Statencommissie Milieu en Mobiliteit 24 juni 2020 13:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66: SWUNG

  D66: Stedin en energietransitie

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 1. KRU: MER A27/A12 (2020MM69)

  2. Energielandschap Rijnenburg Reijerscop 19 mei 2020 (2020MM72)

  3 Geestelijke vader dubbelstation Lunetten-Koningsweg (2020MM75) Ter informatie

  4. openbare notitie 2020 OV comité de bus komt zo (2020MM89)

  5. Dorpsraad Maarsbergen tankstations verdriet van Maarsbergen (2020MM91)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Dhr. R. Dommanschet namens Gaasperdam voor behoud Geingebied (zie bijlage) en film in bijgaande link.

  Video's Behoud Geingebied

  Mw. Timmers: N201

  Dhr. of mw. Prins:N201

  dhr. A. Noordhof: N201

  dhr. P. Vesters: N201

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Zie voor SB rapportage circulaire Doelenboom agendapunt 3.16 (2020MM87)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • SP:

  Wat vindt het college van het idee om nu te gaan nadenken en te praten over hoe het na Corona verder moet, het voorstel van het comité? De SP lijkt het een goed voorstel en ook wij willen die discussie wel aangaan.

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdD:

  Wij horen graag van GS welke positie zij inneemt ten aanzien van de ontwikkelingen in het dossier verbreding ring A27. Specifiek over de keuze voor een 3,7 kilometer lang en 70 meter diepe schermwand:
  * de keuze hiervoor en de risico’s (o.a. voor het milieu)
  * de benodigde extra werkruimte bij deze werkwijze
  * de duur van realisatie van de schermwand, en de bijkomende overlast

  Is hier contact over geweest met de minister en zo ja, wat is de boodschap van de Gedeputeerde geweest?

  ChristenUnie:

  De kerngroep Ring Utrecht doet middels hun brief een oproep aan GS.

  Naar hun mening is er een nieuwe situatie ontstaan inzake de Ring Utrecht, aangezien de Commissie m.e.r. 9 april jl. een hard oordeel velde dat er onvoldoende is onderzocht, dat de m.e.r.-rapportage over moet, en dat ook de effecten van emissies van CO2 en stikstof zijn niet onderzocht.

  Ook moet er een nieuw tracebesluit met een stikstofparagraaf komen, aangezien de verbreding van de A27 is voorgedragen als 1 van de 7 MIRT-projecten waarvoor stikstofruimte gevonden moet worden.

  Tegelijkertijd ligt er voor Utrecht stad en omgeving een enorme woningbouwopgave, waar ondermeer de Woondeal voor is afgesloten met het Rijk. Ook bij de woningbouwopgave is sprake van stikstofdepositie.

  Op basis van de motie Moorlag hebben ingediende woningbouwplannen voorrang op de MIRTprojecten. Tegelijkertijd kunnen aanvragen MER voor de verbreding van de A27 wel degelijk woningbouwplannen

  in de weg zitten of blokkeren.

  De vraag van onze fractie:  Wat is de reflectie van GS op het advies van de m.e.r.commissie ? Is het oordeel van de commissie van invloed op de inzet van GS richting de minister? Tenslotte de vraag hoe GS acteert in de strijdigheid op het gebied van de stikstofdepositie tussen de opgave Bereikbaarheid (en doorstroming) en de Woningbouwopgave.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks:

  Juist op het gebied overlast, natuur en stilte is de huidige luchtvaartnota vaag. Het doet GroenLinks denken aan de oude PAS: Ze verwachten maatregelen die mogelijk gunstig uitpakken voor de omgeving, en ondertussen willen ze inzetten op uitbreiding van het aantal vluchten. GroenLinks is niet tegen de luchtvaart, maar wel tegen overbodige luchtvaart en een groei die wordt betaald uit schade aan milieu en mens.

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP:

  Wij hebben over deze samenwerkingsovereenkomst twee vragen:

  - Waarom doet van de gemeenten alleen Amersfoort hieraan mee?

  - Hoeveel fte vanuit de provincie is gemoeid met toetreding tot deze samenwerking?

