Statencommissie Milieu en Mobiliteit 28 oktober 2020 15:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag D66 zie bijlage

  PvdA:

  Afgelopen woensdag ontvingen wij de brief van het Comité ‘de Bus komt zo’, uit het Soesterkwartier in Amersfoort (brief 3 bij agendapunt 1.7: ingekomen stukken), met het verzoek om een experiment met kleinschalig busvervoer in de wijk al tijdens de coronaperiode te starten. De PvdA-fractie vindt dit een goede suggestie en wil graag van het college weten wat zij hiermee gaan doen.

   

  Tevens hebben wij een paar vragen naar aanleiding van een verheugend bericht over een Utrechts bedrijf, Movitas, dat kleine elektrische bussen ontwikkelt, speciaal voor het stadsvervoer. https://www.ovpro.nl/bus/2020/10/16/movitas-bijna-klaar-om-ov-reizigers-te-vervoeren/?gdpr=accept

   

  Ze zeggen zelf het liefste in Utrecht te willen beginnen met proefrijden en dat ze hierover al in gesprek zijn met de gemeente. De PvdA-fractie is erg enthousiast over deze vorm van duurzaam en flexibel OV, omdat het een oplossing biedt voor de terugloop in reizigers als gevolg van de coronacrisis, die naar verwachting nog enige jaren zal aanhouden.

   Onze vragen:

  Is het college op de hoogte van dit initiatief?

  Lopen er al contacten met dit bedrijf en zo nee, is het college bereid om met hen in gesprek te gaan en PS over de uitkomsten hiervan te informeren?

  SP:Kan de gedeputeerde ons de stand van zaken vertellen over hoe het staat met de gesprekken met de groep van Schaakwijk in Utrecht over de voorlichting van de flexbureau en hoe het is met de gesprekken met de groep van het Soesterkwartier in Amersfoort?”

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks

  Vragen over brief kruimelgevallenregeling MSD De Bilt

  Op 7 oktober heeft GroenLinks - na eerdere vragen in juni- schriftelijke vragen gesteld over de kwestie dei in deze brief aan de orde wordt gesteld namelijk  de uitbreiding van het chemisch bedrijf MSD in De Bilt. Uit informatie van de gemeente De Bilt is namelijk gebleken dat itt tot hetgeen wordt vermeld in de antwoorden van GS (dd 1 september) op de vragen uit juni de gemeente De Bilt geen Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) behoeft af te geven voor het 'handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening' (buitenplanse afwijking). Er kan gebruik gemaakt worden van de zg. kruimelgevallenregeling.

  Het is een actuele kwestie. GroenLinks weet dat de tijd dringt : 22 oktober is er een half jaar verstreken na de aanvraag en 29 oktober wordt het onderwerp besproken in de gemeenteraad van De Bilt.

  Daarom zijn de volgende vragen ook in de commissie van belang.

  1. Klopt het dat de vergunningsaanvraag voor de uitbreiding door GS kan worden verleend op grond van artikel 2.12 van de Wabo, de zogenaamde kruimelgevallen regeling? Zo ja, hoe komt dat deze mogelijkheid op 1 september jl. niet is gemeld? Graag zouden we ook enige uitleg krijgen over de toepasbaarheid van deze regel in dit geval. 

  2. Wordt een ontwerp besluit op grond van artikel 2.12 door GS voor 22 oktober (verstrijken wettelijke termijn) genomen en ter inzage gelegd? Zo ja, wat betekent dit voor de mogelijkheden van de gemeenteraad van De Bilt om zich hierover uit te spreken? 

  3. Is het u bekend dat er onder omwonenden bezwaren bestaan tegen deze uitbreiding.

   4. Op welke wijze kunnen deze omwonenden hun bezwaren kenbaar maken anders dan bezwaar in te dienen tergen het ontwerp besluit van GS?

  5. Is er bij het overleg van GS met de gemeente De Bilt gesproken over een mogelijke verplaatsing van dit risicovolle bedrijf? Zo ja, want zijn hiervan de uitkomsten? Zo niet, wat zijn hiervoor de overwegingen? 

  Tot slot:

  Ook eerder is de vergunningverlening aan MSD niet vlekkeloos verlopen. Kunt u begrijpen dat de gang van zaken nu leidt tot reacties zoals bij de ingekomen stukken? hHoe gaat u de brief beantwoorden?

