronding van dit punt medio 2019.
  - Komend voorjaar is de "week van het vertrouwen" gepland, om het gesprek over integriteit en daaraan verwante onderwerpen in de hele organisatie aan te moedigen. Mogen wij ervan uitgaan dat ook GS en PS hierbij worden betrokken?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de PVV:
  PVV: In de brief staat dat de Provincie Utrecht nog steeds de planning volgt zoals deze destijds is opgesteld. In de brief van 31 oktober 2017 staat echter dat label C in 2018 zal worden verkregen door warmtewerende en isolerende raamfolie. Waarom schrijft het college (wederom) onwaarheden op?
  In de statenbrief staat dat het nu weer open ligt welke maatregelen er zullen worden genomen: folie, isolatie, beglazing. Wat is er intussen veranderd en wat is er in de tussentijd, 2 jaar, gedaan?
  Is het voornemen om de parkeerdekken met een extra dak te voorzien van zonnepanelen voorgelegd aan de architect en heeft hij dit gedrocht goedgekeurd?
  Is al berekend hoeveel CO2 uitstoot gepaard gaat met het bouwen van een dak alleen voor de zonnepanelen en hoe zich dat verhoudt met de CO2-reductie? Wat kost de realisatie hiervan zonder de subsidies er van af te trekken? Wat levert het op aan stroom. Hiermee bedoelen wij alleen de verwachte netto stroomopbrengst zowel in euro’s als in Kwh. Dus het aantal kWh’s tegen de huidige marktprijs van elektriciteit.
  Hoe kan het dat u wel al aangeeft wat het gaat kosten, 1,3 miljoen, terwijl u nog niet weet welke maatregelen er genomen gaan worden?
  Voor 2020 en 2021 staan maatregelen op stapel voor labelverbetering die liggen binnen de huidige norm en afspraken, zo stelt de brief. Welke norm wordt bedoeld? Welke maatregelen worden bedoeld? Welke afspraken worden bedoeld?
  GS streeft naar een reductie van de CO2 uitstoot van 30% tov 1990. Waarom 1990?
  U geeft aan dat dit al gerealiseerd is door fictieve maatregelen, namelijk het kopen van windenergiecertificaten en, ja echt waar, biomassa.
  Is het GS intussen duidelijk dat biomassa geen CO2 reductie oplevert maar juist een verhoging van de uitstoot? Er is dus geen sprake van een reductie. Is dit het ultieme bewijs dat we ronddolen in fictieve modelletjes? Ook wind- en zonnenergie hebben een forse carbon footprint. Waarom trekt u die er niet van af?
  Kan het provinciehuis label C, of later label A, halen zonder biomassa (dat vuiler is dan bruinkool)?
  Bij de maatregel bij het doel om label C te halen staat het volgende:
  Deze bepaling stamt uit 2017 en werd gemaakt in samenwerking met de andere gebouweigenaren op kantorenpark Rijnsweerd. Inmiddels is deze bepaling ingehaald door de wettelijke eis van de Rijksoverheid om in 2023 minimaal een energielabel C te hebben voor alle overheidsgebouwen. Mede om desinvesteringen en verkeerde keuzes te voorkomen zijn, in anticipatie van deze eis, in 2017 en 2018 beperkte en losstaande maatregelen genomen die bijdroegen aan de bepalingen voor Rijnsweerd.
  Wat staat hier?
  U overweegt afdelingen te sluiten als er maar een paar medewerkers aanwezig zijn. Geldt dat ook voor de afdeling financiën? Waar moeten die mensen naar toe en leidt dat tot een hogere arbeidsproductiviteit?
  U overweegt de openingstijden van het pand te herzien. Op welke wijze? Gaan de mensen die dan niet meer het gebouw in kunnen geen energie gebruiken op de plek waar ze dan wel moeten verblijven? Graag een berekening van het netto effect.
  De provincie heeft zich gecommitteerd aan volledige energieneutraliteit in 2028. Dat kan natuurlijk helemaal niet in bestaand vastgoed met dit bouwjaar. Waarom heeft u niet eerst nagedacht alvorens zich te committeren aan dit soort onzin? Heeft u er van geleerd dat u zich niet moet committeren aan volstrekt irreële doelstellingen? Zo ja, waar blijkt dat uit?