   

  GroenLinks:

  De data- en kennishub brengt verschillende elementen samen in het visiedocument, waaronder de inzet van technologie en gedragsverandering. Deze elementen kunnen grote impact hebben op de vrijheid van onze inwoners. Tijdens de bijeenkomst op 4 december 2019, over de democratische duiding van data, zijn een aantal uitgangspunten geïntroduceerd die in het visiedocument niet expliciet terugkomen. Kan de gedeputeerde aangeven op welke wijze deze in de data- en kennishub terugkomen en of er bij alle partners in de samenwerking hierover een gedeeld beeld bestaat? Kan de samenwerking wellicht het tada-manifest waarop de bijeenkomst van 4 december 2019 is gebaseerd, expliciet onderschrijven?

   

  Bij gezond stedelijk leven hoort wat GroenLinks betreft uiteraard ook de circulaire economie. In het “inspiratiedocument” circulaire doelenboom worden verschillende suggesties gedaan voor het verzamelen van data die de transitie naar een circulaire samenleving ten goede komen. Kan de gedeputeerde toezeggen deze suggesties te onderzoeken en indien mogelijk mee te nemen als onderdeel in de data- en kennishub, zodat ook op dit vlak voldoende data wordt verzameld en wordt geëxperimenteerd?

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP:
  Dank voor dit heldere memo. We hebben voor nu slechts een vraag:

  We lezen in het memo dat de verwachting is dat de erfcoaches/erfbegeleiders/landbouwcoaches o.i.d. vanaf 1 oktober aan de slag kunnen. Kunnen we hieruit concluderen dat er een partner is gevonden die ons hierin gaat helpen?

   

  GroenLinks:

  Fondsvorming; worden bij het verstrekken van leningen eisen gesteld aan het benutten van daken voor de opwek van duurzame energie, zoals eerder voorgesteld in moties van PS (motie 98 uit september 2018: Asbest eraf, Zonnepanelen erop)?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • D66:

  Dank voor de gemaakte analyse van het aantal verkeersdoden. M.n. fietsers hebben een substantieel aandeel in het aantal verkeersdoden. Naast de kwantitatieve gegevens is het ook zaak te kijken naar de plekken waarop deze plaatsvinden. Heeft u een beeld van gevaarlijke weggedeelten? Wordt hiermee bij de aanpak van het terugdringen van het aantal verkeersdoden rekening gehouden?

  Fietsen wordt steeds populairder. Schat u in dat door het toename van het fietsverkeer er in de toekomst ook meer slachtoffers zullen vallen? Hoe spoort u gemeenten aan om het aantal fietsslachtoffers binnen hun grenzen te beperken?

  Hoe maakt u gebruik van de expertise van het UFO en De Fietsersbond bij de aanpak van onveilige fietsknelpunten?

  SGP:
  Dank voor deze heldere memo. De toename van verkeersdoden is zorgelijk, maar zorgelijker vinden wij de conclusie dat veel ongevallen voor ons onzichtbaar blijven. Dit is aan het licht gekomen dankzij een inventieve actie van onze provinciale organisatie, waarvoor dank! Wat is het college van plan met deze conclusie te gaan doen en hoe gaat het college ervoor zorgen dat wij een completer beeld krijgen van het daadwerkelijke veiligheidsbeeld in onze provincie, zodat we beter kunnen sturen in ons beleid?

   

  GroenLinks:

  GroenLinks dankt de gedeputeerde voor de uitgebreide memo naar aanleiding van de mondelinge vragen. Toch zijn wij benieuwd naar één aspect:

  Niet alleen het absolute aantal ongevallen per vervoerswijze is interessant, maar ook naar de verhouding in hoeverre er gereden en gefietst wordt in onze provincie.

  Je ziet dit meer. Als je bijv. Corona-gevallen tussen landen wilt vergelijken kijk je niet naar absolute aantallen, maar naar bijv. doden of ziekenhuisopname's per miljoen inwoners.

  Daarom is GroenLinks ook nieuwsgierig naar hoeveel doden en slachtoffers er zijn in vergelijking met het aantal verplaatsingskilometers van de betreffende vervoerswijze. Pas dan kan je eerlijk vervoerswijzen met elkaar worden vergeleken. Op basis van het aantal ongevallen lijkt de auto een onveiliger vervoersmiddel dan fiets. Maar is dat echt zo?

