Statencommissie Milieu en Mobiliteit 26 juni 2019 13:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Statenzaal
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag 1 betreffende vervoerplannen U-OV en Syntus ingediend door PvdA

  Rondvraag 2 betreffende incident bij Van Appeldoorn ingediend door de SGP
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • NB: om dubbelingen te voorkomen zal in de commissie M&M alleen worden ingegaan op programma 3 (onderdeel Milieu), programma 4 (onderdeel Energie) en programma 5 (onderdeel Bereikbaarheid).
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Locatie: Statenzaal
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Doelen voor 2024 “op koers te liggen voor het behalen van de ambities voor 2050 wat betreft CO2, NOx en PM”. Dit klinkt nog erg vaag. Wat verstaan de
  provincie Utrecht onder op koers liggen in 2024? Is dat een rechte lijn of een curve? Wat zijn de harde cijfers waar we deze GS aan mogen houden? Wat is de verwachte inzet aan financiële middelen vanuit de provincie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  Wij willen graag met de commissie en gedeputeerde van gedachten wisselen over de wijze waarop omwonenden bij de opzet van het gezondheidsonderzoek (kunnen) worden betrokken. Wij vinden het namelijk van groot belang dat de uitkomsten van het onderzoek voor omwonenden acceptabel zijn.
  Verdere vragen:
  • Wanneer is de nieuwe vergunning te verwachten?
  • Tijdens de bewonersavond in Bunschoten hebben wij begrepen dat er ook zorg is over vele verschillende soorten afval die zouden worden vergist. Wordt bij het gezondheidsonderzoek rekening gehouden met een mogelijk grote diversiteit aan grondstoffen? Zo ja, hoe?
  • In het klachtenprotocol is opgenomen dat de toezichthouder gedurende het tijdsbestek van tenminste een kwartier langdurig of herhaaldelijk in vleugen de geur moet waarnemen. Is dat kwartier een standaard bij dit soort toezicht of is dat afgestemd op basis van klachten en ervaringen van omwonenden?
  • Het memo sluit af met het klachtenpatroon. Hoe verhoudt dit zich tot de afgelopen jaren?

  PVV:
  Er gaat een gezondheidsonderzoek plaatsvinden op basis van de uitstoot en mogelijke gevolgen daarvan op de gezondheid. De PVV wil graag dat er ook statistisch medisch en psychisch-sociaal onderzoek wordt gedaan, naar in Bunschoten meer voorkomende ziektebeelden dan in de rest van NL en vervolgens naar de oorzaken hiervan. Dus een uitbreiding van het huidige voorstel van het gezondheidsonderzoek, omdat lang niet alle oorzaken van ziekten bekend zijn.
  Daarnaast wil de PVV graag met de gedeputeerde en de overige partijen van gedachten wisselen over het aantal klachten (twee per dag) en wat er nu mee gebeurd en de communicatie daarvan naar de inwoners van Bunschoten en omgeving.

  VVD:
  De VVD vindt het fijn dat er betrokken medewerkers zijn die bekend zijn met de lokale situatie die de specifieke geuren kunnen herkennen en onderscheiden naar de specifieke bronnen. De fractie heeft hierover de volgende vragen”
  - Weten de bewoners ook dat er vanaf elke 3 melding binnen 8 uur gecontroleerd gaat worden op locatie?
  - Meer algemeen: Hoe, wanneer en met wie wordt er gecommuniceerd. Bijvoorbeeld over het gezondheidsonderzoek, is dit bekend bij het college van Bunschoten?;
  - Hoe moeten we de zin uit het coalitieakkoord over biomassa zien in relatie tot dit dossier?
  (pag 17 alinea 5e aandachtsstreepje onder Innovatie en Informatie)

