Statencommissie Milieu en Mobiliteit 20 januari 2021 13:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • PvdA:

  Op 18 december 2020 heeft de PvdA-fractie op technische vragen over de herinrichting van de  parallelweg N229 Odijk-Werkhoven ontvangen. Het is een belangrijke fietsroute voor veel scholieren, die echter, naast landbouwverkeer ook veel gebruikt wordt als sluiproute, wat leidt tot gevaarlijke situaties, helaas zelfs een enkele keer met dodelijke afloop. De aanwonenden zouden de parallelweg graag als fietsstraat heringericht willen zien, naar voorbeeld van de N411 bij Amelisweerd. In de antwoorden op onze vragen is aangegeven dat de keuze tussen een fietsstraat (‘auto/tractor te gast’) en fietssuggestiestroken nog niet is gemaakt. De PvdA-fractie denkt dat een fietsstraat de beste oplossing zou zijn, in navolging van de fietsersbond en het keuzeschema van het CROW-fietsberaad. Daarom hebben wij de volgende vraag:

  Is er al een definitieve keuze gemaakt voor de herinrichting en hoe zijn de wensen van de bewoners hierin meegenomen?


  VVD:

  De VVD fractie is blij dat in het nieuwe jaar de trams weer rijden tussen Utrecht en Nieuwegein. Echter, in navolging van onze partijgenoten in de Nieuwegeinse gemeenteraad, hebben wij de volgende vragen over de veiligheid:

  -Hoe is de veiligheid geborgd bij de tijdelijk ingerichte tramhalte bij winkelcentrum CityPlaza? M.n. in relatie tot de looproute en de risico’s bij het omzeilen daarvan, de toegangsmogelijkheden van het perron en het ontbreken van een waarschuwingsinstallatie.

  -Welke maatregelen zijn genomen om de tramovergangen te beveiligen? Verschillende overgangen zijn (nog?) onbeveiligd en waar wel een tramwaarschuwingsinstallatie aanwezig is treedt deze pas in werking vlak voordat de tram passeert.

  -Hoe staan deze constateringen in verhouding tot de verleende veiligheidsvergunning?

  het CDA heeft aangegeven via de rondvraag graag meer te horen over hoe zit het met de actie met betrekking tot de verkeersveiligheid bij Spengen ?

  SP:

  Graag wil de Socialistische Partij uitleg van de gedeputeerde hoe het kan dat na een maandenlange renovatie en uitgebreid testtraject, het toch mogelijk is dat er afgelopen week 4X een storing op lijn 60 is geweest waarvan 2X vandaag op 1 dag.

  Het valt ons op dat de storingen zowel wissels als een tramstel betreft en wij zijn heel geïnteresseerd in hoe dat nu heeft kunnen gebeuren.

  PVV: zie ook bijlage

  Trams met vierkante wielen

   De Partij voor de Vrijheid las vandaag in het AD dat de nieuwe tramstellen ernstige geluidsoverlast veroorzaken voor bewoners in Nieuwegein. Oorzaak vierkante wielen!

   Een woordvoerder van de provincie bevestigde, dat er gezocht wordt naar de oorzaak en een technische oplossing.  Ook bij de “ Uithoflijn “ zou er meer onderhoud aan de wielen nodig zijn. Een tegenvaller volgens die woordvoerder.

   De PVV-fractie vraagt het college daarom; wat zij voor maatregelen gaat nemen om deze overlast voor bewoners tegen te gaan? Is zij bereid om geluidsmetingen te verrichten. om de juiste omvang van het probleem vast te stellen en de afdoende maatregelen te nemen?  Sinds wanneer is het college op de hoogte van deze problematiek en waarom zijn de PS daarover niet geïnformeerd en moeten wij dit uit de krant lezen? Wat zijn de geschatte extra kosten van deze tegenvaller? 

  ChristenUnie:

  RONDVRAAG M&M ontwerp voorkeursbeslissing luchtruimherziening. 

