Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 12 februari 2020 19:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • PVV tijdens de rondvraag navraag doen naar de stand van zaken v.w.b de gesprekken met de ten onrechte ontslagen (lees: op onjuiste gronden beëindigde overeenkomst met de ) manager bedrijfsvoering van de Uithoflijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. S. Jonker: Stichtse Vecht
  Dhr. L. Koch en mw. Hoogendijk: Sociale Agenda
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Gemarkeerde versie SV (groen=tekstueel, geel = inhoudelijk) met nog een algemene opmerking dat tekstdelen vanuit de toelichting en nota naar de hoofdtekst zijn gehaald en gerubriceerd.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De commissie heeft er, i.v.m. de krappe tijd mee ingestemd dat GS schriftelijk ingaan op de opmerkingen en vragen. De informatieve commissie is derhalve niet doorgegaan
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • SGP:
  De SGP wil graag agendapunt 3.4. opwaarderen. Er wordt melding gedaan van een ontslagaanvraag per 1 januari van een van de leden van de awb-adviescommissie. Dit terwijl betrokkene per 1 november 2019 was (her)benoemd. Dit roept vragen op, zeker omdat er geen enkele toelichting wordt gegeven. Graag ontvangen wij de motivatie van deze toch wel opvallende ontslagaanvraag.

  PvdA:
  De PvdA heeft nog technische vragen gesteld over de SB Ontslag commissielid Adviescommissie. Afhankelijk van de antwoorden behoudt de PvdA zich het recht voor om de SB in de commissie te bespreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • VVD:
  wil graag kwartaalnieuwsbrief Vuelta Holanda opwaarderen voor bespreking. Aanleiding is dat in de nieuwsbrief wordt gerapporteerd over het activatieprogramma. Vanuit een paar gemeenten hebben wij gehoord dat die gemeenten door de festivalorganisatie zijn benaderd om -naast de financiële bijdrage die de provincie daartoe verstrekt- per kern een financiële bijdrage te leveren. De gemeenten hebben de organisatie doorverwezen naar de provincie. We willen graag bespreken hoe hiermee is omgegaan door de provincie.

  GroenLinks:
  - GroenLinks verwelkomt La Vuelta Holanda 2020 als evenement dat verbindt en past bij de ambities en beleidsdoelstellingen van de Provincie Utrecht. GroenLinks wil uitdrukkelijk dat het een event wordt voor alle Utrechters met activiteiten in de hele provincie en het een voorbeeldfunctie voor duurzaamheid krijgt. In de 4e kwartaalrapportage staat dat er stappen gezet zijn om de maatschappelijke ambities, duurzaamheid, inclusiviteit, gezond stedelijk leven en economische effecten verder in te vullen. GroenLinks bedankt het college voor de 4e kwartaalrapportage 2019. We hebben nog de volgende vragen:
  - GroenLinks is benieuwd hoe de gedeputeerde stuurt op een zo verantwoord en duurzaam mogelijk fietsevenement? Op welke wijze krijgt dat vorm?
  - Een reclamekaravaan met elektrische voertuigen wordt onderzocht. Zet het college zich ook in om het een circulair evenement te maken? Zo ja, welke acties worden daarbinnen genomen?
  - Vliegreizen van delegaties naar Spanje in 2018 en 2019 zijn CO2-gecompenseerd. Het systeem van CO2-compensatie werkt momenteel onvoldoende, en daarom wordt geadviseerd om meervoudig CO2 te compenseren, of bijvoorbeeld rechten te kopen via CarbonKiller.EU. Is het college daartoe bereid?
  - In het lespakket voor basisscholen is ruim aandacht voor duurzaamheid. Is het college bereid om te onderzoeken hier ook andere maatschappelijke opgaven, zoals inclusiviteit en zorg voor de natuur, een plek in kunnen krijgen?
  - Is het college bereid om ook de niet-doorkomstgemeenten in de provincie Utrecht betrekken bij dit evenement? En zo ja, op welke wijze?
  - De Vuelta Fietshubs zijn een van de 139 gehonoreerde projecten (en naar ons weten de grootste). Betalen gemeenten een eigen bijdrage voor de Vuelta Fietshubs? Zijn er gemeenten waarvoor dit een belemmering vormt om deel te nemen?
  - In de rapportage staat dat vanwege de overvraging van het beschikbare budget van €600.000,- de meeste initiatiefnemers maar een deel van de gevraagde bijdrage ontvangen. Waarom is die keuze gemaakt en niet (ook) gekeken naar welke initiatieven het meeste meerwaarde zouden bieden? Wat was het kader hiervoor?

