Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 20 januari 2021 09:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag SGP en de ChristenUnie

  Namens Bertrick van den Dikkenberg en Nelly de Haan een rondvraag voor BEM over de steun voor de museumhaven van Bunschoten-Spakenburg. Ik hoor graag of jullie kunnen steunen en/of je nog aanvullingen hebt.

   

  In de motie 'Houd de wind in de zeilen' hebben wij het college gevraagd nog in 2021 in overleg te treden met de gemeente Bunschoten over de musuemhaven en aan PS een memo voor te leggen welke mogelijkheden er zijn voor steun op de korte termijn. Wij zijn benieuwd naar de stand van zaken. Wij begrijpen dat er al in november een gesprek heeft plaatsgevonden met de lokale partners. Intussen nemen de noodkreten echter bepaald niet af (zie bijv. https://www.gooieneemlander.nl/cnt/dmf20201230_63458818?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter) Vandaag bleek dat de gemeente Bunschoten €80.000,- uit wil trekken om de bottervloot te hulp te schieten (https://www.debunschoter-online.nl/bruinevloot)

   

  Wanneer verwacht de gedeputeerde ons het gevraagde memo te kunnen verstrekken?

  Kan de Bunschotense vloot een concrete handreiking vanuit de provincie verwachten zoals de vloot nu ook vanuit de gemeente ontvangt?

  Is er inmiddels al meer duidelijkheid vanuit het ministerie van OCW, dat mogelijk in haar 2e tranche steunpakket aandacht geeft aan de bruine vloten, en daar in Q1 2021 helderheid over zal verschaffen?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66:

  D66 heeft twee technische vragen bij het agendapunt 2.1. SV Vuelta 2022 voor de cie BEM van woensdag 20 januari a.s.

   Is er al meer bekend over de aanvullende subsidie van het Ministerie van VWS?

  Wat leveren we in als we niet instemmen met optie 1? M.a.w. Wat is ons verlies naast de financiële kant van dit voorstel?

  SGP

  Graag ontvangen wij een overzicht van de kosten voor het activatieprogramma rondom de ronde en de kosten van de ronde zelf.

  VVD

  Dit budget (van 300.000 euro; netto 250.000 euro) wordt ingezet voor het realiseren van de Vuelta 2022 om zo het herstel van door corona zwaar getroffen sectoren zoals toerisme, cultuur en horeca te helpen bevorderen. En om de provincie als geheel een positieve impuls te geven waarbij wordt ingezet op maatschappelijke activiteiten in een breed veld van duurzaamheid en gezond stedelijk leven. De VVD heeft er bij de behandeling van de begroting ’21 op gehamerd om in het licht van de Corona crisis in te zetten op het behoud en helpen realiseren van banen. Dat het college deze lijn volgt en de Vuelta als middel inzet om dit te doen, spreekt aan.  

  1)    Hoe gaat inzet van het bedrag leiden tot behoud van / extra banen? Hoe wordt voorkomen dat het wordt verjubeld in feestjes en partijtjes? 

  2)  Hoe gaat het project Vuelta 2022 bijdragen aan het hersteloffensief van de gastvrijheidssector (brief business peleton) en hoe gaat het succes ervan worden beoordeeld? Hoe gaat de Vuelta concreet bijdragen aan brede regio-activatie en hoe worden kennisinstellingen en de culturele sector betrokken en hoe gaan zij profiteren? (brief KHN) 

  3)    Welk deel van de 250.000 is bedoeld voor banen en welk deel voor maatschappelijke activiteiten? Wat is de bijdrage vanuit provinciale middelen voor duurzaamheid en gezond stedelijk leven aan de Vuelta om die doelstellingen te realiseren? 

  4)    Er wordt 50.000 euro gerekend voor provinciale personeels-en proceskosten. Bij het opstellen van de begroting 2021 speelde de mogelijkheid dat de Vuelta nog georganiseerd zou gaan worden. Is daar geen rekening mee gehouden bij het opstellen van de begroting (binnen recreatie en toerisme)?  

