Statencommissie Milieu en Mobiliteit 15 januari 2020 09:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De fractie van de Partij voor de Vrijheid heeft de volgende rondvraag voor M&M a.s. woensdag.

  Vorige week woensdag is de 27 jarige Bram in de bus in Leidsche Rijn in elkaar geslagen, omdat hij homoseksueel is. Dit gebeurde volgens Bram door twee Nederlandse Marokkanen.
  De man heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie Vleuten-de Meern, die nu getuigen oproept en onderzoek doet naar de daders.

  De PVV vraagt zich af of het busbedrijf U-OV camerabeelden heeft van deze mishandeling en of zij de daders, als deze worden gepakt, een vervoersverbod gaan opleggen.
  Heeft het U-OV een overeenkomst gesloten met het Openbaar Ministerie om vervoersverboden op te leggen?
  Zo ja, kan GS, U-OV er dan op aanspreken dat deze daders een vervoersverbod opgelegd krijgen? Zo nee, kunt u U-OV instrueren deze overeenkomst met het OM alsnog te sluiten om vervolgens deze (en toekomstige) daders een vervoersverbod op te leggen?
  Zo nee, gaat GS haar beloftes als regenboog provincie en het roze akkoord met de LHBTI gemeenschap waarmaken en eindelijk de vervoerder verplichten reisverboden op te leggen aan dit soort daders?

  Rondvragen SGP:
  Hierbij twee rondvragen voor M&M
  1. Rondvraag M&M betreffende uitstel N484 Zijderveld – Leerdam
  We hebben vernomen dat de voorbereidingen van renovatie en verbetering van de N484 op dit moment stilligt. De argumenten die daarbij gebruikt zijn, vindt de SGP discutabel. Immers, de provincie Zuid-Holland heeft dit traject doorlopen met de gemeente Leerdam en alle betrokkenen hebben meegedaan om een verbetering te realiseren, maar u twijfelt aan nut en noodzaak.

  Onze vragen:
  1. De jarenlange onveiligheid op de kruisingen blijven nu doorgaan. Bent u het met ons eens dat dit ongewenst is?
  2. Is het richting collega-provincie Zuid-Holland niet een beetje arrogant om te zeggen dat u twijfelt over nut en noodzaak?
  3. Bent u het met ons eens dat het ongewenst is dat een goed uitgewerkt plan met breed verworven draagvlak opeens weer van tafel wordt geveegd?
  4. Bent u niet van mening dat we heel zuinig moeten zijn op het zeer precaire draagvlak in Vijfheerenlanden om bij de Provincie Utrecht te horen?
  5. Wanneer komt er nu duidelijkheid wat er wel of niet gaat gebeuren?
  2. Rondvraag M&M betreffende evaluatie lijnennet OV Leusden.
  In de vorige commissievergadering van M&M hebben wij ons aangesloten bij kritische vragen van mevrouw Poppe van de SP over de evaluatie van de aangepaste dienstregeling van Syntus in Leusden. Dit onderzoek was uitgevoerd door Syntus en had als conclusie dat Syntus het volgens Syntus goed had gedaan. Nu is het niet tegen te spreken dat het aantal reizigers is gestegen en dus heeft Syntus vanuit bedrijfseconomische overwegingen helemaal gelijk. Terecht wijst de gemeente Leusden er in een brief die wij deze maand nog toegestuurd kregen echter op dat Syntus niet heeft gekeken naar de sociale gevolgen van het verdwijnen van deze lijn. Leusden vraagt om een onafhankelijk onderzoek met een bredere scope. Wij sluiten ons graag bij dat verzoek aan en vragen de gedeputeerde Leusden als casus te nemen om onderzoek te doen naar de sociale gevolgen van een omschakeling van dunne lijnen naar dikke lijnen. Misschien is het goed om de wijk Schaakwijk daarbij direct mee te nemen als casus voor de concessie van U-OV. Wij horen graag van de gedeputeerde, maar ook van de andere commissieleden wat zij van deze gedachte vinden.'
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 2019MM195 Brief Fietsvrienden Pijnenburg.
  Opgewaardeerd door GroenLinks:
  Opnieuw een reactie van de fietsvrienden Pijnenburg. Want GS heeft op dit moment niet zijn rol opgepakt volgens het convenant wat nog steeds geldig is. Vraag aan GS: Kunnen jullie de rol van coördinator vervullen en in gesprek gaan met alle partners van het convenant om ervoor te zorgen dat de afspraken worden nagekomen?

