Algemene beschouwingen: wat vinden de fracties van de onderwerpen in de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM)?

Gepubliceerd op: 10 juni 2024 08:06

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 19 juni worden de Algemene Beschouwingen gehouden bij de bespreking van de Kadernota 2025-2028 en de Jaarstukken 2023. Dit is één van de belangrijkste debatten van het jaar. Maar wat zijn dat precies voor stukken? En wat zijn Algemene Beschouwingen?

Een belangrijke taak voor Provinciale Staten is het controleren van het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht: het college van Gedeputeerde Staten en het stellen van kaders voor de toekomst. Zij maken jaarlijks deze stukken om vooruit te kijken en terug te blikken op het gevoerde en te voeren beleid. Bij het bespreken van de Kadernota wordt gekeken naar de toekomstplannen van de provincie voor de komende jaren die zullen worden verwerkt in de begroting van de provincie Utrecht. Bij het bespreken van de Jaarstukken kijkt de politiek juist terug op wat er is gebeurd 2023.

Alle politieke fracties gebruiken dit moment om hun algemene mening te geven over het beleid van de provincie Utrecht, zowel in alle Statencommissies, als in de Provinciale Statenvergadering. Alle partijen leggen de komende weken uit wat zij in deze komende debatten belangrijk vinden.

Vandaag: wat vinden alle fracties van de onderwerpen die worden besproken in de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM):

Ans Oude Luttikhuis

BBB, fractievoorzitter Ans Oude Luttikhuis: "Wij willen cultuur en erfgoed toegankelijk maken en onderhouden."

Wij willen cultuur en erfgoed toegankelijk maken en dit moet ook onderhouden worden. De beschikbare middelen moeten op maat zijn. 'Als men de geschiedenis niet ziet of beleefd, zal men niet zien en beseffen in welke welvaart men leeft.' Voor Europa gaan wij letten op welke wetten en regels daadwerkelijk uit Europa komen en komen hier, wat ons betreft, geen extra koppen op.

“We doen hier hele mooie dingen met elkaar”

GroenLinks, fractievoorzitter Marjolein van Elteren:  "We blijven stevig inzetten op een circulaire economie voor hergebruik van grondstoffen."

GroenLinks is blij met de plannen op het gebied van cultuur, circulaire economie en de sociale agenda. Zo wordt het bibliothekennetwerk versterkt en blijven we stevig inzetten op een transitie naar een circulaire economie. Daarmee zorgen we voor minder verspilling en meer hergebruik van grondstoffen. Ook blijft de provincie met de sociale agenda inzetten op een inclusieve provincie waarin iedereen welkom is en zichzelf kan zijn.
Samen werken we aan een gezonde, groene en sociale provincie!

Vincent Janssen

VVD, fractievoorzitter Vincent Janssen:  "We helpen ondernemers door ze de ruimte te geven om te kunnen ondernemen."

De VVD wil dat de provincie zuinig met belastinggeld omgaat en dat de lasten voor bewoners en ondernemers laag zijn. Tegelijkertijd investeren we in een sterke economie met voldoende banen voor iedereen. We helpen ondernemers door ze de ruimte te geven om te kunnen ondernemen en zorgen dat bedrijventerrein en winkelgebieden vitaal en bereikbaar blijven.

Marianne de Widt

D66, fractievoorzitter Marianne de Widt: "Wij zetten vol in op hergebruik."

Nederland begint steeds meer op een wegwerpmaatschappij te lijken; een samenleving die dingen produceert voor eenmalig gebruik, die vervolgens op een groeiende afvalberg belanden. D66 vindt het belangrijk dat wij gaan inzetten op hergebruik. Daarom zijn we voorstander van een circulaire economie. Komend jaar stellen we een nieuwe provinciale strategie vast, zodat we flinke circulaire stappen kunnen maken.

Chris Westerlaken

CDA, fractievoorzitter Chris Westerlaken: "Het vitale kernenbeleid moet samen met gemeenten en inwoners worden opgestart."

In een fatsoenlijke provincie zijn betrouwbare financiën de basis voor een betrouwbare overheid. We stimuleren cultuur, sport en dorpsinitiatieven in kleine kernen om de leefbaarheid te bevorderen. Burgers worden actief betrokken bij beleidsvorming. Bedrijven dragen bij aan de regio en samenleving. We ontwikkelen en verduurzamen sportvoorzieningen en stimuleren natuur- en milieueducatie om de jeugd bewust te maken van hun verantwoordelijkheid. In onze provincie wordt het vitale kernenbeleid, door middel van dorpendeals, samen met gemeenten en inwoners vastgesteld en opgestart.

Hans Adriani

PvdA, fractievoorzitter Hans Adriani: "Economie, ecologie en eerlijke lonen moeten in evenwicht zijn."

Door de economische groei is er in Utrecht een grote vraag naar ruimte. De PvdA is blij met de kansen die dit brengt, maar er zijn ook grenzen aan de groei. Wat ons betreft zijn economie, ecologie (natuur en gezondheid) en eerlijke lonen met elkaar in evenwicht. We blijven ook een betrokken samenwerkingspartner voor de cultuur- en erfgoedsector, en hebben daarbij oog voor inwoners met een krappe beurs.

Anjo Travaille

Partij voor de Dieren, fractievoorzitter Anjo Travaille: "Een gezonde en circulaire economie is niet afhankelijk van economische groei."

Een gezonde en circulaire economie in een werkelijk gezonde provincie is niet afhankelijk van economische groei. Dat hebben de Statenleden in meerderheid uitgesproken n.a.v. onze motie. Daarom verwachten we dat de bestedingen van €500.000 in 2023 aan ons 'economisch profiel' kunnen worden ingezet voor maatregelen waar burgers en natuur echt iets aan hebben.

