informatieve commissie Bestuur, Economie en Middelen 16 oktober 2019 16:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • inclusief sheets presentatie organisatieontwikkeling
  laden...
 • laden...
 • Opgewaardeerd door FvD en GroenLinks
  Verzoek tot opwaardering van het Forum voor Democratie
  - FvD herkent zich niet in de geschetste evaluatie van de (in)formatie en wil hier haar eigen visie over geven en in gesprek gaan met de gedeputeerde over de inhoud van dit document.
  - FvD wil ook graag antwoord van de gedeputeerde weten waarom een evaluatie is uitgevoerd zonder dat actief de inbreng is gezocht van alle partijen.

  Verzoek tot opwaardering van GroenLinks:
  De motivatie is dat ik de betrokkenen uit de organisatie wil bedanken voor de energie en inzet bij een proces dat we goed bedachten, maar veel van de medewerkers vroeg. Tot en met het laatste onderdeel, deze evaluatie, keurig uitgevoerd. Laten we dit zeker gebruiken en er ons voordeel mee doen bij de volgende ronde.
  laden...
 • Opgewaardeerd door SGP, ChristenUnie, SP enFvD

  Verzoek tot opwaardering van de SGP:
  In de Statenbrief lazen met instemming dat Berenschot een analyse gaat uitvoeren naar de organisatorische kracht van de RUD. Dat is een goede zaak. We hebben al vaak gesproken over de RUD en vooral over de steeds tegenvallende kosten. Onze vraag is dan ook hoe dit onderzoek vanuit de Staten kan worden gevolgd en gesteund. Hoe worden de Staten hierin betrokken. We lezen een kleine hint richting een fusie met ODRU. Wat ons betreft wordt deze mogelijkheid een belangrijke component in de analyse van Berenschot. We zijn benieuwd naar de visie van de gedeputeerde en de andere partijen.

  Verzoek tot opwaardering van de ChristenUnie:
  Sinds de nieuwe Statenperiode is opdrachtgeverschap en mede-eigenaarschap bij twee gedeputeerden belegd. Dat vinden we een goede zaak, het maakt de uitoefening van hun beider taak en het handelingsperspectief in een onderscheiden rol helder, zuiver en scherp.
  De ChristenUnie heeft kennisgenomen van de bestuursrapportage en de zienswijze die de provincie voornemens is in te dienen. Over het 3e en 4e punt van de zienswijze hebben wij de volgende vragen:
  • De bijzondere aandacht voor de ontwikkelingen bij de ODRU: waar wordt dan precies op gedoeld?
  • Het uitvoeren naar een analyse van onder andere de kwaliteit van de RUD: tegen welke maatlat zal die kwaliteit worden gehouden? Is dat bijvoorbeeld alleen het voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1? Of wordt daar ook naar inhoudelijke kwaliteit en juridische houdbaarheid van adviezen, aanschrijvingen en vergunningen gekeken?
  Wij willen de statenbrief graag opwaarderen om met de gedeputeerde en andere fracties van gedachten te kunnen wisselen over de volgende onderwerpen:
  • De bestuursrapportage stelt op het punt van handhaving dat in 100% van de gevallen in de beschikkingen geen juridische of inhoudelijke gebreken aanwezig waren. Hoe verhoudt dit zich tot het dossier Van de Groep in Bunschoten waar dit jaar definitief een last onder dwangsom moest worden ingetrokken? Hoe beoordeelt de gedeputeerde de prestatie op deze indicator?
  • Hoe beoordeelt de gedeputeerde de inhoudelijke en juridische kwaliteit van de RUD op basis van de samenwerking? Heeft Gedeputeerde een plan van aanpak om de kwaliteit van de RUD, die al jaren onder druk staat, op een hoger plan te tillen?
  • Is de gedeputeerde van mening dat eventuele problemen in de kwaliteit kunnen worden opgelost door opschaling, bijvoorbeeld fusering van de RUD en de ODRU? Zo ja, hoe kan een dergelijke opschaling de eventuele problemen oplossen en hoe kijkt de gedeputeerde naar bijvoorbeeld het stelsel in de provincie Gelderland waar zeven omgevingsdiensten actief zijn? Is er wel een fusie nodig is om een efficiency- en kwaliteitsslag te maken? Deelt hij de mening van de ChristenUnie dat er ook juist kracht kan zitten in kleine en wendbare organisaties?

  Verzoek tot opwaarderen van de SP:
  Graag zouden wij in de zienswijze aandacht hebben voor de meer dan verdubbeling van de post “personeel van derden”. In de bestuursrapportage van de RUD geeft zij aan dat het te maken heeft met “aanvullende opdrachten”, maar ook door het, kennelijk onvoorzien, wegstromen van vaste medewerkers. Hoe tijdelijk is tijdelijk? Ook ten aanzien van ICT vragen wij ons af of dit permanent is of tijdelijk?

  Verzoek tot opwaarderen van Forum voor Democratie
  FvD vraagt zich af of een fusie tussen ODRU en RUD een grotere organisatie met uitgebreidere specialisme kan bieden, waarbij een efficiëntere organisatie kan worden gerealiseerd. Wellicht kan het onderzoek hierin adviseren. Is de specialistische kennis die noodzakelijk is voor de provinciale taken voldoende aanwezig bij RUD? Hoe gaat RUD zorgen dat de kwaliteit op orde blijft/komt?
  laden...
 • Opgewaardeerd door het CDA en VVD

  Verzoek tot opwaardering van het CDA:
  In de SB wordt aangegeven dat het Rijk bij drie lokaties in Utrecht het terrein voor bescherming als archeologisch Rijksmonument wordt uitgebreid. Wat zijn de mogelijke directe effecten hiervan, met name in Bunnik bij de Nieuw Slagmaat?
  In het managementplan worden onder andere brede ontwikkelingen zoals bodemdaling, klimaatverandering etc. besproken. Het is lastig om de directe werking van het managementplan voor de Limes-terreinen in Utrecht te overzien. Kan daar nader inzicht in worden gegeven?

  Verzoek tot opwaarderen van de VVD:
  In deze tijden van toenemende internationale spanning is het goed om aandacht te schenken aan dit militair erfgoed, dat anders dan de Nieuwe Hollandse Waterlinie wel is gebruikt voor verdediging en aanvallen.
  De Statenbrief geeft ons echter aanleiding deze te willen bespreken:
  • de voorgestelde deelname aan een gemeenschappelijke regeling. Wat zijn hiervoor de alternatieven?
  • overigens was het plezierig om te lezen dat, conform de Provinciewet, de positie van Provinciale Staten dit keer niet in het geding is bij een eventuele voorhangprocedure. In dat licht een reminder voor GS: denken jullie er dit keer op tijd aan dat er een businesscase moet liggen?
  • de kosten: het besluit over de nominatie valt in 2021; de voorgestelde verhoging van het budget lijkt niet afhankelijk te zin van een positief besluit over de nominatie. Maakt het dus niet uit of de Limes de status krijgt of niet? En waar bestaat de kostenstijging uit?
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...