  2019MM211 ingekomen brief Leusden ter bespreking en beantwoording door PS
  vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. Prins heeft zich als inspreker gemeld over de N201 (zie bijlage)
  Mw. van de Linde: namens fietsvrienden Pijnenburg (zie bijlage)
  Dhr. Van Wely Maarsbergen (zie bijlagen)
  Dhr. R. Hartvelt: Maarsbergen
  Mw. Neisingh: N201
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door PvdD en VVD.
  PvdD:
  De Partij voor de Dieren wil graag met het college in debat over hoe ze gaat borgen dat het SLA geen zoveelste intentieverklaring wordt, maar dat er ook echt vaart gemaakt wordt met het uitvoeren van de ambities. Wanneer komt het college met een uitvoeringsplan om de ambities in bereik te krijgen? Daarnaast willen wij graag van het college horen wat precies haar positie is ten aanzien van de genoemde landbouw ‘technieken’ zoals luchtwassers en emissiearme stallen.

  VVD:
  De VVD kan het streven naar een schonere lucht natuurlijk steunen, waarbij we wel graag zicht houden op de realiteit van dit streven.
  In de statenbrief en in het akkoord wordt telkens gesproken advieswaarden van de WHO voor luchtkwaliteit waarbij de wettelijke grenswaarden niet meer als streefdoel worden genomen.
  • Wat zijn de juridische consequenties van dit uitgangspunt waarmee GS de overeenkomst wenst te ondertekenen: gezien andere rechterlijke uitspraken is de VVD bezorgd dat dit een de zelf opgelegde hogere advieswaarde WHO een afdwingbaar doel wordt hetgeen iets anders is dan een streefwaarde.
  • Hoe moeten de Staten dit interpreteren nu de invloed van een enkele provincie om tot deze advieswaarde te komen klein is en de VVD denkt dat de provincie zichzelf niet kwetsbaar moet maken in een gerechtelijke procedure door eigen streefwaarden in te voeren.
  • Wat is het risico van afdwingbaarheid van een eigen opgelegde norm door ondertekening van dit SLA voor de provincie Utrecht?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door ChristenUnie, SP en VVD .
  ChristenUnie:
  In het memo stelt de gedeputeerde onder het kopje 'Wat doet de provincie zelf' dat de omgevingsdiensten het toezicht op het energieverbruik als aandachtspunt hebben. Ook wordt tijdens de controles voorlichting gegeven. Daarnaast vermeldt het memo dat handhavers voor deze vorm van toezicht expertise moeten hebben en dat wij niet direct zicht hebben op de rapportage van de ODRU, die blijkbaar wel toezicht houdt in opdracht van de provincie. Aan het eind van het kopje staat ook dat de RUD heeft aangegeven dat zij op dit moment beperkte ruimte ziet om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen. Dit leidt bij de fractie van de ChristenUnie tot onduidelijkheden. Wij hebben de volgende vragen:
  - Hebben de handhavers van de betrokken omgevingsdiensten (OD NZKG, ODRU en RUD) voldoende expertise voor toezicht op het energieverbruik?
  - Hebben de handhavers van de betrokken omgevingsdiensten voldoende expertise voor de voorlichtingen die al wel worden gegeven?
  - Indien de expertise voor het toezicht en de voorlichtingen nog onvoldoende aanwezig is; wat is er nodig om die expertise wel in voldoende mate aanwezig te laten zijn bij de betrokken omgevingsdiensten?
  - Wat betekent de constatering van de RUD dat zij op dit moment beperkte ruimte ziet om nieuwe dienstverlening te ontwikkelen voor toezicht en handhaving op energieverbruik, energiebesparing en energieopwekking? Is de RUD en zijn de andere betrokken omgevingsdiensten op dit moment in staat om aan de opdracht van de provincie te voldoen? Zo ja, over welke nieuwe dienstverlening gaat het dan in dit memo?
  - Indien wij het goed begrijpen dat de ODRU namens de provincie toezichts- en handhavingstaken uitvoert op dit terrein, waarom hebben wij dan geen direct zicht op de rapportages van de ODRU?"