   

  Zijn er soortgelijke initiatieven in ontwikkeling waar nu ook naar gekeken wordt (in navolging van de vervoersregio Amsterdam, waar nu miljoenen worden geïnvesteerd in de aankoop van een elektrische vloot)?

   

  1. 2020MM138 digitale folder lijn Almere-Utrecht-Breda (ter informatie)

  2. 2020MM151 ingekomen brief Kruimelgevallenregeling (ter informatie)

  3. Comité Bus kom zo kleine bus door het Soesterkwartier in Coronatijd (ter informatie)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Mw. Zandbergen: N224 link naar film: https://youtu.be/olwlW_R6yVI

  Mw. Lambert: N401 kruising met Spengen

  Mevr. Staeb: namens de groep busje komt zo Soesterkwartier ingekomen brief

  Nog 3 insprekers bij agendapunt 2.5

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • SP:

  Op pag. 2 alinea3:

  Onze bestuurlijke inzet en verder, “positie Amersfoort in het landelijke spoornet in relatie tot Amsterdam.

  Als dat het idee is, waarom moet dan de intercity Amersfoort-Amsterdam weg? Graag uitleg.

  Wat vinden de andere fracties daarvan?

  Hoe gaat de gedeputeerde de Utrechtse belangen verdedigen?

  We hebben een digitale folder ontvangen over een spoorlijn Almere-Utrecht-Breda. Gaat het college hier nog iets mee doen bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld?

   

  PvdA:

  In de brief wordt gesproken over een versteviging van de positie van Amersfoort in het landelijke spoornetwerk. Onlangs werd echter bekend dat het Rijk van plan is de rechtstreekse verbinding tussen Amsterdam en Amersfoort in 2029 te schrappen. Dit lijkt ons zeer kwalijk, niet alleen voor de positie van Amersfoort, maar voor de provincie als geheel.   We hebben de brief gezien die u daarover aan het Rijk heeft gestuurd. Heeft u daarop al een reactie ontvangen? Hoe ‘spoort’ dit met de doelstellingen van U-ned om Utrecht CS zoveel mogelijk te ontlasten? Wat gaat u aan lobby-activiteiten ondernemen om te zorgen dat u wel aan tafel zit bij de juiste overleggen en deze beslissing wordt teruggedraaid?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Statenbrief OV concessie 2021 na corona (2020MM148)

  Portefeuillehouder: Dhr. A. Schaddelee

  SP:

  In de 2e alinea wordt gesproken over een groot financieel probleem, hoe kan dat als de overheid bijspringt?

  Hoe flexibel kan je na het afschalen en er geen chauffeurs en materieel meer is, weer opschalen?

  Waarom worden de reizigers zo weinig geconsulteerd bij de dienstregeling 2020?

  We snappen best dat het een vreemde situatie is maar dat wil niet zeggen dat je de reizigers niet kunt betrekken bij de nieuwe dienstregeling. Er kon ook worden gekozen om de huidige dienstregeling nog een jaar te handhaven. Waarom is dat niet gedaan?

   

  PvdD:

  De Partij voor de Dieren vindt het, met het oog op alle onzekerheden in deze tijd, een goed idee om in 2021 meerdere herijkingpunten te hanteren in het Vervoersplan 2021. Daarnaast vinden wij het ook verstandig om de huidige concessies te verlengen, mede met het oog op de resultaten uit vorige jaren. Succes. 

   

  GroenLinks:

  - Wat zijn precies de varianten die zijn onderzocht? Wat betekent een afschaling van bijv. 10%? Het maakt voor de dienstverlening nogal uit of je die 10% weghaalt bij de meest rustige ritten (bijv. zeer vroeg of zeer laat), of bij de meest rustige lijnen, of evenwichtig over alle lijnen.

  - Wat zijn precies de indicatoren die gebruikt zijn om een variant te beoordelen?

  - Wat zijn de uitkomsten van de verkenning naar verlenging van twee - drie jaar? Wat maakt dat het meest kansrijk?

