Statencommissie Milieu en Mobiliteit 25 maart 2020 13:01:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • PvdA:

  De PvdA-fractie is verheugd met de extra middelen zoals vastgelegd in het coalitie-akkoord die het mogelijk maken om de dienstverlening op hetzelfde niveau te houden bij een stijgend inwonersaantal en dus ook toenemende druk op het OV in de provincie. Ook zijn we blij dat nadruk wordt gelegd op de 'sociale kant' van het OV, en dat hier bij de evaluatie van de bestaande dienstregeling ook op wordt gelet op de effecten van de netwerkwijziging in de Utrechtse Schaakwijk, en U-flex in Schalkwijk en Syntusflex in Woerden en Mijdrecht. Wij missen echter in deze evaluatie nog een specifieke uitwerking van het begrip 'vervoersarmoede'.  De gedeputeerde heeft in de commissievergadering van 15 januari jl. toegezegd dat hiernaar onderzoek gedaan zou worden in de aanloop naar de vervoersplannen voor 2021 maar het komt nu in de uitgangspuntenbrief niet voor. De PvdA-fractie vindt het van groot belang dat niet alleen gekeken wordt naar reizigersaantallen en frequenties, maar breder naar de vervoersvraag van kwetsbare groepen zoals ouderen en mensen met een lichamelijke beperking en of die voldoende worden bediend of dat er aanvullende (maatwerk)oplossingen nodig zijn. Onze vragen zijn dus:

  Op welke manier gaat u onderzoeken of er sprake is van vervoersarmoede in de provincie in de evaluatie van de huidige dienstregeling?

  Kan daar,bij naast de genoemde locaties, ook specifiek de casus Leusden-Zuid in worden meegenomen?

  GroenLinks:

  Bij het vorige traject van participatie is er commentaar gekomen van ROVER dat zij niet zo uitvoerig hebben kunnen meedenken met de nieuwe vervoerplannen als zij gewend waren. Door hun speciale expertise hebben zij regelmatig goede suggesties hoe de dienstregeling beter kan. Kan de gedeputeerde beloven dat er met ROVER goede gesprekken op verschillende fasen wordt gevoerd zodat hun input goed meegenomen kan worden?

  SP: Vervoerplannen 2021:
  Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van deze Statenbrief. We zijn blij met het extra geld dat dit jaar beschikbaar kan worden gesteld aan het openbaar vervoer. Wel willen we nadrukkelijk aandacht vragen voor de gebieden die de afgelopen jaren qua openbaar vervoer zijn achteruitgegaan. We lezen in het coalitieakkoord: ‘Ook is dit budget erop gericht om de dienstregeling te verbeteren op locaties waar de bereikbaarheid met het OV te veel achteruit is gegaan.’ We zien in de huidige plannen nog te veel de focus op HOV en verbindingen zoals Amersfoort-USP. Die verbindingen passen wat ons betreft in de huidige programmering van Syntus en in de lijn van dit bedrijf om rendabele lijnen te versterken. De extra investering die wij doen zou wat ons betreft voor het grootste deel terecht moeten komen bij de zwakkere lijnen. Is het college dit met ons eens? Kan dit nog verder worden aangescherpt richting Syntus?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks:

  · In de brief wordt genoemd dat door de aannemer in Q4 2019 is aangegeven dat mogelijk meerdere kunstenwerken op de SUNIJ-lijn mogelijk niet sterk genoeg om het nieuwe en zwaardere trammaterieel te kunnen dragen. Uit nader onderzoek bleek dat dit alleen speelt bij de Jutphasespoorbrug. Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende technische vragen:

  o Het nieuwe materieel is toch juist lichter dan het oude materieel? Het oude materieel zijn meer een soort van kleine treinen, terwijl het nieuwe materieel

  (de CAF-trams) meer als echte trams zijn. Klopt dit? Zo ja: hoe kan het dan zijn dat kunstwerken mogelijk genoeg het zwaardere gewicht niet aankunnen?

  o De trams van tram 22 zijn toch ook CAF-trams van het type Urbos 100 met hetzelfde gewicht als de nieuwe CAF-trams voor op de SUNIJ-lijn? En die rijden toch nu ook al over de Jutphasespoorbrug, omdat deze op het traject tussen.....

  vergroten verkleinen laden...
 • VVD:

  Het advies van de provincie aan EZ is uitgebreid en geeft aan alle mogelijke aspecten aandacht, wat heel goed is.

  Als er echter aan alle – ruimtelijke – voorwaarden voldaan moet worden bij het zoeken naar aardwarmte zoals in het advies wordt beschreven zou het kunnen zijn dat er in onze provincie geen locatie gevonden kan worden om te (proef)boren naar aardwarmte. Met deze zorg in het achterhoofd zijn we benieuwd wie de prioriteiten gaat stellen bij het aanwijzen van een locatie.

  Gaat archeologie, allerlei waterzaken, natuur, etc lopen doorelkaar, ergens in een traject moet wel besloten wat we belangrijker vinden, CO2 neutrale warmtebronnen of andere zaken.

  Graag hoor ik hoe GS ordening denkt aan te brengen in de prioriteiten als het gaat om dit soort zoeklocaties en daaropvolgende boringen.

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie:

  De fractie van de ChristenUnie mist in stap 2 de hoofddoelstelling als onderwerp. Wat voor openbaar vervoer willen we? Doorgaan zoals het nu is, of nog efficiënter (en dus beperkter), of juist een forse stap maken om het openbaar vervoer een serieus substituut te kunnen laten zijn voor automobiliteit? Over dat fundamentele uitgangspunt wil de ChristenUnie het bij de behandeling van stap 2 te zijner tijd graag hebben, waarbij de ChristenUnie graag inzet op een schaalsprong/vergroting.