  5)    Betekent dit dat van de drie geschetste opties voor het doorgaan van de Vuelta zowel bij optie 2 als 3 er dus geld bij zou moeten?  Hoe groot was het bedrag dat voor personeels- en organisatiekosten was geraamd in het eerder door PS beschikbaar gestelde budget? En wat resteert daarvan omdat de Vuelta uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden?

  6)    Is, door in de begroting ’21 geen rekening te houden met een Vuelta in 2022, door GS feitelijk op optie 1 gekoerst? 

  We zitten op dit moment nog midden in een pandemie, waarin we te maken hebben met nieuwe variaties van het Corona virus waarvan de impact nog niet geheel duidelijk is….  

  7)    Hoe is het besluitvormings- en uitgavenproces ingericht zodat rekening kan worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen? Deze komen immers dit keer minder onverwacht dan de vorige keer en er kan bij de organisatie op worden ingespeeld zodat bij een onverhoopt niet doorgaan, zo min mogelijk publiek geld verloren gaat.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP

  Waarom wordt er voor gekozen een tweede commissiezaal in te richten? Is het niet mogelijk de Statenzaal als tweede commissiezaal te gebruiken? Waarom niet?

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie:

  Van onze fractie een financieel-technische vraag: 

  Er wordt voor 254.000 krediet gevraagd voor de investering in de auto’s, terwijl de inruilprijs voor de huidige auto’s 72.000 boven de huidige boekwaarde ligt. 

  Normaliter breng je boekhoudkundig de 72.000 Euro in mindering op de Euro 254.000 en kom je wb jaarlijkse kosten (rente en afschrijving) op een bedrag van 182.000 Euro. De prijs van 72.000 die je voor de oude auto’s krijgt is nl altijd discutabel: daar zit in principe altijd een korting op de investering in de nieuwe auto’s in verwerkt. 

  Zoals het besluit nu is uitgesplitst in investering en vrijval van de inruilwaarde schept de provincie de indruk dat er 72.000 Euro “extra winst” wordt gemaakt. 

  Graag nog nadere uitleg op dit punt (bijv. of de regeling BBV ons hiertoe verplicht). 

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks

  Als nazending bij deze nog een aantal vragen over SV Economische Visie:

  P.9 Hoe definieert dit college “werknemers zijn toegerust op de toekomst”? Hoort daar wat GS betreft ook een eerlijke verdeling van de welvaart bij, met een inkomen waar ook de kwetsbare groepen in de samenleving van rond kunnen komen? 

  P.9 Hoe worden de nagestreefde beleidsdoelen getoetst aan de op pagina 9 gedefinieerde missie? 

  P.15 hoe definieert de provincie “gezonde groei”? 

  P.17; Hoe zijn de 766.000 banen in de Provincie Utrecht onderverdeeld qua inkomensverdeling? Hoeveel van deze banen betalen om en nabij het minimumloon? Hoe doet Utrecht het hierin vergeleken met andere provincies in Nederland? 

  P.27; waar bij sterke punten wel een hoogopgeleide, jonge beroepsbevolking staat, staat bij bedreigingen niet de al jaren toenemende hoeveelheid uitgevallen (jong) personeel met burnout-klachten en stress, waar Utrecht als jonge, hoogopgeleide provincie disproportioneel de effecten (en kosten) van ziet. Ook missen wij het groeiende aantal werkende armen, die in een “poverty trap” vast zitten, waarbij werken niet loont. Kan GS de onderbouwing met ons delen voor het kiezen voor specifieke bedreigingen, en het niet benoemen van anderen? 

  P.60 Circulaire economie; welke tussenstappen worden genomen tot 2027 (evt 2030) in de richting van de toekomstvisie voor 2050

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD, 50PLUS en lijst Bittich sluiten zich herbij aan.