  SGP:
  We willen graag van het college horen hoe het staat met de beslissing over het bezwaar dat is ingediend door VDG. Wij lezen in uw memo dat ‘er 21 klachten zijn gevalideerd als zijnde een terechte klacht’. Als u daarvan overtuigd bent, moet het toch mogelijk zijn dit staande te houden bij de rechter? Kortom, wij willen graag meer uitleg bij het probleem dat de rechter heeft met de onderbouwing en de manier waarop u dat denkt te gaan oplossen.
  Daarnaast vragen wij ons af hoe het staat met de plannen van VDG om een ‘afgesloten met colt techniek ingerichte hal waar vrachtauto’s geladen/gelost worden’ te bouwen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  De geagendeerde brief van de mobiliteitsalliantie dateert van 29 april. Op 12 juni is deze alliantie echter met haar ‘Deltaplan 2030’ naar buiten gekomen, met meer concrete plannen voor een toekomstbestendig mobiliteitssysteem: https://mobiliteitsalliantie.nl/. Daar worden een aantal concrete maatregelen in genoemd voor de regio Utrecht zoals een ‘smart bus’ tussen Utrecht en Breda en een tram/fietstunnel door de Utrechtse binnenstad. De PvdA-fractie zou graag met het college willen bespreken:
  Home - Mobiliteitsalliantie
  mobiliteitsalliantie.nl
  Dit is een voorbeeldpagina. Het verschilt van een bericht omdat het een vaste plek heeft en in de sitenavigatie getoond wordt (in de meeste thema’s). De meeste gebruikers beginnen met een ‘Over mij’ pagina om zich voor te stellen aan potentiële bezoekers. Bijvoorbeeld: Hallo. Overdag ben ik postbode, maar ’s avonds timmer ik aan de […]
  - Hoe zij de voorstellen van de mobiliteitsalliantie waardeert;
  - In hoeverre deze aansluiten bij het collegeakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’ en de plannen in het kader van U-ned;
  - Of er een indicatie gegeven kan worden van de omvang van de investeringen voor de provincie Utrecht indien deze plannen gerealiseerd worden;
  - In hoeverre de middelen binnen het meerjarig mobiliteitsprogramma hiervoor toereikend zouden zijn.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP:
  In het stuk wordt aangegeven dat “een eenmalige tariefsverhoging boven LTI wenselijk is om de betaalbaarheid van het OV-aanbod te borgen.” Volgens de SP heeft het college van Gedeputeerde Staten daarbij niet de betaalbaarheid voor de reiziger voor ogen.
  Bij de invoering van de OV-chipkaart in 2009 steeg de gemiddelde prijs voor een busrit met 19%, bij de grote bezuinigingen werden de tarieven in 2013 met 5% extra verhoogd en door de verhoging van de BTW ging in 2019 het tarief met 2,89% extra omhoog. Dit allemaal boven de LTI. Artikel 45 lid 4 van het programma van eisen van de U-OV concessie is duidelijk: “De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op grond van de landelijke tarieven index (LTI) zoals opgenomen in bijlage 9. In de index wordt geen vraaguitval opgenomen.” De SP wil graag van het college en de overige fracties weten wanneer de betaalbaarheid voor de reiziger ook uitgangspunt wordt. Bovendien is onduidelijk of deze extra verhoging van 2,1% (of 4% van het kilometertarief) boven de LTI het bij de gevraagde scenario’s spits/daldifferentiatie om een maximumtarief voor de spits gaat of dat deze prijs nog verder kan oplopen dan genoemde verhoging.

  GroenLinks:
  Er wordt voorgesteld om een eenmalige extra tariefverhoging door te voeren. De bewijsvoering hiervoor vindt GroenLinks maar magertjes. Verschillende keren wordt gesproken over "kwaliteitsverbeteringen". GroenLinks
  begrijpt niet meer hoe die precies worden betaald. Vanuit de niet gewijzigde bijdrage van de provincie? Vanuit de tariefsverhoging? of vanuit het efficiënter verdelen van DRU's. Kan er een overzicht worden gegeven welke kwaliteitsverbeteringen er zijn, en waar die uit worden bekostigd? Hebben wij concreet suggesties waar dit extra geld naar toe moet gaan, of zijn dit slechts suggesties richting de vervoerder? Waarom stijgen de kosten van het OV harder dan de opcenten terwijl we juist mobiliteitsarmoede willen bestrijden. GroenLinks wil daar graag over in gesprek met de gedeputeerde, en met de andere fracties.