   

  De rijksoverheid legt in de ontwerp- Voorkeursbeslissing  Luchtruimherziening de nieuwe indeling en het gebruik van het Nederlandse luchtruim vast. Dit heeft enorme consequenties voor veel Utrechtse burgers. Gaat de provincie Utrecht voor 25 februari 2021 een zienswijze indienen en zo ja, wat is de Utrechtse insteek in hoofdlijnen?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • 2020MM191: reactie Landschap het Groene Hart op advies PARK energiestrategieën (ter informatie)

  ChristenUnie: (plus ter kennisname stuk 3.3 Commissie Omgevingsvisie 20-1-2021). Onderschrijft het college de stelling dat het belangrijk is om voor het Groene Hart een totaalafweging te maken? Hoe gaat het college daaraan uitvoering geven?

  Antwoord:

  GS komen binnenkort met een schriftelijke reactie op het advies van de PARK’s (i.c.m. Statenbrief òf mail waarin zij PS op de hoogte stellen van die reactie). Wij gaan ervan uit dat met deze schriftelijke reactie ook de vraag van de CU beantwoord zal worden. Het advies heeft dan ook de nadrukkelijke aandacht binnen de RES U16 gekregen, waarmee het sinds het verschijnen zijn werk doet. Tegelijkertijd blijven wij ons inspannen voor goede uitkomsten van het bottom-up proces van de RES, waarin wij de regio’s en afzonderlijke gemeenten zoveel mogelijk  ondersteunen. Waar in de RES-processen afstemming tussen de provincies noodzakelijk is –ook op het schaalniveau van het Groene Hart–  zoeken de provincies elkaar op, in beginsel samen met onze partners”.

   

   

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Statenvoorstel Verlengen studiefase Programma Toekomst N201 (2020MM184)

  Portefeuillehouder: Dhr. A. Schaddelee

  D66:

  We lezen in het SV niets over de mogelijk invloed van Corona op het verkeer. Wordt hier bij de uitwerking van de plannen rekening mee gehouden?

  Wordt het niet eens tijd om bij dit soort projecten om een plafond vast te stellen welke financiën PS hiervoor beschikbaar wil stellen? M.a.w. Wat heeft PS hier gezien de maatschappelijke kosten en baten analyse maximaal voor over? Dit schept vooraf duidelijkheid naar partijen en voorkomt teleurstellingen.

  VVD:

  De N201 is de drukste (en misschien wel de belangrijkste) N-weg in de provincie Utrecht. Verreweg de meeste voertuigen gebruiken de N201 over een afstand van meer dan 15 kilometer. De N201 wordt behalve voor personenvervoer ook intensief gebruikt voor goederenvervoer. Begin 2019 is door PS een richtinggevend besluit genomen, waarvan de essentie is (‘variant 3’) dat knelpunten op de N201 opgelost worden. De VVD vindt betrouwbaarheid van bestuur belangrijk en omdat GS nu aangeeft dat er sprake is van een onbalans tussen maatschappelijke waarden en de benodigde investering, en daarom wil streven naar een kleiner en kosten effectiever pakket om de problematiek aan te pakken, willen wij graag omwille van het belang en ons begrip de discussie over dit onderwerp voeren.

   

  Op voorhand hebben wij de volgende vragen:

   

  De toegevoegde waarde van projectonderdelen m.b.t. veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid is nog onvoldoende scherp. Toch wordt al wel de conclusie getrokken van een onbalans tussen maatschappelijke waarden en de benodigde investering. De VVD begrijpt dat wellicht aanvullend onderzoek nodig is, maar is de conclusie van onbalans daarmee niet te voorbarig? Wat is de waarde van de MKBA als niet alle effecten op een eenduidige wijze gewaardeerd kunnen worden?

  Wat is de exacte scope en aanpak van het voorgestelde aanvullende onderzoek?

  Het gehele pakket aan maatregelen is op een integrale wijze doorgerekend, maar toch kunnen door de integrale benadering de individuele maatregelen nu niet verder in voorbereiding gebracht worden. Is er een proces denkbaar, waarin we wel al eerder de voorbereiding starten voor het oplossen van relevante knelpunten? Zo ja, hoe kan dit proces er dan uitzien? Wat is het verschil tussen knelpunten en bouwstenen in deze context?

  Ten behoeve van leefbaarheid zijn bovenwettelijke maatregelen bedacht. Wat is hiervan de kostenimpact?