  In de statenbrief 2020BEM189-01 geeft het college invulling aan de door de VVD mede ingediende motie 101 uit 2019. De VVD fractie waardeert de inspanningen van het college om de beschikbaarheid van toiletvoorzieningen onder de aandacht te brengen bij gemeenten en terreinbeherende organisaties. Ook zijn we blij dat er bij het verbeterplan TOP’s wordt gezocht naar mogelijkheden om het aantal voorzieningen te vergroten. De beantwoording is echter weinig concreet en onze fractie verwacht meer resultaten dan een goed gesprek. Je zou bijna zeggen “ze dronken en glas, ze deden een plas, en alles bleef zoals het was”.

   

  Ten aanzien van de in de motie genoemde busstations verwacht de VVD fractie een extra inspanning van het college. Juist nu er sprake is van extra steun en het wellicht verlengen van de concessie moet hierover nú het gesprek gevoerd worden met de vervoerders en moeten concrete afspraken worden gemaakt over toiletvoorzieningen op busstations. Vele stations hebben vanwege arbo een voorziening voor chauffeurs, dan is het ook mogelijk om deze locaties te voorzien van publieke toiletten. We verwachten een inventarisatie van de stations waar wél, en waar geen voorzieningen te realiseren zijn. Dit zou nu echt een onderwerp zijn dat de VVD zou betrekken bij een komende concessie en dat dus nu bij een eventuele tussentijdse verlenging besproken moet worden. Overigens zijn er diverse commerciële partijen die bereid zijn om kiosk-toiletvoorzieningen te plaatsen tegen geringe kosten.

   

  Het argument van de snelfietsroutes begrijpen we. Toch is ook hier een extra inspanning mogelijk en noodzakelijk. De provinciale snelfietsroutes zijn gemeentegrensoverschrijdend en hebben niet alleen een functie voor recreanten, maar zijn ook een belangrijk middel om fietsen op langere afstanden te bevorderen. Juist voor mensen die regelmatig of onverwacht naar het toilet moeten is een fietsroute zonder voorzieningen een drempel om de fiets te nemen. De VVD verwacht van het college dat ze alle mogelijk aanwezige particuliere en publieke locaties langs snelfietsroutes overtuigend motiveert om deel te nemen aan de hoge noodapp. In Duitsland is het gebruikelijk dat particuliere locaties zoals horeca een kleine vergoeding ontvangen van de overheid om de schoonmaakkosten van toiletten te compenseren en het daarmee aantrekkelijk te maken deel te nemen aan openstelling ook voor niet gasten. Voor de provinciale snelfietsroutes is de provincie een logische partner om op deze wijze het aantal toegankelijke voorzieningen te vergroten. Is het college bereid om op één snelfietsroute een pilot uit te voeren om te kijken of op deze wijze de participatiegraat te verhogen is?

   

  Bij de natuurgebieden en recreatiegebieden gooit het college ook snel de handdoek in de ring. De motie verzocht om een inventarisatie. Hoeveel natuur- en recreatiegebieden hebben een bezoekerscentrum met een toegankelijk toilet? Hoeveel niet? Waar is wél, en waar is géén horeca aanwezig? Wat is er nodig om de gebieden die géén toegankelijke toiletvoorziening hebben toch ook aantrekkelijk te maken voor de honderdduizenden Utrechters die getroffen zijn door een blaas of darmprobleem? De VVD neemt aan dat het college toch ook wil dat onze natuur toegankelijk is voor deze doelgroep?

  Daar waar de provincie bijdraagt aan de exploitatie en ontwikkeling van natuurterreinen en recreatiegebieden, wandel- en/of fietsroutes hopen we dat de publieke belangstelling zo groot is dat deze ook investeringen in voorzieningen rechtvaardigt. Dat betekent bijvoorbeeld dat als een terrein wekelijks door 1000 mensen wordt bezocht, die daar meer dan een uur verblijven, wekelijks tientallen mensen een toiletvoorziening nodig hebben. Bij de gevraagde inventarisatie zien wij dus ook graag terug bij welke plekken de provincie als stakeholder betrokken is, en hoeveel bezoekers gebruik maken van deze gebieden.