   

  Kan daarom het aantal ongevallen per vervoerswijze worden uitgezet naar het aantal verkeersbewegingen van die vervoerswijze?

  vergroten verkleinen laden...
 • D66:

  Kunt u van de 9 maatregelen (In totaal 2,2 miljoen) binnen het bovenwettelijk takenpakket per maatregel aangeven wat deze kost?

  Bij de overkapping van de spoorwegondergang verwijst u naar de resultaten van het geluidsonderzoek. U schrijft dat het project aan de wettelijke eisen kan voldoen. D66 heeft begrepen dat daarvoor wel de maximale waarden naar boven moeten worden bijgesteld? Hoe beoordeelt u zelf deze manier van naar een uitkomst toerekenen? De metingen zijn gestart aan het begin van de uitbraak van corona. Hoe valide zijn de metingen? 

  In het planproces wilt u naar wij hebben begrepen al invulling geven aan het esthetisch programma van eisten terwijl dit PIP procedure niet is afgerond. Hoe valt dit met elkaar te rijmen? Is een overkapping tegen geluid niet veel meer dan een esthetisch onderwerp? Bij dit onderwerp spreekt u van een overkapping met vegetatie. Hoe verhoudt zich dit met uw eerdere conclusie dat een overkapping feitelijk niet noodzakelijk is?

  SGP:

  We hebben dit memo met stijgende verbazing gelezen.

  We lezen: ‘Daarbij is aangegeven dat een eventuele onderbesteding van dit budget kan worden gebruikt voor de verplaatsing van de tankstations.’ Is de gedeputeerde vergeten dat de Staten dit besluitpunt met amendement 53 ‘Geen onnodige ruis’ (waar zijn handtekening onderstaat) hebben geschrapt?

  We lezen: ‘de overkapping zoals het Q-team in het ruimtelijk kader is gepresenteerd is qua geluidsreductie waarschijnlijk ook niet nodig’. Is de gedeputeerde het met ons eens dat dit een ongelukkige opmerking is in een gesprek over bovenwettelijke maatregelen?

  Eenzelfde opmerking is: ‘Dit houdt in dat geen enkele van de onderzochte maatregelen, waaronder de overkapping, financieel doelmatig is.’ Wat is de toegevoegde waarde van deze opmerking?

  U geeft een overzicht van 9 door u overgenomen maatregelen en noemt het totaalbedrag. Dat is niet wat wij ons bij een kostenraming hadden voorgesteld. Wij hadden verwacht dat er een lijst opgenomen was met bedragen per maatregelen EN een argumentatie waarom de betreffende maatregel bovenwettelijk is. Die verwacht was gebaseerd op de toezegging van gedeputeerde Schaddelee in een M&M-vergadering van 19 februari 2020, waar we hem graag aan herinneren: ‘Kostennota over het project: er worden allerlei bovenwettelijke maatregelen, zoals besloten in de stuurgroep Maarsbergen waarvoor de Staten €2,8 miljoen hebben gereserveerd, inzichtelijk gemaakt. Per maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat wettelijk en wat bovenwettelijk is. Daarbij wordt rekening gehouden met inzichten uit nieuwe onderzoeken die gedaan moeten worden rond inpassing, geluid en luchtkwaliteit. Die inzichten komen pas in mei beschikbaar. Aanvullend worden de kosten van de overkapping, die buiten het pakket van de bovenwettelijke maatregel vallen, inzichtelijk gemaakt. De kostennota kan hopelijk in mei worden afgerond en worden aangeboden aan de Staten. Er is toegezegd dat naar opties voor de overkapping wordt gekeken. Deze ‘kortere variant’ wordt inzichtelijk gemaakt als onderdeel van de kostennota van het project.’

  We lezen overigens ook in het memo de mooie zin: ‘Eind april 2020 is de kostenraming voor het project beschikbaar gekomen.’ Voor wie is die kostenraming precies beschikbaar gekomen? Voor de inwoners, voor de Staten of misschien alleen voor de gedeputeerde?