  Pag. 4. ad 1 de bocht bij Mijdrecht:

  Wat houdt het alternatief met parallelweg en twee flauwe bochten in t.o.v. de voorkeursvariant?

  Pag. 4. ad 4 het kruispunt met de Rijksstraatweg – Binnenweg:

  Wat is hier nu concreet het voorstel om nader te onderzoeken; mede gezien de opmerking ‘gemengd draagvlak’?

  Pag. 5 ad OV Verbetervoorstel:

  ‘Bij de plannen aandacht geven aan de fysieke inrichting van de weg en het optimaal ondersteunen van het busvervoer’. De N201 wordt veel gebruikt voor goederenvervoer. Wat is de impact hiervan op de doorstroming voor het goederenvervoer?

  Pag. 10 ad innovatie:

  Wij lezen hier niets over smart mobility toepassingen, bijvoorbeeld m.b.t. intelligente verkeerslichten etc. Waarom niet?

  Pag. 13:

  Wij lezen dat de investeringskosten van de minimale variant in het Statenbesluit van 18 februari 2019 werden geraamd op 402,9 mln.; inclusief 170 mln. voor vergroten potentie OV o.a. station Loenersloot. Het amendement voor onderzoek naar de mogelijkheden van een station Loenersloot werd echter pas aangenomen op 30 oktober 2019. Hoe zit dat? En waar zit dan precies de eventuele keuze om de investeringskosten te verlagen in verwerkt? Het niet aanpassen van de bruggen en het niet vervangen van de brug over het ARK (bij elkaar 110 mln)? Kan hier meer duidelijkheid in geboden worden?

  SP:

  Wij hebben op zich geen bezwaar tot een jaar uitstel, om in die tijd verder te studeren op interessante mogelijkheden. Mogelijk zou kunnen blijken dat er met veel minder ingrijpende zaken ook een goede oplossing kan komen omdat men, ook in de toekomst, veel vaker thuis zal werken. 

  Uitstel kost meestal veel geld, wij willen graag een transparantie berekening wat dit uitstel extra gaat kosten.

  GroenLinks:

  het Statenbesluit van 18 februari 2019 is de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal benoemd als knelpunt. Uit verkeerskundige berekeningen volgt dat de huidige brug met 2x1 rijstroken geen groot knelpunt vormt. Door meer opstelruimte vanaf de A2 in combinatie met een goede regeling van de verkeerslichten kan -in geval van file-de rij wachtende auto’s zoveel mogelijk buiten de passage Loenersloot worden gehouden waardoor het ritsen voor de brug zo min mogelijk tot problemen leidt."

  - Begrijpt GroenLinks hieruit dat er niet wordt gekozen voor extra capaciteit op de N201, maar dat er capaciteit (verlengde afrit) op de A2 wordt gerealiseerd?-

  - Was de verkeersregelinstallatie tot nu toe niet goed dan?

  - Staat er bij knelpuntnummer 5 (Kruispunt N201/N402) dat het alternatief, namelijk een filedetectiesysteem, 9 miljoen euro kost? Kan dit gemotiveerd worden?

  SGP:

  De kosten van de maatregelen zijn in totaal 115 miljoen. Er wordt in de stukken ook gesproken over maatregelen ter verbetering van natuurwaarden rondom de N201, zoals het aanleggen van faunapassages. Zit dit in de kosten van 115 miljoen of zijn dit aanvullende kosten uit andere financieringsbronnen?

  Hoe zijn betrokken gemeenten en omwonenden meegenomen in het uitstel waarvoor nu gekozen wordt?

  Een belangrijk knelpunt voor ons is de passering van Vinkeveen. We zien dat het alternatief wordt afgeserveerd. We begrijpen de afweging, maar het blijft wel een groot knelpunt. Onze vraag is hoe het overleg met de gemeente hierover loopt en of er samen met de gemeente wordt gezocht naar een oplossing of dat ieder met zijn eigen project bezig is?

  Welke mogelijkheden zijn er om op de N201 filedetectie verder te verbeteren en welke kansen liggen hier potentieel?