   

  De VVD fractie is teleurgesteld dat het college niet met meer enthousiasme invulling geeft aan deze breed door de staten gesteunde motie. De in de motie genoemde voorbeelden waren wat ons betreft ook slechts voorbeelden, het is met een beetje fantasie en overleg met belangenorganisaties mogelijk om echt iets te doen voor een grote doelgroep, die met weinig middelen in staat kan worden gesteld om beter te participeren in de maatschappij. De doelstelling van de motie, ook richting voorjaarsnota, was om inzicht te krijgen in de benodigde middelen, samenwerkingen en beleidsvelden waar concrete acties uit voort kunnen komen. Wij vragen het college dit alsnog in die geest uit te voeren.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • SGP

  De begrotingen van 2017, 2018, 2019 en 2020 zijn achteraf vastgesteld. Wij hebben hierover de volgende vragen:

  Zijn er voor de jaren daarvoor wel begrotingen vastgesteld?

  Wanneer is ontdekt dat er geen begrotingen zijn vastgesteld, maar wel nodig waren?

  Hoe kan het dat dit niet eerder is ontdekt?

  Is dit nooit door een accountant gesignaleerd?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie

  1. Na de evaluatie heeft de rechter een uitspraak gedaan over de schadeclaim van Niemans Beton. Genereert deze uitspraak nog nieuwe inzichten ten opzichte van de procesevaluatie?

  2. Is er al meer helderheid te geven over de financiële afwikkeling met de provincie Zuid-Holland, inzake de openstaande kosten voortvloeiend uit de herindeling?

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie

  In de Statenbrief worden in het kader van ondermijnende criminaliteit ook de vakantieparken als aandachtsgebied toegelicht. Een eerste scan is inmiddels uitgevoerd.

  De provincie Gelderland heeft, met steun van het ministerie van BZK, onlangs besloten dat stacaravans en huisjes op vakantieparken een eigen adres krijgen. Daarmee hoopt de provincie enerzijds misstanden beter aan te kunnen pakken, aangezien een huisnummer helpt bij het vindbaar maken van dubieuze zaken of personen. Anderzijds is het toekennen van een adres ook een oplossing voor kwetsbare mensen, die noodgedwongen (tijdelijk) in een stacaravan of vakantiewoning terecht komen. Wie niet geregistreerd staat in een gemeente, kan immers geen hulp krijgen.

  Zien GS (in samenwerking met gemeenten en partners) kansen om de Gelderse aanpak ook voor de vakantieparken in onze provincie te realiseren?

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdA

  We zien dat er gelukkig veel aanvragen vanuit de overbruggingsregeling zijn goedgekeurd, maar ook 13 zijn afgewezen, voornamelijk omdat niet alle benodigde informatie aanwezig was. Hoe gaat het college om met de afwijzingen en bezwaren?

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP

  We zijn blij met de gekozen oplossingsrichting. We blijven benieuwd naar de inzet van de provincie. Kunt u ons daar helderheid over geven? Graag op de volgende punten:

  Bent u bereid de functie van centrumgemeente op u te nemen en zo de taken van RMN over te nemen?

  Wat is uw visie op de toekomst van Plassenschap Loosdrecht?

  Wat gaat u de komende weken doen?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Bijlage 2 geheim

  GroenLinks

  GroenLinks denkt dat we met deze kandidaat een goede voorzitter kunnen toevoegen aan de commissie. Waren er meer kandidaten en hoe is in dat geval een keuze gemaakt?

  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks

  In de memo over het recreatiegebied Nedereindse Plas lezen we dat het water blijvend ongeschikt is voor waterrecreatie, maar wel gekeken wordt of het aantrekkelijker kan worden gemaakt voor vogels. Kijkend naar dit gebied en de opmerkingen van de recreanten, is er in algemene zin een plan om het gebied verder te vergroenen en kleinschalig natuur te creëren, om de gebiedskwaliteit voor zowel dieren als mensen te verbeteren?

  En is er gekeken naar meer groen rond het water, om zo de dieren een kans te geven en de mensen op afstand te houden (aangezien waterrecreatie, behoudens dan wellicht een aantal vislocaties, sowieso niet mogelijk is)?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...