Statencommissie Milieu en Mobiliteit 19 februari 2020 13:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • De ChristenUnie heeft gevraagd of GS met een reactie zullen komen op de ingekomen stukken over Aardwarmte en de RUD.
  vergroten verkleinen laden...
 • Bij dit punt heeft gedeputeerde Schaddelee (en eventueel ook andere gedeputeerden) de gelegenheid om kort op een aantal lopend projecten in te gaan.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de PvdD: De PvdD wil snel meer zonneparken realiseren. Deze parken moeten altijd biodiversiteit- en natuurvriendelijk worden ingepast. Het is fijn dat het college de diverse wetenschappelijke inzichten na de zomer aan PS stuurt. Wij verzoeken het college op dat moment, in lijn met die inzichten, (aanvullende) voorwaarden op te stellen voor de ontwikkeling en inrichting van zonneparken in de provincie Utrecht, zodat onze doelen voor duurzame energie en biodiversiteit beter samen gaan.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de PvdA:
  1. De PvdA is altijd warm voorstander geweest van een volledige aansluiting van de N410 op de A12. Toen de volledige aansluiting niet bleek te kunnen, zijn we schoorvoetend akkoord gegaan met de 3/4e aansluiting, vanuit de gedachte ‘beter iets dan niets’. Onze vrees is nu dat het afblazen van de 3/4e variant mogelijk van uitstel tot afstel leidt. Hoe schat de gedeputeerde dit risico in, met name in het licht van de woningbouwplannen bij de N421 (Houten-Odijk): lopen die niet ook gevaar als, indien de volledige aansluiting niet doorgaat, de N421 in plaats van autoluw juist opgewaardeerd zal worden tot ontsluitingsweg voor Houten richting A12-Oost?
  2. Bij het vernieuwen van de fietsbrug over de A12 bij station Bunnik (punt 2) wordt vooruitgelopen op de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de volledige aansluiting. Levert dit geen mogelijke blokkade op voor een volledige aansluiting van de N410? Of is niet in ieder geval het risico aanwezig dat je dubbele kosten moet maken als later blijkt dat de volledige aansluiting hier toch mogelijk blijkt.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door GroenLinks en de SGP.
  GroenLinks:
  Het college heeft een kwaliteitsimpuls aangekondigd bij vergunningverlening, toezicht en handhaving. GroenLinks wil met de commissie bespreken waar de kwaliteitsimpuls tot uiting komt in het voorliggende programma. en hoe de kwaliteitsimpuls verder vorm kan krijgen. GroenLinks mist in het programma het voornemen van het stimuleren en adviseren van bedrijven en handhaven van de energiebesparingsverplichting bij bedrijven waarvoor de RUD ook de middelen zou moeten hebben. Hoe wordt daaraan invulling gegeven?
  GroenLinks vraagt zich af waarom -met verwijzing naar de uitspraak van de RvS over de PAS- het aanvullend onderzoek naar luchtwassers bij veehouderijen niet is opgestart. Juist nu er zoveel aandacht is voor emissie reducerende technieken in stallen is zo'n onderzoek wel op zijn plaats. Is het college voornemens dit onderzoek alsnog te starten en wanneer?
  Een doelstelling is het blijvend stimuleren van gemeenten soortenmanagement-plannen te maken. Er zijn 3 plannen uit 3 gemeenten in voorbereiding/ingediend. Is hier de conclusie dat maar er maar 3 gemeenten zijn die zo'n plan hebben opgesteld? Vindt de gedeputeerde het stimuleren van gemeenten in deze van belang en hoe gaat dat gebeuren?

  SGP:
  We zijn geschrokken van de keuzes in het jaarprogramma VTH. Gekozen wordt voor een intensivering van het toezicht op de naleving van onze landschapsverordening. Een totaal bizarre prioritering gezien de urgente problematiek op stikstofterrein. Denkt het college geen uren nodig te hebben voor het in kaart brengen van bedrijven die nog geen nb-vergunning hebben? Waarom zijn hiervoor minder uren opgenomen in plaats van meer? Graag een toelichting van het college. Wat is er green aan deze choiche?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opwaarderingsverzoeken van de PvdD en GroenLinks.

  PvdD:
  De PvdD vindt het goed dat GS in de begroting heeft geschreven zich in te zullen spannen om geluidsoverlast van de luchtvaart tegen te gaan. Uit de memo maken wij op dat dit gaat over berekeningen van geluidsoverlast en niet metingen. De Partij voor de Dieren wil dat GS de geluidsbelasting bij vliegroutes in de provincie daadwerkelijk gaat meten en dat zij eventueel ook overlast ervarende inwoners middels apparatuur ondersteunt om dit thuis te doen.

  GroenLinks:
  GroenLinks dankt de gedeputeerde voor de memo naar aanleiding van onze vragen over de actualiteit van de luchtvaartgegevens. Naar aanleiding hiervan willen wij met de gedeputeerde van gedachte wisselen over de mate van overlast in onze provincie; op dit moment, maar vooral ook voor in de toekomst. Hiertoe hebben wij enkele vragen ten aanzien van de meetmethode voor het bepalen van de overlast en komen wij met een suggestie hoe deze realistischer bepaald kan worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...