Statencommissie Milieu en Mobiliteit 11 september 2019 09:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66: Bij de behandeling van de Kadernota 2020 heb ik de volgende vraag gesteld:
  “Pag. 23: Bypass N225/N226 De Donderberg. Hoe staat het met het onderzoek naar de aanleg van een mogelijke fietstunnel? Toegezegd is dat kort na de PS verkiezingen in maart jl. de resultaten van een onderzoek naar alternatieven zouden worden gepresenteerd. Hoe staat het hiermee?”

  Ik heb hierop de volgende schriftelijke reactie gekregen:
  “Het onderzoek is afgerond. De uitkomst hiervan moet nog worden besproken met de (nieuwe) gedeputeerde. Daarop volgend zal PS worden geïnformeerd. Dat zal niet meer plaatsvinden voor het zomerreces.”
  Het zomerreces is inmiddels voorbij:
  1. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de doorstroming en veiligheid voor verkeersdeelnemers op De Donderbergrotonde in Leersum en wanneer krijgt PS de beschikking over de resultaten van dit onderzoek?
  2. Is er in het verleden (over de afgelopen tien jaar) al eens een besluit in PS genomen over de aanleg van een bypass bij de rotonde? Zo ja, wat is hiervan de status en is hier geld voor gereserveerd?
  3. Is er een relatie tussen het te kiezen tracé van het Fietspad van de Toekomst en een keuze voor de variant (een van de varianten) van de verkeersafwikkeling van De Donderbergrotonde. Hoe ziet het College van GS een relatie tussen beiden?

  SP
  Wij willen het vervoersplan nog eenmaal ter discussie stellen omdat 17 september het college een beslissing neemt over dit vervoersplan. Dit plan is gemaakt mede op basis van de bevindingen van de enquete die de vervoersmaatschappijen hebben gehouden.

  Nu blijkt dat de meeste mensen die gebruik maken van het OV, de bus, in het Soesterkwartier in Amersfoort, niets wisten van de enquete.
  Zij maken geregeld gebruik van het OV maar niet elke dag en hebben de aankondiging gemist. Daarmee is hun mening niet meegenomen in het vervoersplan en dat is jammer want daar hebben ze wel degelijk een mening over!
  Als het aan Syntus ligt komt het Soesterkwartier in de avonduren en in het weekend zonder busverbinding te zitten.
  Er zijn vandaag ook insprekers uit het Soesterkwartier om hun democratische recht op te eisen en hun wensen en bezwaren kenbaar te maken.
  Wij zijn het met deze mensen eens, eerst een beslissing nemen en dan mededelen wat er is besloten. Wij vinden dat ook niet erg democratie, gewoonte of regel ten spijt.

  De rondvraag van ons is nu dus ook: College wilt u goed kijken naar dit vervoersplan, het naast uw ambities voor het OV voor de toekomst leggen? Wilt u heel goed luisteren naar de insprekers en alle uitkomsten van de enquetes laten meewegen?
  Wij weten dat er niet alleen de mensen in het Soesterkwartier in Amersfoort moeite hebben met het nieuwe vervoersplan, ook o.a in Nieuwegein, Stichtse Vecht en Vijfherenlanden hebben mensen er moeite mee. Deze mensen voelen zich niet gehoord, dat kan volgens ons best anders en we hopen dat het college met ons en al deze mensen daarover wil nadenken.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Locatie: Statenzaal
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • PVV:
  De PVV zou over met het college en de andere partijen van gedachten willen wisselen over de plaatsing van windmolens op deze plek en wat de bouw betekent in relatie tot de natuurgebieden en de PAS uitspraken. Hoe gaat het college deze brief beantwoorden en op welke wijze kan PS daar kennis van nemen.

  FvD:
  Hoe kijken de gedeputeerde en partijen aan tegen de negatieve gevolgen van de geplande windturbines op dit beschermwaardige natuur- en recreatielandschap? En tegen de suggestie van de Stichting om de gevolgen voor dit mooie gebied in kaart te laten brengen door een onafhankelijke expert?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • •Comité “De bus komt zo” uit Amersfoort over vervoerplannen 2020
  •Mw. De Wit (Maarssen) over snelheid op de A2
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door PVV en VVD.
  PVV:
  De PVV constateert bij U-OV een opmerkelijke stijging van de rit uitval. Terwijl deze in het streekvervoer, zelfs daalt. Ook het aantal (gewelds en zwartrijders--) incidenten in het U ov neemt toe, met maar liefst 33 %. De PVV wil van de gedeputeerde weten wat hij aan verbeteringen wil inzetten hoe dit soort incidenten te voorkomen. Gerichtere camera inzet en meer BOA's service en veiligheid lijkt de PVV een goed plan. Hoe denken de andere fracties daarover?

  VVD:
  In de rapportage worden verschillende waarnemingen opgesomd. In de rapportage wordt niet aangegeven wat hiervan de oorzaken zijn, of hierop acties zijn genomen of dat er zaken worden gepland. De VVD wil graag weten hoe GS omgaat met deze rapportage.
  Technische Vraag.
  -Welke acties neemt GS obv deze rapportage? Of welke acties vraagt GS de vervoerder te nemen?
  -Gaan GS de rapportagefeiten inzetten bij het uitvragen van de volgende concessieperiode?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door SP, PVV en SGP.