  50PLUS:
  Onder agendapunt 4.8 van de Informatieve commissie Milieu en Mobiliteit dd. 260619 treft 50PLUS de Statenbrief Uitgangspunten OV Tarievenplan 2020, t.w. de jaarlijks nieuwe reizigerstarieven. Syntus verwijst naar samenwerking met het U-OV ‘metronetwerk’ op de Zeistercorridor en naar extra vervoer Science Park Utrecht. Men stelt dat ‘’normaal deze verbeteringen bij het Syntus-contract gerealiseerd worden door besparingen elders in de dienstregeling op dun bezette ritten en momenten, maar dat door een eenmalige tariefsverhoging deze besparingen nu niet aan de orde zijn, zodat de kwaliteit van het gehele netwerk op peil gehouden kan worden”.
  1. Betekent dit dat de in het concept - Vervoersplan 2020 voorgestelde schrappen van bushaltes dan niet meer uitgevoerd wordt?
  2. Hoe kijkt de Gedeputeerde aan tegen een extra prijsverhoging voor de reiziger van het kilometertarief met 2,1% voor een gemiddelde reis?
  3. Komt die stijging kilometertarief bovenop de 2% inflatiecorrectie?
  4. Zijn de genoemde maatregelen voor een financiële tegemoetkoming van de reiziger met een smalle beurs een harde voorwaarde voor de Gedeputeerde?

  PVV:
  Naast de LTI indexering is het college voornemens de tarieven met 4 % te verhogen.
  Motivatie
  De PVV wil graag met de gedeputeerde en de commissie in debat over deze verhoging en de in onze ogen ondeugdelijke motivering daarvan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  CDA:
  Het CDA wil graag dit agendapunt opwaarderen, omdat we de vervolgacties willen bespreken al dan niet in samenhang met de informatie uit de infosessies op 19 juni a.s. We vinden dit een belangrijk onderwerp voor onze nieuwe gemeente en willen het daarom bespreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  VVD:
  De VVD heeft de volgende vragen over de fasering van Nieuwegein van de bouw halte: We begrijpen dat afgelopen 1 juni het go/no go moment was om te bepalen of de verlegging van de tram bij Nieuwegein per 2020 door kon gaan. Wegens een te hoog risicoprofiel bleek uit de probabilistische planning dat dit niet kon.
  • Welke risico’s dan wel feiten lagen hieraan ten grondslag?
  • In februari 2020 is het volgende go/no go moment voor realisatie in 2021. Wat als ook dan tot een no go wordt besloten? Wie draagt dan de kosten en is dit afhankelijk van het risico dat de oorzaak vormt, ofwel betaalt de eigenaar van het risico of feit dat leidt tot latere realisatie de extra kosten?
  • Zijn er nog andere dan financiële gevolgen voor de omgeving/reizigers/concessie als er nog later wordt gerealiseerd dan 2021?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  VVD:
  De VVD heeft de volgende vragen over de voortgangsbrief BZK inzake BO MIRT voorjaar 2019.
  • Hoe kunnen we als PS ervoor zorgen dat in het kader van de BO MIRT -waar landelijk wordt bekeken wat doorgaat of niet- dat de intercity status van verschillende stations in de provincie behouden blijven. Voorbeelden van stations waarbij dit speelt zijn Driebergen-Zeist en Leidsche Rijn.
  • Wanneer gaat PS een besluit nemen over de status van U-Ned en de uitgangspunten hierbij.