   

  Aanvullend nog twee andere punten naar aanleiding van het onderwerp van de memo:

  We ontvingen uw brief aan VBMM. We werden onaangenaam verrast door de zeer formele toon die hierin klonk. Mogelijkheden voor open en constructief gesprek werden eigenlijk bij voorbaat afgesneden door opmerkingen als ‘we zijn inmiddels zo ver dat we richting vaststelling gaan’. Dit was niet wat we verwachtten toen de gedeputeerde in de laatste ontmoeting over dit onderwerp toezegde open met deze mensen in gesprek te gaan. Graag een toelichting! Gaat u nog met deze mensen in gesprek en hoe open kan dat gesprek zijn?

  Wij hebben van de gedeputeerde een geactualiseerde versie van het rapport van geluidsmetingen ontvangen. We zijn de gedeputeerde hier zeer erkentelijk voor. Nu hebben we begrepen dat er ook andere onderzoeken zijn geactualiseerd (zoals het veiligheidsonderzoek). Klopt dat? Zo ja, waarom hebben wij die actualisaties dan niet ontvangen? Of hebben we onze mail onzorgvuldig bijgehouden?

   

  ChristenUnie:

  Uit de resultaten van de actualisatie van het geluidsonderzoek blijkt dat de geluidsbelasting na realisatie en ingebruikname van het project aan de wettelijke eisen kan voldoen, waardoor geen enkele van de onderzochte maatregelen, waaronder de overkapping, financieel doelmatig blijkt te zijn. Deze argumentatie rechtvaardigt voor onze fractie het besluit om geen middelen te steken in een overkapping.

  Ingekomen stuk 2020MM91

  De bijgevoegde brief is een weerslag van de inspraak van een aantal inwoners tijdens de commissievergadering van M&M op 20 mei jl. Inhoudelijk hebben we geen (nieuwe) vragen.

  Wel willen we nog een paar punten aanstippen naar aanleiding van de reactie en beantwoording van Gedeputeerde:  

  1.       Als fractie hebben we onze bezorgdheid geuit over de verkeersveiligheid in relatie tot de uitbreiding van de Shellpomp, de uitvoegstroken en de rotonde. De gedeputeerde heeft toegezegd dat hij daar in een later stadium op terug zal komen. Wanneer wordt PS daarover nader gerapporteerd? Wordt er ruimtelijk ook rekening gehouden met extra capaciteit voor de fietsenstallingen?

  2.       Uit het oogpunt van gezonde leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit is verplaatsing van de tankstations een ultieme wens. Wat ons betreft doet Gedeputeerde nog een laatste poging door de optie van verplaatsing in een overleg met de eigenaren van de benzinepompen te agenderen.

  3.       In zijn reactie op het punt communicatie met inwoners gaf Gedeputeerde aan dat op 9 juni de Reactienota beschikbaar zou zijn. Inmiddels is die datum verstreken.  Is de Reactienota beschikbaar en kunnen we die als PS zo spoedig mogelijk tegemoet zien?  

   

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP:

  We hebben over deze heldere Statenbrief slechts een vraag: hoe zijn de omwonenden meegenomen in de planvorming?

   

  GroenLinks:

  "Vooralsnog wordt daarom 80 km/u aangehouden, het ontwerp conflicteert niet met een eventuele verlaging van de snelheid."

  De maximum snelheid van landbouwvoertuigen in Nederland is 25 km/uur. Is het om die reden wel verstandig om als landbouwverkeer naar de hoofdrijbaan wordt verplaatst de snelheid op 80 km/uur te laten. Is daarmee het snelheidsverschil niet veel te groot?

  vergroten verkleinen laden...
 • SP:

  De SP is het in grote lijnen eens met de inhoud van de memo. Wij vinden het niet verstandig om tot nader order een en ander uit te stellen omdat er dan mogelijk in korte tijd een nieuw vervoersplan moet worden gemaakt waarbij het risico groot is dat de reizigers onvoldoende geconsulteerd worden. Het lijkt ons beter dat we gewoon helemaal een jaar overslaan. Dan weet iedereen gewoon waar hij aan toe is. Graag de reflectie van de gedeputeerde.

  GroenLinks:

  "Het opstellen van een vervoerplan 2021 is vanwege alle onzekerheden op dit moment volgens ons weinig zinvol."

  Is dit ook de mening van de vervoerders? En is ook de mening van het ROCOV hierin gepeild?