  SP:
  Wat is de inzet van de Provincie.

  VVD:
  In dit memo wordt aangegeven door GS dat er afdoening plaatsvindt van de vragen hoe bedrijven energiebesparing gaan effectueren. Toch roept het memo nog enkele vragen op.
  • Het valt op dat de begroting jaarlijks 300 K heeft gereserveerd hiervoor, met de opmerking dat dit tevens voor energieopwekking wordt ingezet. Dit zijn toch twee verschillende zaken? Wat is er nu begroot voor besparing?
  • De provincie heeft haar toezichthoudende taak belegd bij de omgevingsdiensten. Toch wordt aangegeven dat de rapportages van de ODRU niet bekend zijn. De VVD pleit al veel langer voor een betere governance van de omgevingsdiensten, waarbij bijvoorbeeld aan een fusie gedacht kan worden, hetgeen aansturing en effectiviteit (toezicht en financieel) volgens ons sterk verbeterd kan worden. Maar los daarvan is er de vraag of de provincie wel heeft gevraagd om inzicht in de rapportages, desnoods via een WOB verzoek, of is er een reden waarom dit niet mogelijk is?
  • Wat kan GS wel vragen van de RUD als opdrachtgever nu de RUD aangeeft geen plaats te hebben voor nieuwe dienstverlening zoals voorlichting en toezichthouder op energiebesparing? en is het vragen naar energiebesparende maatregelen iets dat als nieuwe dienstverlening geldt of is dit iets dat een kerntaak van de RUD zou kunnen zijn?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de PVV: In de verstrekte opsporingsvergunning wordt opnieuw de aandacht gevestigd op voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen in verband met onderkende veiligheidsrisico’s zoals contact met olie en gas, bodemdaling, seismiciteit / aardbevingen, grondwaterkwaliteit en het voorkomen van schade. Veel is nog onduidelijk, zeker ook bij de locatie Nieuwegein, hoe denkt GS hier voldoende toezicht op te kunnen houden.
  De locatie Nieuwegein ligt vlak naast een woonwijk. De PVV vraagt zich af in hoeverre de provincie aansprakelijk is als er schade ontstaat aan de woningen en wij een tweede Groningen krijgen. Engie Energy Solutions B.V. kan dergelijke schade nimmer betalen.
  Graag een reactie van GS en de andere partijen hoe wij omgaan met schade
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door ChristenUnie, PvdA en SP.

  ChristenUnie:
  De fractie van ChristenUnie is blij dat uit dit onderzoek blijkt dat er op leefniveau geen gezondheidsrisico's zijn. De statenbrief in combinatie met het persbericht en het rapport roepen bij onze fractie nog wel een serie vragen op:
  - In de statenbrief staat bovenaan de tweede pagina dat "de op leefniveau gemeten concentraties zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) nihil" zijn. Het persbericht heeft het echter over "verspreidingsberekeningen" die zijn gemaakt. Uit de technische onderzoeksrapportage maken wij op dat het, wat betreft de concentraties op leefniveau, om berekeningen gaat. Het is wat onze fractie betreft relevant of de concentraties op leefniveau, met de gezondheidsrisico's die daarbij horen, zijn gemeten of berekend. Waar is het juist geformuleerd: in de statenbrief of in het persbericht?
  - Naast de emissiemetingen zouden volgens onze fractie ook metingen gedaan worden op leefniveau door omwonenden. Zijn die metingen onderdeel van dit onderzoek? Zo niet, wat is de status van dat onderzoek en wanneer kunnen wij daar resultaten van verwachten?
  - Uit de statenbrief blijkt dat er overtredingen van de vergunning en het activiteitenbesluit zijn geconstateerd. Hoe verloopt de handhaving op deze overtredingen? Zijn de overtredingen ondertussen ongedaan gemaakt?
  - Op welke wijze zijn het actiecomité in Bunschoten en de omwonenden geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek?

