Statencommissie Ruimte, Groen en Water 12 februari 2020 09:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Wij horen graag hoe het college denkt over de in de brief voorgestelde samenwerking en of het college voornemens is om te kijken wat de kansen zijn voor een gezamenlijke Groene Hart-beleidsagenda.

  ChristenUnie:
  Het gebeurt hoogst zelden dat oud-bestuurders zich uitspreken over het beleid van hun opvolgers. Als vier oud-gedeputeerden gezamenlijk een Open Brief sturen aan GS en PS, dan komt dat bij onze statenfractie over als een alarmroep.
  De statenfractie van de ChristenUnie wil deze ingekomen brief opwaarderen tot bespreekstuk omdat we graag met de andere statenfracties willen overleggen over een gezamenlijke reactie. Verder willen we GS vragen om de vier oud-gedeputeerden een officiële reactie te sturen namens de provincie Utrecht.
  Tenslotte willen we graag op de een of andere manier overleg voeren met de staten van Zuid- en Noord-Holland over de noodzaak om het beleid van de drie Groene Hart provincies beter op elkaar af te stemmen. Hoe bereiken we een niet-vrijblijvende samenwerking van de drie Groene Hart-provincies voor het Groene Hart? Onze fractie heeft eerder gepleit voor een interprovinciale Groene Hart-commissie, dus wat ons betreft starten we meteen met een dergelijke commissie, maar we staan open voor een alternatieve werkwijze.

  vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag 1 betreffende bouwproject Oude Tempel - Soesterberg ingediend door PVV
  Rondvraag 2 betreffende bouwproject Oude Tempel - Soesterberg ingediend door D66
  Rondvraag 3 betreffende Nedereindse Plas ingediend door VVD
  Rondvraag 4 betreffende rapport Stikstof ingediend door PVV,
  voorgesteld wordt dit te behandelen na ad 2.5 memo Kamerbrief Stikstof Landbouw (zie ad. 2.5.1.)
  Rondvraag 5 betreffende provinciale bosvisie ingediend door de ChristenUnie
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  In de reactie geeft gedeputeerde aan dat er nauw contact is met de gemeente. Zou hij daar toelichting over willen geven?
  Welke gevolgen zouden er zijn als de verhuizing niet door gaat voor de woningbouw en economie van Utrechtse Heuvelrug en Provincie Utrecht? In de kamerbrief wordt met geen woord gerept over de gevolgen voor Doorn. Waarom worden de gevolgen voor onze provincie en gemeente Utrechtse Heuvelrug ook niet genoemd? Bent u van plan om naast 'duidelijkheid' ook deze kwestie aan de orde te stellen richting de minister?

  FvD:
  In hoeverre is behoud van de MarKaz nog een optie voor GS? Want: trend is onderhand wel in de hele provincie dat werklocaties massaal worden omgekat naar woonlocaties. Uitzondering zijn uiteraard de fte-loze gebiedsclaims voor windmolens en zonneparken.
  vergroten verkleinen laden...
 • In het voorstel wordt gevraagd of u zich herkent in de tussentijdse evaluatie en de aanbevelingen die zijn geformuleerd en of u richtinggevende adviezen heeft voor de uitwerking van het nieuwe Programma?

  Mocht u vooraf specifieke onderwerpen hebben die u hier wilt aandragen dan ontvangen we die graag (graag vóór 10 februari), ter voorbereiding op het gesprek in de commissie.

  Hieronder de vooraf ingediende vragen voor bespreking van dit agendapunt.

  FvD:
  Interne medewerkers geven toch serieuze tekortkomingen (‘aandachtspunten’) aan: onderbezetting, weinig focus, tekort aan expertise, werkverkokering in de provinciale organisatie en een wel erg brede verordening. Successen zijn vooral van het zachte soort (betrokkenheid, samenwerking, ‘we hadden een rol’, kennis gedeeld enz enz), Feilen waren meer hard: geen/weinig nieuwe projecten, knelpunten niet weggenomen bij realisatie sociale huurwoningen, een ‘dakenregister’ voor zonnepanelen is er niet enz. Bij de externe partners geldt exact hetzelfde: leuke sfeer zo met elkaar maar men is gewoon negatief over de concrete oplevering van het geformuleerde beleid.
  Vraag : Hoe denkt GS deze combinatie van te weinig power/resources en dito resultaten eigenlijk te gaan pareren, mede met het oog op de nog veel ambitieuzere opgaven van na 2021?

  Zie bijlage voor vragen GroenLinks.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SGP: Toen we deze brief lazen waren we best wel verbaasd. Eigenlijk om twee dingen.
  In de eerste plaats om de terughoudende manier waarover gesproken wordt over de initiatieven die binnen FoodValley al lopen. De motie is vorig jaar ingediend vanuit het idee om die 'pilot' (het is overigens heel wat meer dan een pilot) door heel de provincie uit te rollen. Nu lijkt het alsof we het wiel weer helemaal opnieuw aan het uitvinden zijn?
  In de tweede plaats laken wij de krampachtigheid waarmee de 'pilots in de Gelderse Vallei' worden beschreven. Waarom wordt niet gewoon man en paard benoemd?
  Kan de gedeputeerde op beiden punten reflecteren?