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdD:

  Technische vraag: Kan uitgebreider worden ingegaan op de verwachte impact van dit project voor gebieds- en soortenbescherming (Wet natuurbescherming), het Natuurnetwerk Nederland, biodiversiteit, landschappelijke structuur, versnippering, ruimtebeslag en landschappelijke inpasbaarheid?

  vergroten verkleinen laden...
 • VVD:

  In vervolg op onze art. 47 vragen is de aanvullende vraag van de VVD of de bijlagen, waarop tijdelijke geheimhouding berust, eveneens met de Staten gedeeld kunnen worden?

   

  PvdD:

  Politieke vragen:

  De beschikbare budgetten voor extra asfalt bij de NRU blijken al langer ontoereikend om überhaupt één van de drie onderdoorgang te kunnen realiseren. Het project is daarnaast een grote stikstofbom op het naastgelegen Natura 2000-gebied, er moeten zo’n 1100 bomen worden gekapt en leidt tot een bijna-verdubbeling van het wegverkeer. De reeds gevoerde intensieve lobby bij het Rijk en Tweede Kamerfracties heeft geen extra financiële middelen opgeleverd en er is geen enkel zicht dat dit zal veranderen. Partij voor de Dieren vindt het daarom onverstandig om het doodlopende spoor 1 te volgen en pleit daarom voor een alternatieve invulling (spoor 2). Wij horen graag waarom de gedeputeerde zich inzet voor Spoor 1, welke mogelijkheden hij en de gemeente bij Spoor 2 zien en of hij met de gemeente in overleg wil om de focus te verschuiven naar Spoor 2. Ook horen wij graag van andere fracties of het niet tijd is voor maatregelen die de leefbaarheid bij Overvecht daadwerkelijk verbeteren, haalbaar zijn en geen negatieve klimaatimpact hebben.

   Technische vraag:

  Kan een overzicht worden verschaft van de precieze subsidievoorwaarden die wij als provincie hebben gesteld aan de gemeente Utrecht voor de aanpak NRU?

  SGP:

  Wij hebben deze schokkende raadsbrief met verbazing tot ons genomen. De gemeente Utrecht blijkt op zoek naar boerenbedrijven om de upgrade van de NRU te kunnen laten doorgaan en komt (daarom?) geld tekort. Bizar dat hier weer een overheid (!) is die opzichtig ammoniakrechten wil opkomen om de uitstoot van stikstofoxide te compenseren.

  Waarom zit er bij dit agendapunt een raadsbrief en geen Statenbrief? Waarom moeten wij onze informatie via het college van de stad krijgen?

  Kunnen wij inzicht krijgen in de geheime bijlage? De Staten hebben ook geld gereserveerd voor de NRU en hebben dus belang bij het inzien van deze bijlage.

  Is het college op de hoogte van de plannen van de gemeente om boerenbedrijven op te kopen om stikstofruimte te creëren voor de upgrade van de NRU? Zo ja, wat vindt u daarvan?

  Wij denken dat het laatste rapport van de commissie Remkes voldoende aanleiding geeft om vermenging van ammoniak en stikstofoxide grondig te heroverwegen. Is het college dat met ons eens? Zo ja, wat zijn de gevolgen van deze visie op uw overleg met de gemeente op dit dossier?

  GroenLinks:

  Hoe kijkt de gedeputeerde aan tegen het beschikbaar stellen van extra financiële middelen vanuit de provincie?

  ChristenUnie:

  In 2010 hebben Rijk, provincie en gemeente besloten om de NRU te vernieuwen, waarbij in 2014 de voorkeursvariant voor het ontwerp van de NRU werd vastgesteld: 2 x 2 rijstroken, een maximumsnelheid van 80 km/uur en drie ongelijkvloerse kruisingen. NRU is een belangrijke schakel in het wegennet rondom Utrecht, in de PRS aangemerkt als weg van provinciaal belang. Het streven was om minimaal 2 van de 3 verkeerspleinen van de Ring te gaan verdiepen ten behoeve van het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de leefkwaliteit (verbetering luchtkwaliteit, verminderen geluidsbelasting en een organische verbinding en uitloop naar het groen van het landelijk gebied).