  In de memo over participatie wordt meerdere keren gesproken over een ‘bewonersvariant’ bij Loenersloot. Wat wordt hiermee bedoeld? Hoe is deze variant meegenomen?

  vergroten verkleinen laden...
 • Technisch vragen vooraf:

  SP:

  Graag zou ik een eenvoudiger uitleg krijgen over dit onderwerp. Liefst op een Aap, noot, Mies niveau.

  Voor zover ik er nu iets over kan zeggen lijkt het dat eenzelfde bedrag van de linker naar de rechterhand gaat, te bestemmen voor het zelfde project.

  Andere vraag, ik begrijp dat er nog 1.2 miljoen is voor risico’s en wij vragen ons af of dat voldoende is.

   

  SGP:

  Het is opvallend dat de meerkosten van het project VRT door de vertraagde vergunningverlening vrijwel geheel overeenkomt met de eerder gereserveerde gelden voor het opvangen van de consequenties van de coronamaatregelen. Is dit toeval? Bent u het achteraf (nu blijkt dat slechts 20% van het bedrag voor het opvangen van de gevolgen van corona nodig was) met ons eens dat de eerder aangevraagde gelden niet echt goed waren onderbouwd?

  Onderdeel van meerkosten is een wijziging van de het contract met BAM tijdens uitvoering. Hiervan ontvangen wij graag een nadere onderbouwing.

  Er wordt 3 miljoen extra gevraagd voor Nieuwegein City, dat is 25% van het oorspronkelijke budget. Hiervan ontvangen wij graag een nadere onderbouwing. Ook horen we graag wat de bijdrage van Nieuwegein hierin is.

  Koppeling met UHL staat nu op Q2. Is dat een wijziging? Zo ja, hoe is die wijziging ontstaan?

  Zijn de kosten van de periode gratis reizen opgenomen in de nu aangevraagde gelden of wordt hiervoor nog een separaat voorstel aan PS worden voorgelegd?

  vergroten verkleinen laden...
 • PVV:

  Intussen is zelfs het Rijk er achter gekomen dat het volstrekt onbetaalbaar is en uiteraard voor het klimaat helemaal niets uitmaakt, hoewel het wat moeite heeft om die laatste feiten te bevestigen. Heeft GS andere indicaties? Zo ja, dan ontvangen wij graag de rekensommen.  Vele Gemeenten zijn al teruggekomen op het voornemen vanwege de onbetaalbaarheid. Is dat GS bekend. Overigens heeft onze fractie dat vele jaren geleden al aangegeven, wij hebben een rekenmachine.

  Andere landen geven subsidie om woningen over te laten stappen op aardgas.

  Volgens hoogleraar Smeulders leidt het overstappen van gas op warmtepompen tot meer gasverbruik. Kan GS dat nu aannemen of gaan ze zelf weer zitten prutsen met een eigen onderzoekje, zoals dat met biomassa is gebeurd?

  De klimaatwet spreekt van gasloos in 2050. Dat betekent dat per dag 1.100 woningen van het gas af zouden moeten. Neemt GS die klimaatwet wel serieus? Zo ja waarom? Zo ja, graag een overzicht hoe men dit bizarre doel dan denkt te kunnen realiseren?

   

  SGP:

  Voor de discussie over het aardgasvrij maken van wijken hebben wij eigenlijk maar een kernvraag voor de commissie, namelijk: in hoeverre is het nog doelmatig om geld uit te geven aan het expliciet aardgasvrij maken van wijken? 

  Hiervoor hebben wij kortheidshalve twee artikelen als referentie.

  Het eerste artikel is een interview met dhr. Maarten van Poelgeest (uitvoerder van de Klimaattafel gebouwde omgeving en oud-wethouder voor GroenLinks), waarin hij uitgebreid uiteenzet waarom hij niet langer denkt dat de aanpak om wijken totaal van het aardgas nog haalbaar is, maar dat hij meer ziet in het zetten van kleinere stapjes: https://fd.nl/economie-politiek/1357952/tandje-terug-in-het-gasloos-maken-van-hele-wijken

  Het tweede artikel gaat over een onderzoek van het PBL naar de betaalbaarheid van het doel om hele wijken van het aardgas te halen. Het blijkt niet rendabel te zijn om een oud huis van het gas te halen: https://fd.nl/economie-politiek/1354829/planbureau-verduurzamen-eigen-woning-voor-vrijwel-niemand-rendabel

  Deze artikelen brengen ons tot de vraag of we niet beter kunnen inzetten op kleinere stappen, zoals het isoleren van woningen in plaats van het dwangmatig hele wijken van het aardgas afhalen, zoals met de proeftuinenaanpak wordt gedaan.