  SP:
  Wat daar is gebeurd zou absoluut niet mogen en wat wij daar aan kunnen doen om er voor te zorgen dat dit niet meer gebeurd. Het gaat om kwetsbare mensen en die mogen niet de dupe worden van aanbestedingen en/of onkundige medewerkers, dan wel andere redenen. Naar de mening van de SP moet dit goed gekanaliseerd worden om dit in de toekomst te voorkomen.

  PVV:
  De PVV wil graag van de gedeputeerde horen hoe zij deze klachten weg gaat nemen. Het kan toch niet zo zijn, dat een kwetsbare groep inwoners staat te wachten op een busje dat niet komt. Busje komt zo dus niet…..

  SGP:
  De SGP is zeer geschrokken van deze ingekomen brief. Het kan wat onze fractie betreft niet zo zijn dat onze zwakke medemens op deze manier wordt behandeld door een bedrijf die vanuit onze provinciegelden betaald wordt en dus door ons moet worden aangestuurd. Graag vernemen wij van het college wat het in reactie op deze brief heeft ondernomen richting de concessiehouder.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de VVD:
  Het is niet helder wat de stand van zaken is ten aanzien van de UHL. Ligt alles op schema, welke zaken moeten nog worden opgelost en wanneer zijn deze opgelost? De beschikbare informatie is niet up to date op dat gebied en de tijd dringt. De VVD wil de laatste stand van zaken weten ten aanzien van de UHL
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de SGP:
  We hebben ons verbaasd over het ontzettend hoge bedrag dat hiervoor wordt uitgetrokken. Bovendien begrijpen wij van het college dat andere provincies ook bezig zijn met dit soort pilots. Onze vraag aan het college en vooral aan de andere partijen is: hebben we hier zo veel geld voor over en waarom wachten we niet gewoon de uitkomsten van pilots in andere provincies af?
  NB: Hieronder vindt u de antwoorden op door de SGP eerder gestelde technische vragen.:
  1. Zijn er in andere provincies nooit eerder dergelijke proeven gedaan?
  Door de provincie Noord-Holland is in het verleden een proef uitgevoerd bij Krommenie. Momenteel zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord Brabant ook bezig om soortgelijke projecten voor te bereiden voor ongeveer dezelfde bedragen. Samen met die provincies en Rijkswaterstaat is er ook een programma van eisen ontwikkeld richting de markt.

  2. Zijn deze kosten nog terug te dringen als we deze techniek later grootschalig gaan toepassen. Zo ja, in welke richting moeten we dan denken?
  Door samen met de andere overheden een eenduidige vraag richting de markt te stellen met voldoende volume, stimuleren we de markt tot extra innovatie en doorontwikkeling van het product. Het doel is dat door efficiëntere productie- en applicatieprocessen en schaalvoordelen de prijs omlaag kan. Theoretisch kunnen de kosten van zonnepanelen op fietspaden op termijn gelijk worden aan zonnepanelen op daken. Waarschijnlijk is de opbrengst op fietspaden wel minder door de ongunstige horizontale ligging en schaduwwerking. Het dubbele ruimtegebruik levert een extra positieve bijdrage aan de maatschappelijke doelen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door PvdA, SP en FvD.

  PvdA:
  Voor de bereikbaarheid van midden-Nederland is ongeveer 1,7 miljard nodig. Er wordt gespeculeerd op voornemens van het kabinet om fors extra te investeren in infra voor OV, aangezien de rente op staatsleningen nu negatief is. Heeft de provincie deze miljarden al geclaimd?

  SP:
  Omdat we daar al heel lang over praten en alsmaar niks besluiten. Beslissingen moeten worden genomen in 2020 dus kunnen we niet blijven uitstellen. De SP vind dat er een planning moet worden opgesteld over welke beslissing wanneer genomen moeten worden. Laat onverlet dat er ook snel moet worden gesproken over welke maatregelen waar relevant zijn. Hier mag uitstel geen afstel worden.

  FvD:
  Er wordt met geen woord gerept over ondergrondse mobiliteitsoplossingen. Kan dit alsnog worden meegenomen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door PvdA, GroenLinks, FvD en PvdD.

  PvdA:
  Op 22 juli heeft er een gesprek plaatsgevonden met I&W. De voor de hand liggende oplossing lijkt: snelheid verlagen, zodat er meer banen binnen de bestaande bak kunnen worden aangelegd. Is deze optie ook ter tafel gekomen? Op 2 september heeft de minister al laten weten dat de maximum snelheid op de A2niet verhoogd, en op andere trajecten verlaagd zal worden. Op welke Utrechtse trajecten komt snelheidsverlaging door de uitspraak van de RvS nog meer in beeld? Bijvoorbeeld de Zuilense Ring?

  GroenLinks:
  GroenLinks wil graag met de verantwoordelijk bestuurder in gesprek om dieper in te kunnen gaan op de inzet van de provincie.

  FvD:
  N.a.v pas-uitspraak gaat verbreding A27 niet door. Er wordt aangegeven dat dit mogelijkheden biedt voor nieuwe wegen in gezonde mobiliteit. Wat wordt daarmee bedoeld?

  PvdD:
  De Partij voor de Dieren is verheugd om te horen dat de Raad van State een streep zet door de verbreding van de A27/A12. Wij willen met GS en de commissie in debat over de gevolgen daarvan. Met name ook ten aanzien van de houdbaarheid en wenselijkheid van de groeivisie (economie, wonen, werken) van GS, die samenhangt met de verbreding van de Utrechtse ringwegen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...