  Het college van Utrecht Stad meldt nu door middel van deze Raadsbrief dat beide varianten ruim boven het beschikbare budget van 230 mln uitkomen. Om een van de 2 varianten goed uit te kunnen voeren is fors meer geld nodig. En als er voor het einde van 2020 geen extra geld in het vizier komt, worden alternatieve oplossingen onderzocht, waarmee er zelfs geen enkele onderdoorgang gerealiseerd zou gaan worden.

  Onze fractie heeft de volgende vragen:

  1.       Wat is de reactie van GS op de brief van het college van de stad Utrecht

  2.       Wat is de ‘agenda’ van GS met betrekking tot realisatie van de oorspronkelijke plannen?   

  3.       Of en zo ja op welke wijze is de NRU geagendeerd in het BO MIRT en wat is de inspanning van GS op dit punt?

  4.       Medio 2018 heeft GS de Regiodeal Gezond stedelijk leven (verdichten en vergroenen) ingediend. Deze is destijds niet toegekend. Acht GS het realistisch dat deze deal in een later stadium alsnog wordt toegekend, waardoor extra middelen vrij kunnen komen voor realisatie van een onderdoorgang?

  5.       Op welke wijze blijft GS ons informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de NRU en de samenwerking met het Rijk en de stad Utrecht?

  vergroten verkleinen laden...
 • D66:

  Dank voor het procesvoorstel. Het is niet flauw bedoeld maar hadden we ook niet al in november 2019 over de informatie kunnen beschikken die nu in het memo wordt genoemd? Met andere woorden: wat weten we nu wat we toen niet wisten?

  Wat is de wettelijke status binnen uw procesvoorstel van beschermde gebieden? 

  Het einde van het jaar wilt u een afwegingskader gereed hebben. Wat is de rol en positie van PS in dit geheel? Op welke termijn verwacht u dat de HOV baan tussen USP en Amersfoort actueel gaat worden? Betekent dit dat tot dit bekend is er helemaal niets aan fietsverbindingen tussen USP en Zeist wordt gedaan?

  VVD: 

  -Wat wordt verstaan onder te behouden waarden?

  -Wordt in het afwegingskader alleen naar te behouden waarden gekeken of is het ook de bedoeling om mogelijk nieuwe waarden, zoals bijvoorbeeld duurzame gebiedsontwikkeling, in het kader op te nemen?

  -Moeten naast gemeenten, Utrechts Landschap en andere maatschappelijke organisaties niet bijvoorbeeld ook andere grondeigenaren en ondernemersorganisaties betrokken worden?

  PvdD:

  Technische vraag:

  Waar en op welke manier is verbreding van de A28 voorzien door RWS? Wordt hiermee knooppunt Hoevelaken en de aansluitende delen bedoeld of een ander/groter deel van het traject?

  GroenLinks:

  Allereerst: GroenLinks is ontzettend blij met deze circulaire doelenboom. Het kan absoluut voor de benodigde inspiratie zorgen voor de circulaire beleidsvisie en uitvoeringsplan.

   

  GroenLinks stelde tijdens de behandeling van de doelenboom voor de begroting vragen over dit document omdat de inbreng van de circulaire doelenboom hierin niet duidelijk herkenbaar terugkwam. Op 28 april werd de circulaire doelenboom gepresenteerd door de alliantie cirkelregio Utrecht en op 30 april door het Utrecht Sustainability Institute, die daarbij aangaf: “Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen”. Wat is de reden dat de doelenboom pas na de 1e bespreking van de SV doelenboom in commissies werd gedeeld met de Staten?

  GroenLinks ziet op een aantal plekken circulaire ambities terug in het SV Doelenboom. Kan de gedeputeerde ons meenemen in hoe dit “inspiratiedocument” is verwerkt in het SV Doelenboom? Welke lessen kunnen nog meegenomen worden als het gaat om transitiemanagement, bv gerelateerd aan het monitoren en stimuleren van een circulaire samenleving als concern-brede opgave?

   

  Hoe gaat GS ervoor zorgen dat deze circulaire doelenboom niet uit het oog wordt verloren de komende jaren bij de verschillende programma’s, dus niet alleen de circulaire beleidsvisie, die de provincie gaat opstellen en uitvoeren?

  Kan de circulaire doelenboom periodiek terugkomen op de agenda van de commissies incl een update van hoe deze tot zijn recht komt in de verschillende uitvoeringsprogramma’s?