  PvdA:
  De PVDA heeft nog vervolgvragen nalv het persbericht en het ontvangen rapport. Op 12 maart hebben we met bewoners gesproken, zij gaven toen aan dat zijn gezondheidsklachten ervaren. Nu blijkt uit de rapportage dat er wel degelijk verhoogde emissie van o.a. nafatleen gevonden. Verklaren die deels de klachten van bewoners? In de memo van 11-9-2019 is aangegeven dat het onderzoek op leefniveau zo spoedig mogelijk wordt gestart. Is dit inmiddels gestart en wanneer verwacht de gedeputeerde de resultaten? Wordt er ook gekeken naar de klachten die bewoners ervaren en naar de stoffen die gevonden zijn in het emissieonderzoek en in hoeverre deze wel of niet veroorzaakt kunnen worden door bijv. naftaleen?
  In hoeverre heeft het uitgevoerde onderzoek invloed op de reeds verloren rechtszaak en de BiBop procedure. Ook hier verwijs ik naar de memo van 11-9-2019 waarin staat vermeld dat het advies Bibop is ontvangen op 14-8-2019. Kan gedeputeerde wat hier uitgekomen is of waar we staan met deze procedures? En in hoeverre wordt het rapport van het emissieonderzoek en de uitkomsten daarvan hierin meegenomen? Wordt dit onderzoek met regelmaat herhaald?

  SP:
  Naftaleen is geen fijn goedje. Wat wordt daar gebruikt in die bio-gas centrale? Hebben wij als Provincie zicht op wat daar wordt gebruikt?
  Wij hebben wel behoefte aan meer uitleg van de gedeputeerde, alsmede een vooruitblik over wat we hiermee gaan doen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de VVD: De VVD vindt het zeer belangrijk dat er goed in kaart gebracht wordt welke (gezondheid)risico’s deze problematiek met zich meebrengt
  • Wat voor risico’s kan deze problematiek voor inwoners van de provincie met zich mee brengen?
  • Wat voor risico’s kan deze problematiek voor de omgeving van de installatie met zich mee brengen?
  • Gaat er bekend gemaakt worden om welke zuiveringsinstallatie het gaat? Stel, het gaat om die in Overvecht, lopen dan mensen die (ondanks het verbod) zwemmen in de Vecht een gezondheidsrisico?
  • Welke acties zal de provincie Utrecht op dit gebied gaan nemen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de VVD: Het is goed te lezen dat de provincie Utrecht voortvarend dit dossier oppakt. De VVD heeft het ontgasverbod op de agenda gezet in de vorige periode. Graag zou de VVD weten wat het doel is van de coalitie binnen haar regeerperiode en hoe dat geobjectiveerd gaat worden. Het landelijk verbod moet een vermindering van 98 % opleveren in 2023 staat te lezen.
  • Hoe verhoudt zich het handhaven van ontgassen, dat kennelijk altijd toch moet gebeuren, in minder dichtbevolkte gebieden met het feit dat de emissie er niet minder om wordt en de streefwaarde die de provincie nastreeft volgens het SLA.
  • Hoe ziet GS de mogelijkheden om de emissie van gassen überhaupt te reduceren, hetgeen meer in lijn zou zijn met het schoonmaken van de lucht? is hier aandacht voor binnen de provincie en zo ja wat voor aandacht?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door PvdA, GroenLinks, PVV en VVD.

  PvdA:
  Opwaarderen uitvoeringsprogramma OV:
  Op pagina 17 staat 1 van de 2 doelen op twee manieren beschreven: meer reizigers zijn tevreden en meer tevreden reizigers. Volgens mij zit daar een groot verschil in: willen we nu dat het cijfer van de klanttevredenheid omhoog gaat of willen we meer reizigers, die ook nog eens tevreden zijn? Ik wil dit graag duidelijk hebben omdat het raakt aan de kern van ons OV beleid: tot nu toe is er vooral gestuurd op ‘meer reizigers’- waardoor je misschien allerlei kleine maar kwetsbare doelgroepen het moeilijker maakt om met het OV te reizen. Ik zie wel eea terug in het bedienen van reizigers die buiten het reguliere OV vallen, maar wat de PvdA betreft is de omschakeling van het OV veel fundamenteler dan dat: hoe zorgen we ervoor dat met een fikse autonome reizigersgroei het ‘regulier OV’ niet een product wordt voor de forens, maar een nutsvoorziening blijft voor de hele Utrechtse samenleving? Wat de PvdA betreft hoeft ‘meer (al dan niet tevreden) reizigers’ dan ook geen doel op zich te zijn. Als we meer forenzen op de fiets krijgen is dat ook prima. De sociale functie van het OV moet wat ons betreft meer aandacht krijgen in het OV-beleid van de provincie. Graag wisselen we hierover van gedachten in de commissie M&M.