Henriëtte Rikkoert

ChristenUnie, fractievoorziiter Henriëtte Rikkoert: "De sociale agenda moet meer inzetten op armoedebestrijding."

De ChristenUnie wil meer aandacht voor armoedebestrijding in de Sociale Agenda. Nu zijn de prioriteiten vooral gericht op het tegengaan van discriminatie, het streven naar inclusie en het terugdringen van laaggeletterdheid. Gelukkig ondersteunt de provincie het Jeugdfonds, zodat kinderen tot 18 jaar gratis kunnen sporten, een cultuurcursus kunnen volgen of een muziekinstrument bespelen. Dat willen we graag uitbreiden tot volwassenen die op een minimuminkomen moeten rondkomen.

"Ik verlang naar een duidelijk pragmatisch geluid in de politiek"

UtrechtNu!, fractievoorziiter Michiel Fiscalini: "Economische groei in de provincie Utrecht moet geen doel op zich zijn."

Bij UtrechtNu! erkennen we de sterke economie van de provincie Utrecht, maar we geloven niet dat groei op elk niveau een doel op zich moet zijn. We streven naar aanzienlijke bezuinigingen op het ambtenarenapparaat en willen dat de provincie zich beperkt tot haar kerntaken. Efficiëntie staat daarin voorop.

'Amos de Jong: "Ik wil meebouwen aan de Europese regio Utrecht van morgen"

Volt, fractievoorzitter Amos de Jong: "De regio Utrecht moet zich laten horen in Brussel!"

Volt schreef 14 aanbevelingen voor de Europastrategie. De regio Utrecht moet zich laten horen in Brussel en actief samenwerken met Europese partners. Volt gaat daarbij vol voor een circulaire samenleving, met vernieuwende innovatieve bedrijvigheid en gesloten kringlopen. We willen een nieuwe bestuurscultuur, op basis van actieve burgerparticipatie en beleid gestoeld op het brede welvaartsprincipe.

“Ik wil de stem van buiten naar binnen brengen”

SGP, fractvoorzitter Bertrick van den Dikkenberg: "We zien graag dat er structureel geld beschikbaar komt voor streekmusea."

De SGP vraagt aandacht voor het ondersteunen van streekmusea. We zien graag dat er structureel geld beschikbaar komt voor streekmusea. Op deze manier kunnen de streekmusea ook in de toekomst openblijven om ons meer te vertellen over de geschiedenis van een bepaalde streek en/of plaats.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er voldoende geld blijft om de juiste keuzes en analyses te maken over het economische beleid, zodat we als provincie bijvoorbeeld bijdragen aan een toekomstbestendig midden- en kleinbedrijf!

 

Martine van der Velde

PVV, fractievoorzitter Martine van der Velde: "Geld kan beter worden ingezet voor onderhoud van ons Utrechtscultureel erfgoed."

De PVV wil geen subsidierelatie met International Welcome Centre Utrecht Region (IWCUR). Middelen die samenhangen met de verbroken vriendschapsband met Guangdong moeten niet alleen minder worden, maar die moeten naar nul. Wat betreft Bevrijdingsdag 2026 moet er minder subsidie voor vrijheidsfestivals komen, aangezien er op meer fronten bezuinigd moet worden. Dat geld kan beter ingezet worden voor restauratie en onderhoud van ons Utrechts historisch erfgoed."Omzien naar elkaar is het belangrijkste wat er is"

SP, fractievoorzitter Jan Breur: "Men investeert in innovatie, zonder dat duidelijk is wat Utrechters eraan hebben."

De provincie is er voor de mens, niet voor de markt. Helaas zien wij te vaak dat het college de markt vooropzet en het volk achterwege laat. Er worden miljoenen euro's geïnvesteerd in startups en zogenaamde "innovatie" zonder dat het duidelijk is wat de Utrechters daaraan hebben. Dat moet anders. Wij zullen altijd blijven strijden om de mens weer op de eerste plaats te zetten.

“De kans om de jongste fractievoorzitter te zijn grijp ik met beide handen aan”

Forum voor Democratie, fractievoorzitter Frank van Breukelen: "We zijn waakzaam over de verhouding tussen de provincie en de Europese Unie."

Wij zullen als FVD waakzaam blijven over de verhouding van de provincie tegenover de Europese Unie. In feite wordt veelal ondemocratisch beleid uit Brussel geïmplementeerd door subsidies te verstrekken aan bestuurslagen die maar al te graag extra centen op de balans zien verschijnen. Aangezien wij als Nederlandse, en dus in het verlengde Utrechtse burgers netto-betalers zijn aan de EU, moeten we ons bij elk stukje EU-gesubsidieerd beleid beseffen dat we een sigaar uit eigen doos krijgen.

"Ik wil de politiek dichter bij de burger brengen"

50 Plus, fractievoorzitter Mieke Hoek: "We moeten investeren om vergunningentrajecten voor woningbouw te versnellen."

We moeten zuinig zijn op ons erfgoed, zoals parken bij buitenplaatsen. Deze soms eeuwenoude tuinen moeten niet worden geofferd voor luxe woningbouw, maar we moeten juist investeren in het behoud hiervan. De vergunningentrajecten voor bestemmingsplannen op woningbouw moet worden versneld om de woningnood zo snel mogelijk op te lossen. 50PLUS blijf verder aandacht vragen voor meer voorzieningen op Toeristische Overstapplaatsen (TOP's) zoals zelfreinigende toiletten.