  - Bij een verlenging van de huidige concessie, wordt er rekening gehouden met het feit dat bij een 2/3-jarige verlenging wellicht meerdere concessies tegelijk aflopen in Nederland, waardoor er onevenredig veel druk komt te staan op de vervoerders in 2025/2026?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP:

  Statenbrief 3.6. over wet lokaal spoor (WLS) willen wij in ieder geval betrekken bij de besprekingen van agendapunt 2.1. Met daarbij vooraf de volgende twee vragen:

  Hebben externe partijen over dit beheerplan geadviseerd? Zo ja, welke en wat is er met hun advies gedaan? Zo nee, waarom niet

  Bent u voornemens naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom het VRT-project dit beheerplan nog eens tegen het licht te houden? Zo ja, wat gaat u precies doen? Zo nee, waarom niet?

  vergroten verkleinen laden...
 • Insprekers:

  Mw. van den Essenburg

  Mw. Mathijssen

  Dhr. R. Hartvelt

  Dhr. N. Heemskerk

  SGP:

  Deze groep blijft stellig op haar punt staan, net als het college. Wij zien graag dat de gedeputeerde in overleg treedt met deze groep totdat er een gezamenlijk standpunt kan worden ingenomen over de punten die genoemd worden in de brief.

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdA:

  In de brief lezen we dat het overleg met het Rijk over extra financiering weer is opgestart. Zijn hier al resultaten over terug te koppelen? En wat zou een alternatief kunnen zijn met het beschikbare budget? Onze fractie is erg bezorgd over een eventueel alternatief met 3 gelijkvloerse kruisingen, dat druist in tegen de uitgangspunten van de NRU, waarbij de leefbaarheid van Overvecht vooropstaat. Komt het extra budget van 9 miljoen voor een extra onderdoorgang, naar aanleiding van de motie ‘mosterd bij de maaltijd’ (december 2017) van D66 en VVD hiermee te vervallen, net als de 19 miljoen die door de gemeente ter beschikking was gesteld?

   

  PvdD:

  In de raadsbrief wordt gesproken over het vervolgoverleg tussen gemeente, provincie en het Rijk, waarin gesproken zal worden over de belangen van iedere partij bij denkrichtingen binnen spoor 2. Kan het college aangeven welke belangen zij bij de NRU ziet voor de provincie? Wil de provincie in dit overleg, en in algemene zin vanaf nu, in ieder geval de volgende punten als voornaamste provinciale belangen delen: 1) behoud van groen; 2) geen toename van het aantal verkeersbewegingen; en 3) meer fietspaden en 30-km-wegen binnen de Utrechtse ring om autogebruik te verminderen en daarmee de NRU te ontlasten. Zo nee, waarom niet? Graag een reactie

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdD:

  De Partij voor de Dieren vindt het tekenend hoe dit college omgaat met de stikstofproblematiek. Het stikstofprobleem lijkt voor het college vooral een ‘probleem’ te zijn, omdat het haar onmogelijk maakt om diverse projecten te kunnen uitvoeren – waaronder deze asfaltverbreding. Het daadwerkelijke probleem is echter dat het college weinig erkenning geeft voor de mate waarin de natuur overspannen is, en dat zij in de eerste plaats kijkt naar listen en trucjes om dit project – en andere projecten – alsnog vergunbaar te maken.  

   

  Kan het college aangeven waarom zij niet zoekt naar een oplossing binnen de draagkracht van de natuur? Is dit college eigenlijk wel content met de plannen voor asfaltverbreding? Is het college bereid om af te zien van de plannen op grond van de belangen van de natuur, en zich te beraden op alternatieve oplossingen voor goede bereikbaarheid (inclusief blijvend thuiswerken)? Zo nee, waarom niet?  

   

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdD:

  Voor wat betreft de verbreding Rijnbrug Rhenen heeft de Partij voor de Dieren dezelfde kritiek als bij onze inbreng over de verbreding van Rondweg Oost Veenendaal. Onze enige vraag is of en waarom het college het verstandig acht om dit zoveelste asfaltproject door te zetten, in plaats van eerst echt door te pakken met oplossingen in de sfeer van thuiswerken en spitsmijden? Is zij daartoe bereid, in plaats van te zoeken naar juridische oplossingen die de natuur alleen maar meer zullen belasten? 

  vergroten verkleinen laden...
 • Punt wordt 4 november behandeld

  ChristenUnie:

  De ChristenUnie leest dat de provincie op zoek is naar de rol om aanvullend te kunnen ondersteunen met de USET en dat lijkt ons de juiste weg. Wel ontstaat langzamerhand een onoverzichtelijk woud aan subsidies, garantstellingen, ondersteuningsfondsen e.d. op gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Is er een loket waar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen aankloppen om hen de weg te wijzen in dit woud?

