Provinciale Staten Utrecht nemen besluiten voor de provincie Utrecht via deze vergaderingen.

Provinciale Statenvergadering
Tijdens de Provinciale Statenvergadering nemen Provinciale Staten de besluiten voor de provincie Utrecht. Ze debatteren en stemmen over alle voorstellen en onderwerpen die op de agenda staan. Statenleden kunnen daarnaast ook moties en amendementen indienen om wensen of wijzigingen aan Gedeputeerde Staten op te dragen. Wanneer bij de stemming een meerderheid ontstaat kan het besluit door de provincie worden uitgevoerd.

Hier vind je wanneer alle komende Provinciale Statenvergaderingen zijn.

Provinciale Staten vergadert


Commissievergadering

Een paar weken voor de Provinciale Statenvergadering vinden de commissievergaderingen plaats, ook wel Statencommissies genoemd. De Statenleden en commissieleden van de politieke partijen verdiepen zich tijdens deze commissievergaderingen in de inhoud van de onderwerpen op de agenda en voeren daar debatten over. Ook is er ruimte tijdens de commissievergadering om insprekers te aan het woord te laten.

Provinciale Staten Utrecht kent 5 Statencommissies die bepaalde provinciale thema's behandelen. Klik op de links om te zien wanneer alle komende Statencommissies zijn.

Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen (BEM)
Statencommissie Ruimte, Groen, Water/Wonen (RGW)
Statencommissie Milieu en Mobiliteit (M&M)
Statencommissie Omgevingsvisie (OGV) 
Financiële Auditcommissie (FAC) 

Presidium
De voorzitter (commissaris van de Koning) en de eerste plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten vormen samen met de voorzitters van de Statencommissies het presidium. Het presidium komt maandelijks bij elkaar en zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces van Provinciale Staten goed verloopt en wat, en ook wanneer, op de agenda's komt. Daarnaast besluiten zij over de regels die gelden om een vergadering goed te laten verlopen, zoals hoe lang een vergadering mag duren en de spreektijden van fracties. De plaatsvervangend voorzitter van Provinciale Staten is de voorzitter van het presidium.

Fractievoorzittersoverleg
Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitters van de politieke fracties en de voorzitter van Provinciale Staten (commissaris van de Koning). In dit overleg worden organisatorische onderwerpen besproken die spelen in Provinciale Staten. De leden van het fractievoorzittersoverleg komen altijd voor de Provinciale Statenvergadering bij elkaar, maar kunnen ook op afroep vergaderen. De commissaris van de Koning zit deze vergadering voor als voorzitter van Provinciale Staten.