  ChristenUnie:
  In de Statenbrief wordt uiteengezet wat het plan van aanpak is voor de inzet van landbouwcoaches voor de provincie Utrecht. De brief spreekt mondjesmaat over de pilots die de gebiedscoöperatie O-gen momenteel in de Gelderse Vallei doet. Op welke wijze worden de ervaringen van de O-gen meegenomen In de implementatie? Ziet GS ook een rol voor de gebiedscoöperaties (Oost en West) in de uitvoering van de erfgoedbeleiding en landbouwcoaching?

  FvD:
  Sympathiek idee met wel wat punten van aandacht. Uiteindelijk betreft het (geheel/gedeeltelijk) gratis consultancy voor zaken die je ook gewoon als afschrijvingskosten en investeringsopgaven kunt zien, waarvoor een bedrijf dus geld opzij zou moeten leggen en welk privilege niet aan andere bedrijven met vergelijkbare opgaven vergund wordt. Merk op: FVD is als geen ander op de hoogte van de veel te lage boereninkomens. Ons bekruipt n.l. het vermoeden dat hier vooral de rode loper voor energietransitie op agrarische gronden moet worden uitgerold. Kan GS zich deze indruk van GS voorstellen? Is het niet beter om de coachingsrol te verengen tot ieder bedrijfsdak in Utrecht i.p.v. ieder probleem bij landbouwbedrijven?

  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks :
  Groene contour: De opgave voor realisatie van 400 ha groene contour in deze coalitieperiode is vooralsnog niet opgenomen in dit Programmaplan. We hebben niet voor niets een ambitieuze doelstelling en planning in het coalitieakkoord opgenomen, GroenLinks vraagt zich daarom ook af hoe en wanneer het college het plan van aanpak voor de realisatie verwacht.

  ChristenUnie:
  Bij de start van de Agenda Vitaal Platteland hebben we diverse geldpotten bij elkaar gevoegd, om voor het landelijk gebied gemakkelijk een integraal beleid te kunnen voeren. Bij deze tussenevaluatie van het AVP bekruipt ons de vraag hoe integraal de provincie nu bezig is en hoe integraal we in de komende jaren bezig willen zijn.
  Is het wijs dat we bodemdaling en energie in aparte deelprogramma’s onderbrengen? Als we dat toch doen, hoe borgen we dan de link met andere deelprogramma’s?
  We weten al ruim een half jaar dat het PAS-beleid failliet is. Waarom zijn de passages over de PAS zo gedateerd en incompleet? Waarom rept deze evaluatie nergens over het nieuwe gebiedsgerichte stikstofbeleid? Wat heeft de provincie Utrecht in de afgelopen twee jaar gepresteerd als het gaat om vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-loketten)?
  We hebben begrepen dat LTO en NMU volop bezig zijn met pilots voor het nieuwe groene contour-beleid, waarom vinden we in deze evaluatie niets terug van de eerste contouren van het groene contour-beleid?
  Hoe is het mogelijk dat we voor sommige deelprogramma’s – na dertien jaar AVP-beleid - nog geen enkele indicator hebben gevonden (landschap, beleefbare natuur)? Bij veel deelprogramma’s is de enige indicater ‘het verlenen van x subsidies’, zijn daar inhoudelijk sterke indicatoren te vinden?
  Hoe is de link tussen het kleine kernenbeleid van het AVP en het kleine kernenbeleid in het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving? Is het de bedoeling dat de herijking van ons provinciale beleid voor het landelijk gebied leidt tot een volwaardig programma Agenda Vitaal Platteland in het kader van onze provinciale Omgevingsvisie?

  SGP:
  Wij willen graag van het college horen hoe er in 2020 gaat worden samengewerkt met de gebiedscommissie Utrecht-West, die een adviesrol heeft. Hoe ziet dit er in de praktijk uit? Hoe zijn de ervaringen in 2019 geweest? En welke lessen worden meegenomen naar 2020? Kunt u op basis van de ervaringen in 2019 al vertellen of de doelen op een zelfde wijze als voorheen gehaald worden in het gebied? Als er al meer duidelijk is over de nieuwe samenwerking met gebiedscoöperatie O-gen in het oosten van de provincie horen we dat uiteraard ook graag.

  VVD:
  Er wordt geschreven dat “De VAB’s zijn een punt van zorg voor de provincie Utrecht vanwege het risico op ondermijnende activiteiten, verrommeling van het landschap en milieuproblematiek”. De VVD vindt dat ook een zeer belangrijk punt. Uit onderzoek in 2014 van de Wageningen Universiteit is toen gekomen dat er in heel Nederland van de 32 miljoen m2 vrijkomende agrarische bebouwing ongeveer de helft geen nieuwe functie zal kunnen vinden. Door de huidige transities in het landelijk gebied zal dit waarschijnlijk nog meer worden
  Dit programmaplan is alleen voor 2020, wat is op dit moment de lange termijnvisie van de provincie om structureel de agrariërs te helpen/ondersteunen met het geven van invulling aan de leegkomende gebouwen?

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...