   

  VVD:

  Hieronder vragen tav de sessie over aardgasvrije wijken.

  Ondersteunt de provincie de gemeente in haar transitievisie warmte met advies of ook met financiële hulp?

  De eerste voorwaarde voor de energietransitie is in veel gemeenten isoleren. Op welke wijze draagt de provincie bij aan de kosten/plannen hiervoor?

  Is er juridische ruimte in de visie en verordening voor de opwek van dergelijke energie?

  Hoeveel aardgasvrije wijken mikt de provincie op;

  Welke bron van energie wordt er dan aan gedacht of is al gereed voor gebruik;

  In hoeverre wordt bij het pilotten van aardgasvrije wijken als voorwaarde gesteld dat er een bron van energie beschikbaar moet zijn en de infra niet

  Ingrijpend gewijzigd hoeft te worden voor het inzetten van een andere bron van energie; 2 belangrijke vragen dus: bron en infra beschikbaarheid.

  Aan welk kostenniveau denkt GS per woning/wijk (lumpsum of een percentage van de woning of een percentage van iets anders) om huizen van het gas af te krijgen.

  Het zou kunnen dat sommige vragen niet thuishoren in de discussie die we gaan voeren, geen probleem, maar dit is in ieder geval wat wij ons afvragen hiervoor.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD: Aangezien de SB dateert van 17 november 2020 is onze controlevraag wat de huidige status is voor TBO van de tekortkomingen en signalen in relatie tot het veiligheidsbeheersysteem en de verbeteracties uit het plan van aanpak?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • PvdA:

  Verdere ontwikkeling van het Utrechtse kennis- en innovatienetwerk levert Nederland extra BBP-groei van 0,2% per jaar, dat is 16,2 miljard op jaarbasis. Hoe is dat berekend, welke (fout)marges worden hier gehanteerd?

   

  PvdD:

  - Wanneer kunnen we het oordeel van de fondsbeheerders verwachten, aangaande de propositie?

  - Wat betekent het eventueel realiseren van de lightrailplannen voor de door het Rijk voorgenomen verbreding van de A27 bij Amelisweerd, volgens u?

  Vragen bij de flyer:

  - Wat houdt het in als een locatie een ‘satellietlocatie’ is en waarom bevinden deze zicht louter aan de oostzijde van de stad Utrecht?

  - De gemeente Zeist staat niet tussen de deelnemende actoren op de flyer. Waarom is dit en kunt u aangeven hoe de gemeente tegen de plannen aankijkt?

  - We lezen dat groei van de ‘Metropoolregio Utrecht’ bijdraagt aan de “agglomeratiekracht van Nederland”? Wat houdt dat in?

  - We lezen ook dat investeringen in nieuwe lightrailverbindingen en de komst van intercitystation Lunetten ervoor kunnen zorgen dat Utrecht Centraal ontlast wordt: 20% minder bus- en tramreizigers, wat ervoor zorgt dat Utrecht CS met 50% kan groeien. Wordt hiermee het aantal treinreizigers bedoeld?

   

  SP:

  Hoe kan het dat er in M&M een eenvoudige brief is en een flyer en in de commissie omgevingsvisie een uitgebreide brief en talloze onderwerpen over hetzelfde onderwerp.

  Graag zie ik de stukken uit de commissie Omgevingsvisie toegevoegd aan de stukken van M&M daar het hoofdzakelijk over de schaalsprong gaat en dat daarom bij M&M zou moeten worden behandeld.

  Daarnaast hoor ik graag de reden hiervan al hoewel ik denk dat dit ons niet zal overtuigen dat het bij de Omgevingsvisie behandeld zou moeten worden.

   

  GroenLinks:

  Wat gaat GS extra doen om onze lokale belangen blijvend onder hun aandacht te brengen? Denk daarbij ook aan de NMCA.