  Wat zou de beoogde CO2 reductie kosten op de CO2-emissiehandelmarkt?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de VVD:
  De VVD heeft al eerder meermaals zorgen uitgesproken over de financiële ontwikkelingen bij de recreatieschappen. Mede op ons verzoek heeft de provincie, net als enkele deelnemende gemeenten, een zienswijze bij de begroting 2020 ingediend. Nu liggen ter voorbereiding op de begroting 2021 de uitgangspunten voor. In deze uitgangspunten wordt voorgesteld de deelnemersbijdragen met 3,3% te verhogen. Voor 2020 zijn de deelnemersbijdragen van de provincie € 930.183,= voor het recreatieschap Stichtse Groenlanden en € 188.337 voor het plassenschap Loosdrecht, samen € 1.118.520,=. Een stijging van 3,3% betekent een stijging van afgerond € 36.911,= voor de provincie. In de programmabegroting van de provincie is echter een structurele (!) ophoging van het budget van € 400.000,= opgenomen (pag. 17 programmabegroting, regel 1.11). Ruim 10x (!) zo veel als de verwachte stijging voor 2021. De verhouding van deze bedragen lijkt zoek en er lijkt, achteraf, geen enkele noodzaak om de budgetten zo draconisch te verhogen.
  Ten aanzien van de problematiek bij Recreatie Midden Nederland hebben wij zoals gezegd al eerder zorgen geuit. We zijn blij met de aangekondigde informatiebijeenkomst op 5 februari a.s.. Desalniettemin blijkt wat ons betreft uit de kadernota en voorbereidende stukken bij de begroting onvoldoende urgentie om te komen tot snel herstel. We missen duidelijke kaders (financieel en inhoudelijk) waarbinnen de gewenste verbeteringen moeten worden geïmplementeerd. We hebben feitelijk geen enkel idee met welke boodschap en welke richting RMN op pad wordt gestuurd.
  In de commissie willen we:
  a) van GS horen welk deel van de verhoging van € 400.000 werkelijk nodig is voor hogere deelnemersbijdragen aan de schappen en welk deel terug kan vallen naar de algemene middelen cf. afspraken in het Coalitieakkoord
  b) met andere partijen in de discussie over de gewenste inhoudelijke en financiële kaders voor verbetering van RMN
  c) vanuit de commissie richtinggevende uitspraken meegeven aan onze vertegenwoordigers in het AB van de schappen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de ChristenUnie:
  1. Deelt de gedeputeerde de conclusie dat Berenschot in het rapport in eerste instantie de samenwerking tussen eigenaars ter discussie stelt?
  2. Deelt de gedeputeerde de constatering van Berenschot dat de principiële vraag gesteld moet worden of wij bereid zijn om te investeren in een organisatie die ‘een diner à la carte kan bereiden’ of dat wij bereid zijn om ‘een hamburgermenu te accepteren’? Hoe gaat de gedeputeerde daaraan werken?
  3. Waarom wordt in de SB gesteld dat wij ‘natuurlijk wel de mening’ blijven ‘uitspreken dat verdere samenwerking tussen RUD en ODRU gewenst is’? Welke basis vindt deze mening in het rapport van Berenschot en wat bedoeld de gedeputeerde als het gaat om ‘verdere samenwerking’?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de VVD:
  De VVD is tevreden dat we nu na ons verzoek ook beschikken over de stukken bij de betreffende statenbrief. Dat geeft meer beeld. Een mooi resultaat is dat de MKB deal West is uitgekozen om verder uit te werken. Er is behoefte aan versterking van de band tussen midden- en kleinbedrijf en het onderwijs in die regio. Jammer is dat de deal Amersfoort niet door de eerste selectie is gekomen. Toch is het winst dat nu initiatiefnemers zijn samen gekomen op een onderwerp waarmee de regio zich kan onderscheiden.
  De VVD wil graag in de commissie bespreken:
  - hoe de Staten verder op de hoogte worden gehouden van de voortgang rondom de MKB deal West, inclusief het actief toezenden van stukken aan PS;
  - wat vanuit de provincie verder kan worden gedaan om het initiatief in de regio Amersfoort te helpen. Oog hebbend voor ieders verantwoordelijkheid, kan de provincie namelijk voor de eigen beleidsdoelen ook baat hebben bij deze ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de VVD:
  De VVD viel de volgende passage op “ Door deze kennismakingsgesprekken zijn de relaties gelegd om in de komende maanden en jaren actief te kunnen opereren in de lobby op beleidsvoornemens en de kansen die zich aandienen in mogelijke Europese financiële bijdragen voor onze beleidsdoelen. We zien met name kansen in de nieuwe Green Deal die Europa onder leiding van Commissaris Timmermans de komende maanden gaat opstellen; evenals in de digitaliseringagenda die de Europese Commissie wil opstellen.”
  De VVD wil de volgende vragen bespreken:
  - Kan GS de position paper met de Staten delen die ingezet wordt in de lobby op beleidsvoornemens?
  - Kan GS een overzicht geven op welke financiële bijdrage wordt gerekend, wanneer spelen deze inkomsten in het lopende jaar/jaren nu dit het budget recht van de Staten kan raken?
  - Op basis van welke analyse komt het College van GS tot de conclusie dat er “met name kansen zijn in de Green Deal?" Waarom wordt niet ook gekeken naar andere onderwerpen, bijvoorbeeld de bescherming van de Europese Levenswijze?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...