  PvdA:
  De PvdA heeft de volgende vragen. In het stuk is te lezen dat er nog altijd niet het gewenste bedrag van 6 miljoen euro is opgehaald uit private instellingen, ondanks toename nog tekort van een half miljoen. Zijn de risico´s voor Provincie Utrecht voldoende afgedekt dat we achteraf tegen rekeningen aanlopen? Kunt u ons garanderen dat geen extra gelden naar de organisatie gaat?

  FvD:
  FvD heeft de volgende vragen. Er is nu reeds een overvraging van het budget en er wordt gedeeltelijk gehonoreerd. Als deze plannen slechts voor een klein deel kunnen worden gefinancierd, schieten ze dan niet hun doel voorbij, of kunnen ze het doel wel realiseren? Hoe wordt een debacle van veel van deze projecten voorkomen?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • I.v.m. de afwezigheid van Gedeputeerde Strijk wordt schriftelijk ingegaan op de vragen en opmerkingen.

  De VVD wil graag SB Kadernota RUD opwaarderen. In de geschetste ontwikkelingen mist de VVD het onderwerp ondermijning. Wij vinden dat de RUD daarin een faciliterende en signalerende rol zou moeten vervullen. Met name door het structureel actueel houden van vergunningen kan de RUD een bijdrage leveren aan het tijdig in beeld krijgen van malafide bedrijven en activiteiten. Ook de handhavers van de RUD zouden alert moeten zijn op signalen van ondermijning, bijvoorbeeld bij bedrijfsbezoeken en signalen van (georganiseerde) milieufraude.
  Hiervoor zou ook de samenwerking met andere handhavers gezocht moeten worden alsmede met opsporingsinstanties en de afdelingen veiligheid van gemeenten en provincie. Hoewel dit een zeer actueel thema, lijkt de RUD hier geen oog voor te hebben. Wij stellen voor dat de zienswijze van de provincie met de punt wordt aangevuld.
  Vwb. de financiën hebben wij de volgende opmerking. De bijdrage van de provincie aan de RUD loopt in 2021 met ca. € 0,6 miljoen terug op jaarbasis. Is dit bedrag al verwerkt in de programmabegroting 2020-2023? Zo nee, laat het College dit voordeel vrijvallen t.g.v. de algemene reserve in de concept-programmabegroting 2021-2024?

  De ChristenUnie heeft de volgende vragen en opmerkingen. In de kadernota schetst de RUD de ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Grote veranderingen, vanwege onder andere de omgevingswet en de energietransitie, vragen meer van de kennis en expertise. Hiervoor zullen normaal gesproken investeringen nodig zijn. Ook het traject ‘Kleur bekennen’ zal naar verwachting investeringen vragen. In de kadernota wordt echter gerekend met efficiencywinst. Dat leidt tot minder budget. De fractie van de ChristenUnie ziet daar disbalans ontstaan, met gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening en nieuwe taken die vanuit de provincie bij de RUD worden neergelegd (bijvoorbeeld de handhaving op het gebied van energie bij bedrijven, zoals besproken tijdens de commissiebehandeling van het programmaplan energietransitie). Zeker met het oog op de beeldspraak van Berenschot in het rapport dat hier eind vorig jaar werd besproken: als we vragen om een à la carte menu dan horen daar niet de financiën voor een hamburgermenu bij. Hoe kijkt de gedeputeerde hiernaar? Ziet hij de disbalans tussen gevraagde kwaliteit en financiering ook? Zo nee, kan hij dat nader uitleggen? Zo ja, op welke wijze is hij voornemens om de balans te herstellen?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...