   

  D66:

  Deze uitvoeringsverordening is per brief gedeeld en is ingegaan per 1 oktober. Het positieve aan de verordening is dat dit een verdere concretiseringsslag van ons energiebeleid betreft. Echter, het had chique geweest als we hier als PS vooraf over geïnformeerd waren. D66 verneemt graag waarom we deze verordening pas na inwerkingtreding in de commissie krijgen. Verder zijn we benieuwd hoe deze subsidieregeling zich verhoudt tot subsidieregelingen van andere overheden.

   

  PvdD:

  Is het college met de Partij voor de Dieren van mening dat via USET geen financiële ondersteuning moet worden verleend voor energievoorziening uit biomassa? Zo nee, waarom niet? 

   

  GroenLinks:

  P.28; Kan er bij meerdere aanvragen uit USET niet gekozen worden om die projecten, met een meer inclusieve aanpak (mensen met lage inkomens ondersteunen bij de energietransitie), de voorkeur te geven, in plaats van gebruik te maken van een loting?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Punt wordt 4 november behandeld

  ChristenUnie:

  Voor ons is duidelijk dat er vanuit SETU het beeld bestaat dat de vraag aan de stichting verandert. Wel blijft nog onduidelijk wat SETU nou exact formuleert. Kan daar iets meer woorden aan worden gegeven? Ook vraagt onze fractie zich af of het verstandig is om SETU een prominentere rol in de warmtetransitie te geven. De ChristenUnie heeft namelijk de afgelopen tijd de berichten gelezen dat het Programma Aardgasvrije Wijken tegen een weerbarstige praktijk aanloopt. Hoe kijkt de gedeputeerde naar die mogelijkheden en kansen

   

  D66:

  D66 heeft een tweetal vragen met betrekking tot dit memo:

  Begrijpen we goed dat er EUR 13 mio onbenut in het Energiefonds ligt te wachten? (21 mio vermogen minus 8 mio aan verleende financiering?).

  In de brief is sprake van een brede strategische heroriëntatie door het SETU. In welke mate raakt die heroriëntatie de oorspronkelijke kaders van het Energiefonds?  GS schrijft bij een nieuwe financieringsvraag met een voorstel te komen. Is dat niet ook bij eventuele wijziging van kaders? Kan GS ons daar in de commissie over informeren?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • Punt wordt 4 november behandeld

  Opgewaardeerd door:

   

  D66:

  We lezen in deze brief de wens tot afstemmen van de energie-ambities op de internationale en nationale afspraken. Wat D66 betreft mag dit geen afstap van ambitie betekenen. Vanuit monitoringsperspectief begrijpen we de afstemming. D66 wil de klimaattransitie aanvullend op wat deze brief voorstelt vertalen naar ambities op subdoelstellingen en afstemmen op onze eigen invloed op die doelstellingen. Ook wil D66 voorstellen om met GS afspraken te maken voor tussendoelen op korte en middellange termijn, zodat we het ambitieniveau op zeer hoog niveau kunnen houden. In de commissie willen we deze wens met GS bespreken.

   

  PvdD:

  De Partij voor de Dieren is ontstemd over het voornemen van dit college om haar eigen doelstelling van energieneutraal in 2040 af te zwakken. Dat past niet bij deze tijd, waarin de urgentie van de klimaatcrisis met de dacht beter zichtbaar wordt. Meer dan eens hebben wij de gedeputeerde gevraagd of het college van mening is dat we naast de regionale/landelijke doelen, extra inspanning moeten leveren. Hij gaf aan het daarmee eens te zijn. En het is die bevestiging die indruist tegen het argument van het college om haar eigen doelstelling af te zwakken, namelijk dat zij in de pas wil gaan lopen met het Klimaatakkoord. Wij hebben hierover de volgende vragen. 

   

  1.      Kan de gedeputeerde uitleggen waarom hij op het gebied van de energietransitie niet langer extra wil leveren bovenop de landelijke/regionale doelen?  

  2.      Vindt het college het verstandig om energiedoelen af te zwakken, juist nu met de dag meer bekend wordt dat we met meer ambitie moeten handelen en dus niet met minder ambitie? 

  3.      Is het college bereid om te zorgen dat in de komende jaren de zeer vervuilende biomassa-industrie wordt afgebouwd, zodat de duurzame energie die we dan opwekken daadwerkelijk duurzaam is?  