  GroenLinks:
  OV:
  In andere losstaande stukken (zoals het stuk over de vervanging van abri's) blijkt dat concreet rekening gehouden wordt met R-net. Toch komt dit vrijwel niet voor in het uitvoeringsprogramma, terwijl er wel veel andere lange termijn-ontwikkelingen worden genoemd. Hoe concreet wordt er nu door GS en de ambtenaren rekening gehouden met de introductie van R-net?
  Wil GS meer of minder internationaal treinverkeer op Utrecht CS? Lobbyen wij daar concreet voor?
  Verkeersveiligheid:
  Als je gegevens over bepaalde groepen oplevert, dan zou GroenLinks het fijn vinden als het aantal verkeersdoden wordt afgezet tegen het aantal kilometers of reistijdminuten van die groep. Nu is niet goed mogelijk conclusies trekken omdat je niet weet hoe groot de groep is. Is het mogelijk om voortaan ook te benoemen hoe groot een bepaalde groep (bijv. een leeftijdscategorie of een vervoerswijze) in vergelijking met de totale hoeveelheid verkeer?

  PVV:
  De PVV mist een uitvoeringsprogramma automobiliteit. Wel is er een voor de fiets, een voor het OV, een voor het goederenvervoer maar geen een voor de auto, terwijl die de komende decennia niet is weg te denken uit onze provincie. De PVV wil hierover graag een reactie van GS en de andere fracties.

  VVD:
  De VVD onderschrijft dat het Mobiliteitsbeleid om een integrale aanpak vraagt en gaat graag in gesprek met GS over de regierol van de Provincie in relatie tot de verschillende uitvoeringsprogramma’s
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door GroenLinks, VVD en DENK.

  GroenLinks:
  Wat een flinke verhogingen weer. GroenLinks was in de veronderstelling dat we het openbaar vervoer juist zagen als de manier om de regio Utrecht duurzaam bereikbaar te houden. Maar dan moet het wel betaalbaar blijven! Er is al besloten om de jaarlijkse bijdrage te indexeren. Maar nu komt er weer een verhoging die nog veel hoger is dan de jaarlijkse indexatie.
  In de statenbrief staat:
  "Het kilometertarief gaat van 15,4 cent naar 16,9 cent en blijft daarmee onder het landelijke gemiddelde."
  Dat heeft GroenLinks uitgezocht. Dit is een stijging van 10%. Deze stijging is met andere concessies vergeleken: Rotterdam: 2%, Den Haag: 2%, Amsterdam: 5%, Almere: 1%.
  Ter vergelijking met de motorrijtuigenbelasting: Deze is in 2020 helemaal niet verhoogd maar blijft evenhoog als in 2019 (en ook geen indexering).
  Graag een uitleg waarom een dergelijke flinke stijging te rechtvaardigen valt.