  PVV:
  De Bo-Mirt spreekt over een groot aantal provinciale taken op OV gebied en verstedelingsperspectief voor de metropoolregio Utrecht. (MRU) De PVV wil graag van de gedeputeerde weten wat zijn inbreng is geweest en wordt in deze onderhandelingen met het Rijk. Zit hij aan tafel of volgt hij enkel het wensenlijstje van de stad Utrecht als het gaat over U-net, station Koningsweg, stedelijke verdichting etc. Kan hij de commissie inzicht geven in de wensen van de provincie.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  In deze statenbrief zetten GS op een rij wat ze met vijf moties over de energietransitie hebben gedaan. GS geven aan dat ze de moties daarmee als afgedaan beschouwen. Maar lang niet alle onderdelen van deze vijf moties zijn echt afgerond. GS geven aan dat de volgende coalitie hierin nog een aantal keuzes moet maken en dat kan leiden tot een Energieagenda 2019-2023. In de aanloop naar deze Energieagenda spelen de vijf moties dus nog een rol en daarom kunnen PS ze toch nog niet ‘als afgedaan’ beschouwen?

  VVD:
  De VVD fractie wil deze statenbrief bespreken om helderheid te krijgen over de onduidelijkheden:
  • Kan de coalitie een begrippenkader delen met de staten zodat we met PS de te volgen ambities kunnen begrijpen en afzetten tegen een nulpunt.
  Waar zet de coalitie op in (voorbeelden van termen die nu door elkaar worden gebruikt):
  • Stelt GS nulmetingen vast bijvoorbeeld wat is het uitgangspunt van de zomer 2019 voor emissie, energie, etc.
  • Beperking verbruik energie
  • Beperking energie opwekking of alleen maar beperking van soorten opwekking
  • Beperking CO2 emissie
  • Klimaatneutraliteit (en wat is het verschil hiervan met CO2 emissie)
  • Gaat dit dan ook over fijnstof bv? Hoe interfereert de energietransitie met milieudoelstellingen?
  • Welke kosten worden toegerekend aan investeringen van nieuwe energieopwekking (bv in- of exclusief de infra voor de levering die aangelegd moet worden bij nieuwe projecten en/of opslaginvesteringen)
  • Hoe verhoudt het onderwerp circulaire economie zich met de transitie? Wat wordt hiermee bedoeld.
  Hoe gaat GS om met de RES (regionaal Energie Samenwerkingsverband) en wat is de rol van provinciale staten om dit op te pakken? Er zijn meerdere RESsen in onze provincie, wat is hiervan de invloed? Welke output wordt waaraan toegerekend. Wordt een windmolen in Houten aan meerdere RESsen toegerekend qua opbrengt?
  • De VVD fractie verzoekt om een masterclass energietransitie te organiseren voor PS.

  GroenLinks:
  • motie 8: Mooi dat jongeren uitgenodigd worden, erg blij mee. Worden daarbij organisaties als bv de Jonge klimaatbeweging ook bij betrokken? Via de eigen kanalen van de provincie worden namelijk niet erg veel jongeren bereikt.
  • “Nagenoeg alle jongeren in de doelgroep zijn bereikt” volgens magazine, maar was alleen in gemeente De Bilt. Hoe ga je dat opschalen naar hele provincie? Waarom maar 12 gemeenten en niet alle 26?

  SGP:
  Motie 135 is uitgevoerd met het plaatsen van een extra link. Dat was niet wat wij voor hadden met deze motie.
  Wat wij graag willen zien is dat naast het kopje ‘Wat gebeurt er in de provincie’ ook een kopje ‘Wat kunt u doen?’ wordt opgenomen en dat deze vervolgens wordt ingevuld zoals de provincie Overijssel deze pagina (https://www.nieuweenergieoverijssel.nl/inwoners/) heeft ingevuld. Graag zien we dit terug als uitvoering van onze motie.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...