  4.      Dit college investeert zeer weinig in de energietransitie, zeker als je het afzet tegen bijvoorbeeld het geld voor onverstandige asfaltverbredingen. Het college lijkt vooral graag procesverantwoordelijkheden naar zich toe te trekken. Is het college bereid om nu eindelijk zelf eens op grote schaal te gaan investeren in duurzame energie? Zo ja, kan het college hierover op korte termijn informeren?  

  5.      Kan het college aangeven waarom de uitwerking van de Urgenda-maatregelen naar provinciale maatregelen vertraagd is? 

  6.      Wat zou het college willen zeggen tegen inwoners die ambitieus leiderschap verwachten van dit college op het gebied van klimaatbeleid, en wat specifiek tegen jongeren? 

   

  GroenLinks:

  Allereerst dank aan gedeputeerde voor deze gedegen onderzoeken. Fijn om dit inzichtelijk gemaakt te hebben. Wel vallen ons een aantal zaken op;

  ·        De optimistische scenario’s lijken af en toe nog steeds relatief pessimistisch, zoals wanneer het gaat om het gebruik van Elektrische voertuigen; tot nu toe zijn de maatschappelijke kosten (door bv de algemene Rekenkamer) van EV’s altijd te hoog ingeschat[1], en de groei van de verkoop hiervan altijd te laag. Datzelfde kan gezegd worden van de kosten van Zon-PV en Windenergie. Zon-PV is volgens het IEA inmiddels zelfs “de goedkoopste elektriciteit in de geschiedenis”[2]. Er is grote mate van onzekerheid over toekomst-scenario’s (zowel positief, als negatief). Waarom zouden we dan nu al onze ambities voor 2040 bijstellen, terwijl we weten dat de huidige klimaatcrisis juist van ons vraagt dat we ambitieuzer worden?

  ·        Het is goed om inzichtelijk te hebben welke knoppen wij als provincie eigenlijk hebben om aan te draaien. Hierbij valt uit de rapportages op te maken dat er een limiet zit aan de invloed die wij kunnen uitoefenen op de opwek van duurzame energie in deze regio. Echter; er zijn talloze andere mogelijkheden waarop wij als provincie Utrecht een positieve bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen klimaatverandering.  In dat opzicht valt het op dat wij zelf nog niet goed inzichtelijk hebben welke impact wij kunnen hebben op CO2 uitstoot van bijvoorbeeld:

  o   Het versnellen van woningbouw door middel van houtbouw ipv business as usual

  o   Aanvullende eisen aan circulariteit bij woningbouw of onze GWW projecten (stevigere MPG eisen bij nieuwbouw, of minimaal % gerecyclede grondstoffen in GWW)

  o   Onze eigen inkoop en bedrijfsvoering.

  ·        Een deel van bovenstaande zouden we inzichtelijk kunnen maken met bijvoorbeeld CO2-prestatieladder-certificering[3]. Vele gemeenten en ook 1 provincie gingen ons al voor, en dit zou ons kunnen helpen bij doelstellingen op klimaatgebied die binnen onze eigen invloedssfeer liggen. Is GS bereid te onderzoeken de provincie ook te laten certificeren, en daarmee inzichtelijk te maken welke klimaatdoelstellingen we realistisch kunnen toevoegen aan onze doelstellingen op het gebied van duurzame energie opwek en besparing? Hiervoor zou bijvoorbeeld ook samenwerking kunnen worden gezocht met de uitvoeringsagenda circulaire economie om budget vrij te maken.

  ·        P.55: Er zijn veel verschillende doelstellingen bij de gemeente in onze provincie. Wat zegt dit onderzoek over de haalbaarheid van deze doelstellingen? Worden deze resultaten ook met deze gemeenten gedeeld? En kunnen we de Utrechtse gemeenten ook ondersteunen bij het creëren van realistische, robuuste doelstellingen op klimaatgebied?

  ·        P.62; we begrijpen de behoefte voor nieuwe doelstellingen voor CO2-uitstoot reductie, maar om dit te doen per inwoner, zou leiden tot een verkeerde voorstelling; om de opwarming van de aarde te beperken, hebben we niet alleen een relatieve afname nodig (per inwoner), maar een afname in uitstoot in absolute zin. Is het niet verstandig om dan in ieder geval zowel absolute cijfers als per inwoner bij te houden danwel in de doelstellingen op te nemen?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...