  VVD:
  De VVD heeft hierbij de volgende vragen:
  • Op welke wijze draagt het verhogen van de OV tarieven, inclusief een extra eenmalige verhoging, bij aan de doelstellingen van het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 om het openbaar vervoer betaalbaar te houden, het tevreden stellen van meer OV-reizigers en het efficiënter inrichten van het openbaar vervoernetwerk?
  • Waarom is de beoogde kwaliteitsimpuls geen onderdeel geweest van de vereisten voor de te selecteren concessiehouder in de aanbesteding?
  • Waarin verschilt de voorgestelde tariefdifferentiatie van maatregelen die verband houden met inkomenspolitiek, een verantwoordelijkheid die is voorbehouden aan de landelijke overheid?
  DENK:
  Hoe ziet de GS de tariefsverhogingen in relatie tot de ambitie in het coalitieakkoord om het gebruik van OV te verhogen met 20%? Werken tariefsverhogingen juist niet ontmoedigend voor het gebruik van OV?
  Klopt het dat de losse kaartjes, waarvan de prijzen niet stijgen, toch relatief duurder zijn dan de overige betaalvormen? Zo ja, als GS al kan concluderen dat deze kaartjes voornamelijk gebruikt worden door mensen met een kleine beurs, welke maatregelen neemt GS/is GS van plan om te nemen om het openbaar vervoer voor deze groep inwoners toch nog betaalbaar te houden (los van de reeds genoemde pilot)?
  Het is ons niet duidelijk hoe GS deze verhogingen als bijdrage ziet aan ‘betaalbaar openbaar vervoer’ als een van de doelstellingen van het Mobiliteitsprogramma. Graag een toelichting hierop van de GS.
  Hoe zal GS de PS betrekken in het bepalen van de kaders en de wensen voor het tarievenplan 2021?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door GroenLinks en PVV.

  GroenLinks:
  GroenLinks vindt bewegende reclamebeelden (displays die echte animaties of videobeelden tonen, niet displays die om de X seconden van advertentie wisselen) zeer afleidend voor het verkeer. Daarbij komt de verkeersveiligheid in het geding. GroenLinks is benieuwd hoe andere partijen en GS hier tegenover staan. Zijn er al regels/verordeningen dit die verbieden?
  In de dienstregeling 2020 is U-Link geïntroduceerd, een vorm van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). HOV gaat echter niet alleen over de rijdende voertuigen, maar omvat meer, waaronder dus ook de wachtvoorzieningen. GroenLinks is benieuwd waarom nu al het uitgangspunt is dat abri's waar HOV-bussen halteren niet een meer hoogwaardige uitstraling krijgen dan niet HOV-haltes. Kunnen we het dan wel hoogwaardig noemen als zowel bussen als abri's qua inrichting niet hoogwaardig zijn?
  Er wordt voorgesteld om langs R-net corridors de abri's "R-net proof" te maken. Wat zijn deze corridors? Komen die één-op-één overeen met het huidige U-link? Zo nee: Hoe worden die bepaald? Zo ja: Zijn de huidige U-linkcorridors wel geschikt en wenselijk als R-netcorridors, bijv. in kader van U Ned?
  Wellicht technisch: Bij de belangrijkste elementen van de nieuwe abri's staat een voor GroenLinks opvallende afwezige: de DRIS. Kan dit worden verklaard? Hoort wellicht een DRIS bij de wachtpaal en niet bij de abri?

  PVV:
  De PVV leest in de SB dat men Sedum daken wil laten aanbrengen op de provinciale bushokjes.
  De PVV wil graag horen van GS wat het rendement is van de investering en de verwachte klimaatwinsten, zoals hoeveel minder opwarming, hoeveel minder stikstof, hoeveel water adaptatie en wat is daarvan dan de winst in het landelijkgebied? Weegt de investering wel op tegen het rendement en zouden wij dit wel moeten willen op provinciale abri’s. Of is het alleen maar mooier, maar dan de vraag; in wiens beleving?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door GroenLinks: Een goede doelstelling, dat in 2030 alle bussen Zero Emissie moeten zijn. Dat betekent ook dat we voor de aankomende nieuwe concessie flink aan het werk moeten, en daarmee dus ook de kaders die wel als PS mee moeten geven. Als het 100% is in 2030, dan moeten we immers het komende decennium daarin grote stappen maken. GroenLinks is benieuwd of de uitkomsten van dit onderzoek op tijd beschikbaar zijn voor de staten om de kaders mee te kunnen geven aan de nieuwe concessie.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de SGP: Graag wisselen wij met de gedeputeerde van gedachte over de vraag wanneer er veiligere haltes komen bij de A27. Daarnaast willen wij het hebben over de veiligheid van reizigers bij de nieuwe Rijksweg bij Lexmond.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de SGP:
  Wij willen graag met de gedeputeerde van gedachten wisselen over de vraag in hoeverre de topeisen op dit moment gehaald worden en of er al iets te zeggen valt van het moment waarop deze volledig gehaald gaan worden. Daarnaast willen wij verder spreken over de borging van risico’s.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...