   

  ChristenUnie:

  Het memo schetst een proces om de bereikbaarheidsopgaven van de provincie in dit gebied, fietsverbinding en HOV-busbaan, te realiseren. Het memo vermeldt dat “met de betrokken partijen overleggen worden gevoerd met betrekking tot inventarisatie van wat de belangrijkste te behouden waarden volgens de partijen zijn”.

  De vraag van onze fractie is: Doorbreekt deze aanpak de patstelling die in het verleden is ontstaan?  Zijn alle partijen in beeld en betrokken bij de overleggen?

  Technische vraag: wie zijn alle betrokken partijen?

  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks:

  Zijn er ook verdere gronden voor een strafrechtelijk onderzoek in deze zaak?

   

  ChristenUnie:

  Het memo vermeldt “dat wij de gemeente zo goed mogelijk zullen ondersteunen, zowel met kennis omtrent bodemverontreiniging en –sanering als financieel via subsidiemogelijkheden. We begrijpen dat de financiële consequenties voor de gemeente groot zijn, als de situatie zich voordoet dat de gemeente de bodemsanering uit moet voeren en de kosten niet te verhalen zijn op de veroorzaker. Daarnaast zullen we de gemeente helpen bij de subsidieaanvraag. Indien de standaard subsidiemogelijkheid niet voldoende is, zal worden bekeken welke additionele mogelijkheden er zijn”.

  Technische vraag: Hoeveel  budget is er in de Begroting gereserveerd voor Bodemsanering, hoeveel van het budget 2020 is inmiddels  aangewend? Zijn er al meer bodemsaneringen in beeld ?

  Politieke vraag:               

  Onze fractie heeft vragen over de financieel onzekere status van de casus en over een mogelijke precedentwerking als in meerdere gemeenten bodemverontreiniging van dergelijke ernst en omvang ontstaan, waarbij de kosten niet op een dader verhaald kunnen worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP:

  Wij willen de gedeputeerde en de organisatie graag complimenteren met hun buitengewoon adequate uitvoering van onze motie over waterstof. Goed om te zien hoe u binnen een half jaar een goede verkenning hebt gedaan van de lopende initiatieven en tot een goed onderbouwde conclusie komt, waarbij u de kansen die er zijn niet laat liggen, maar ook geen dingen dubbel gaat doen. We zijn zeer content met deze uitkomst en wachten de vervolgstappen met belangstelling af.

  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks:

  Allereerst: GroenLinks is ontzettend blij met deze circulaire doelenboom. Het kan absoluut voor de benodigde inspiratie zorgen voor de circulaire beleidsvisie en uitvoeringsplan.

   

  GroenLinks stelde tijdens de behandeling van de doelenboom voor de begroting vragen over dit document omdat de inbreng van de circulaire doelenboom hierin niet duidelijk herkenbaar terugkwam. Op 28 april werd de circulaire doelenboom gepresenteerd door de alliantie cirkelregio Utrecht en op 30 april door het Utrecht Sustainability Institute, die daarbij aangaf: “Om het politiek-bestuurlijke debat te faciliteren is een ‘circulaire doelenboom’ opgesteld op grond van inbreng van experts in circulariteit op specifieke beleidsterreinen”. Wat is de reden dat de doelenboom pas na de 1e bespreking van de SV doelenboom in commissies werd gedeeld met de Staten?

  GroenLinks ziet op een aantal plekken circulaire ambities terug in het SV Doelenboom. Kan de gedeputeerde ons meenemen in hoe dit “inspiratiedocument” is verwerkt in het SV Doelenboom? Welke lessen kunnen nog meegenomen worden als het gaat om transitiemanagement, bv gerelateerd aan het monitoren en stimuleren van een circulaire samenleving als concern-brede opgave?

   

  Hoe gaat GS ervoor zorgen dat deze circulaire doelenboom niet uit het oog wordt verloren de komende jaren bij de verschillende programma’s, dus niet alleen de circulaire beleidsvisie, die de provincie gaat opstellen en uitvoeren?

  Kan de circulaire doelenboom periodiek terugkomen op de agenda van de commissies incl een update van hoe deze tot zijn recht komt in de verschillende uitvoeringsprogramma’s?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...