  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks:

  GroenLinks begrijpt dat het op grond van de  wet Bibob onmogelijk is verder in detail te treden , maar heeft de volgende vragen m.b.t.  de aanvullende voorschriften:

  - Wordt er extra toezicht gehouden op de realisering van hetgeen in de  aanvullende voorschriften staat?

  - Kan het niet realiseren van hetgeen in de voorschriften staat,  leiden tot het intrekken van de vergunning?

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie: De ChristenUnie is te spreken over het feit dat de ad hoc-aanpak is vervangen door een structurele aanpak nu de Rijksoverheid de provincies voor een periode van vier jaar een vergoeding uitkeert voor het opruimen van drugsafval, zodat grondeigenaren schadeloos gesteld kunnen worden.

  vergroten verkleinen laden...
 • SP:

  Graag hoort de SP nut en noodzaak voor de hier genoemde pilots. Wij vragen ons af waarom er pilots opzetten terwijl de Regiotaxi naar de gemeenten gaan.

  Wel vragen wij ons af hoe het dan gaat als je een paar keer in de week naar iets of iemand wil in een andere gemeente, bv loop je dan de kans dat het tarief van de heen reis anders zal zijn dan van de terugreis.

   

  GroenLinks:

  GroenLinks is verheugd te zien de dat stijging van het percentage klachten alleen voorkwam in Q2 van 2020, maar alweer is gestabiliseerd in Q3 (of zelfs is verbeterd in Veenweide en Utrecht vergeleken met Q4 van 2019).

  Wel is GroenLinks benieuwd wat het effect is van de corona-maatregelen op de regiotaxi? Zijn er sinds de eerste maatregelen in Q2 meer nieuwe reizigers bijgekomen dan normaal (ook al nam netto het aantal ritten af)?

  vergroten verkleinen laden...
 • VVD:

  In de SB lezen wij dat er een onderzoek loopt naar de gewenste breedtes van fietspaden langs provinciale wegen. Wat zijn in dat kader de voorlopige bevindingen met de pilot Fietspad van de Toekomst langs de N225 tussen Doorn en Leersum?

   

  GroenLinks:

  Het valt op dat de snelfietsroutes niet de complete provincie bevatten. Vooral het zuiden van de provincie lijkt vrij leeg te blijven van snelfietsroutes. Is dat wel wenselijk?

  Snelfietsroutes leggen we aan om ervoor te zorgen dat er meer gefietst wordt in de provincie. In de toelichting staat dat de alternatieve routes onderling worden geprioriteerd op verschillende aspecten, waaronder het toekomstig gebruik. Wordt daarbij ook rekening gehouden met de verwachte reistijdwinst waardoor een modalshift ontstaat in combinatie met de fietspotentie (de potentie dat een bepaalde keuze voor een route reizigers verleid om de fiets te gebruiken)?

  In welke mate wordt de realiseerbaarheid binnen de looptijd meegewogen? Vallen de routes af die grote kunstwerken bevatten omdat het te lang duurt tot realisatie?

   

  SGP:

  Heeft Woudenberg uitsluitend om financiële redenen besloten af te haken?

  Is overwogen om, gezien de financiële situatie van Woudenberg, deze gemeente tegemoet te komen met behulp van de reserve COVID-flankerend beleid?

  Welke tracés zijn overwogen voor deze route?

  Hoeveel procent van de route loopt door de gemeente Woudenberg in elk tracé?

  Lopen de tracés allemaal door de kern van Woudenberg?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD:

  In de SB lezen wij dat het finale budget voor de Uithoflijn EUR 510,3 mln bedroeg en dat uiteindelijk EUR 486,0 mln is uitgegeven; projectsaldo 24,3 mln. Verder lezen wij dat het budget voor het Werkend Tramvervoersysteem (WVTS) een gezamenlijk budget is van provincie en gemeente (saldo 7,9 mln), terwijl het Materieel budget geheel is gefinancierd door de provincie (saldo 16,4 mln). Vervolgens vindt de toedeling van het gehele projectsaldo plaats volgens een vooraf vastgestelde verdeelsleutel (provincie 76% en gemeente 24%; conform Allonge II). Hiervoor wordt als argument het principe van redelijkheid en billijkheid genoemd. Waarom is het, onder de relatief gelukkige omstandigheden van een positief projectresultaat op het opgehoogde budget, redelijk en billijk om de gemeente Utrecht extra te laten profiteren van het saldo op het door de provincie betaalde Materieel budget?