   

  GroenLinks:

  GroenLinks is nieuwsgierig naar de mogelijkheid om in plaats van een concessie aan te besteden op basis van Dienstregelinguren (DRU's) dit op basis van dienstregelingskilometers te doen. Kan bij de informatiesessie ook worden ingegaan op de consequenties van een concessie op basis van DRK's?

  · Voor de nieuwe concessies dienen zeer veel keuzes te maken, ook door PS waarbij we kaders moeten meegeven aan GS. GroenLinks twijfelt of daarvoor één informatiesessie voldoende is. Kan er naar worden gekeken om dit misschien te spreiden over meer dan één informatiesessie?

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdD:

  1. In hoofdstuk 2.6.1 Schone binnenvaart wordt gesproken over de mogelijkheid om verduurzaming te stimuleren door havengelden te wijzigen en door de aanleg van walstroom. Hier is volgens de voortgangsrapportage nog niet aan gewerkt. We horen graag van het college of en welke doelstellingen zij hierin heeft gedurende deze coalitieperiode en hoe zij daar nu aan werkt.

  2. De Partij voor de Dieren wil graag dat in niet-stedelijk gebied meer elektrische deelauto’s beschikbaar komen. In december jl. heeft minister Van Veldhoven hierover ook een akkoord gesloten met de 20 grootste plattelandsgemeenten, voor 100.000 deelauto’sin 2021. Zie: https://nos.nl/artikel/2315251-akkoord-met-grootste-plattelandsgemeenten-over-een-jaar-100-000-deelauto-s.html. Is de gedeputeerde bereid om in Utrechtse niet-stedelijke gebieden te inventariseren of het aanbieden van deelauto’s daar ook een positief effect zou hebben, en zo ja, hoe dat kan worden vormgegeven met de betreffende gemeenten?

   

  GroenLinks:

  GroenLinks hoort graag de mening van de commissie over de rapportage luchtkwaliteit 2018 en voortgangsrapportage uitvoeringsprogramma Gezonde lucht en wil met de gedeputeerde het vervolg bespreken.

  In de samenvattende Statenbrief staat dat de concentraties van fijnstof en de fijnere fractie van fijnstof nog niet voldoen aan de WHO-normen en dat dat in 2020 ook nog het geval is. In 2030 voldoen de concentraties naar verwachting wel aan de advieswaarden met uitzondering van enkele drukke stedelijke gebieden. GroenLinks meent dat het geheel aan de WHO-normen moet voldoen. Wat moet er gebeuren om ook deze gebieden binnen de advieswaarden van het WHO te brengen?

  GroenLinks vindt het in het bijzonder van belang dat er wordt gewerkt aan de verbetering van de luchtkwaliteit waar deze onder druk staat als gevolg van verkeer op wegen in en rondom kwetsbare gebieden, zowel woongebieden als natuurgebieden. Daarbij kan het gaan om provinciale maar ook rijkswegen. Op bladzijde 17 van de rapportage is sprake van snelheidsbeperkingen in kwetsbare gebieden en van overleg met ministerie van IenW. Is de provincie in gesprek met het Rijk over snelheidsbeperking tot 100 kilometer ook in de nachtelijke uren in/bij kwetsbare gebieden? Een voorbeeld van een traject waar dit speelt is een gedeelte van de A1 bij Amersfoort dat grenst aan 3 woonwijken. Is deze situatie u bekend? Is er inmiddels een overzicht van deze kwetsbare gebieden waar verdere snelheidsbeperkingen aan de orde zouden kunnen zijn.

  De luchtvervuiling ten gevolge van verkeer is rondom Amersfoort vergelijkbaar met regio Utrecht (zie rapportage luchtkwaliteit 2018). Toch lijkt voor de situatie rondom Amersfoort in de uitvoeringsagenda tot nu minder aandacht te zijn. Komt daar in 2020 en verder meer aandacht voor.

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie:

  De fractie van de ChristenUnie is blij dat de gedeputeerde doorpakt op dit dossier. Het risico dat de vergunning wordt gebruikt voor strafbare feiten is wat ons betreft ook niet aanvaarden. Wij hebben nog een aantal technische vragen:

  1.            Kan de gedeputeerde een inschatting maken van de tijd tussen deze bekendmaking en een onherroepelijk besluit? Wij snappen dat er nog een mogelijk lange juridische weg te gaan is. Hoeveel tijd kan het aflopen van die weg in beslag nemen in het uiterste geval?

  2.            Uit de Statenbrief maken wij op dat er al een voortraject is geweest waarin de betrokkene een zienswijze heeft gegeven. Kan de gedeputeerde meer informatie geven over dat voortraject?

  3.            Door meerdere inwoners van de gemeente Bunschoten wordt dit besluit rechtstreeks gekoppeld aan de jarenlange stankoverlast, de geconstateerde overtredingen van de vergunning en het verscherpte toezicht. Is die koppeling er?

  vergroten verkleinen laden...
 • bijlagen worden verwacht na 3 maart

  verzoek PvdA en GroenLinks SB doorschuiven naar volgende vergadering.

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdA: 

  De PvdA-fractie wil weten of er in het kader van het onderzoek ook daadwerkelijk metingen worden verricht en of deze al gedaan zijn voordat de maatregelen inzake de Corona-crisis van kracht werden. Zo niet, zijn ze uiteraard niet van toegevoegde waarde en vragen wij ons af welke gevolgen dit heeft voor de voortgang van het proces en of de geplande besluitvorming over het PIP, voorzien op 9 dec as daarmee in gevaar komt.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...