   

  SGP:

  Er is 16,4 miljoen over op de post Materieel. Deze post wordt geheel door de provincie gedragen en valt als zodanig blijkbaar niet onder de afgesproken verdeelsleutel van 76/24. Door het overschot nu op te tellen bij het eindsaldo krijgen wij hier echter maar 12 miljoen van terug. De rest gaat naar de gemeente Utrecht. Is dit conform eerder gemaakte afspraken? Zo ja, kunt u dat toelichten? Graag inclusief verwijzing naar de precieze afspraken.

  vergroten verkleinen laden...
 • VVD:

  In de SB lezen wij: Er zijn voor de provincie geen directe financiële consequenties verbonden aan het faillissement van Alliantie+. Bij de start van het provinciaal fonds hebben we een risicoanalyse uitgevoerd. Op basis van die analyse is in de reserve weerstandsvermogen rekening gehouden met een risicoreservering van 25% over het maximale bedrag van € 16 mln. waarvoor de provincie garant staat. Het huidige risico op het uitstaand fondsvermogen bedraagt 17,8%. We blijven met SETU in gesprek om het risico adequaat te monitoren.

   

  Vraag: Ook als er sprake is van een weerstandsvermogen lijkt het mogelijk te zijn dat de lening niet terugbetaald wordt door Alliantie+? Daarom is de zin niet helder wat wel of niet het risico is dat de Provincie loopt op niet terugbetaling van de lening.

   

  Verder wordt er gesproken van het inhuren van een professioneel fondsbeheerder. Wat betekent dit qua meerkosten, naast de salarissen van de stichtingbestuurders? Beheerfondsen krijgen meestal een percentage van hetgeen ze beheren/omzetten, daarmee wordt het fonds belast voor hoeveel?

   

  Tot slot wordt er melding gemaakt van een subsidie voor de afbouw, was deze subsidie ook afkomstig uit het SETU? En om hoeveel geld ging dat?

   

  De VVD zou graag weten wat de omgerekende kosten per woning zijn geworden van de bedoelde overgang naar klimaatneutraal wonen, waar de bijdrage uit het fonds voor bedoeld was.

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdD:

  - Mooi dat abonnementen en losse kaartjes niet in prijs stijgen. Waarom gebeurt dit juist specifiek met de nachtlijnen en dagkaarten wel?

  - Zou de pilot met gratis openbaar vervoer voor oudere minima (of een andere kwetsbare groep) nog later dit jaar plaats kunnen vinden? Dit ook in het kader van mensen terug in het OV krijgen na corona.

   

  GroenLinks: Je ziet dat vervoerders nu ook komen met een Flex-abonnement, waarmee je maandelijks eenvoudig abonnementen kan in- of uitschakelen en achteraf betaald. O.a. NS, Amsterdam en Rotterdam bieden zoiets aan.

  Zijn hiervoor ook plannen in Utrecht?

   

  vergroten verkleinen laden...
 • PvdD: Ik mis in de samenwerkingsovereenkomst de bedragen en bijlagen.

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP: Wij hebben slechts één vraag: waarom was het wel mogelijk de BOA’s €100,- uit te keren en niet om het door de Staten opgedragen bedrag van €300,- uit te keren?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD: ‘In goed overleg zijn beide partijen het met elkaar eens geworden over de definitieve afronding van dit proces.’ Wat betekent dit concreet? Zijn er nog nadere afspraken gemaakt met mogelijke consequenties voor de provincie?

  ChristenUnie: De ChristenUnie is GS erkentelijk voor het feit dat GS in gesprek is gegaan met de voormalige projectdirecteur. Daarmee kan het jarenlange conflict nu definitief worden afgesloten.

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks: Is gratis reizen in deze pandamie wel de beste promotie-actie? Is het niet een beetje laat om mogelijk pas over enkele maanden 2 weken gratis vervoer aan te bieden?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...