Commissie Omgevingsvisie 16 december 2020 09:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Agenda

 • 1.

  Opening en algemeen

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.1

  Vaststellen agenda

  Vaststellen
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.2

  Mededelingen

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.3

  Rondvraag

  Ter bespreking
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.6

  Ingekomen brieven

  Ter informatie
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 1.7

  Inspraak

  Ter bespreking
  geen documenten

  Mw. Buiter van het Utrechts Landschap heeft zich als inspreker gemeld namens Natuurmonumenten, de NMU, IVN, Landschap Erfgoed Utrecht en het Utrechts Landschap. Als onderdeel van haar inspraak zal zij een kort filmpje vertonen.

  filmpje: https://youtu.be/kXT5Cj5TqJE

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Ter bespreking

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3

  Ter informatie

  Ter informatie
  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.1

  SB definitieve NOVI (2020OGV33)

  Ter informatie
  3 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • SGP

  Vraag: De memo begrijp ik nog niet helemaal. Wat betekent dit nu concreet. Kunnen we nog uit de voeten met de Interim Omgevingsverordening of gaan we toch eerder de definitieve Omgevingsverordening invoeren?

   

  Antwoord: Door de 23ste tranche van het Besluit uitvoering Crisis en herstelwet (Chw) kunnen we heel goed uit de voeten met de interim omgevingsverordening. Dit zorgt er namelijk voor dat we met de Interimverordening al kunnen handelen alsof de Omgevingswet al is ingevoerd. Bijvoorbeeld de Instructieregel ontheffing (artikel 1.5), het artikel voor plussen en minnen, kan met de 23ste tranche Chw gebruikt worden voor de gehele fysieke leefomgeving. Op grond van de Wro alleen is volledig gebruik van dit artikel niet mogelijk.

  Zoals u weet kunnen wij de definitieve omgevingsverordening pas invoeren, of beter gezegd, van kracht laten worden, als de Omgevingswet in werking is getreden. Tot die tijd werken we onder de Wet ruimtelijke ordening. Ook de huidige PRV is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening en gaat uit van het begrip "een goede ruimtelijke ordening". We hebben nu echter een Interim Omgevingsverordening gemaakt die op de gehele fysieke leefomgeving van toepassing is. Voor het stellen van instructieregels voor de gehele fysieke leefomgeving is een verbreding van het begrip "een goede ruimtelijke ordening" nodig. Die verbreding wordt mogelijk gemaakt door de 23ste tranche Chw.

   

  Ter aanvullende informatie: De procedure is inmiddels verder gegaan. Het ministerie van BZK is nu bezig met de beantwoording van enkele Kamervragen en daarna gaat het door naar de Raad van State.

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • SGP

  Vraag: : In de eerste SB lezen we ‘over de inhoudelijke keuzes en financiering blijven wij komend jaar met u in gesprek’. Wij vinden dit niet concreet genoeg. We hebben op dit moment het gevoel dat de trein steeds voortraast en dat we alleen af en toe ‘bijgepraat’ worden. Wij willen dat de Staten meer de regie krijgt en meer kan meediscussiëren. Ik zou deze commissievergadering willen gebruiken om te polsen hoe andere commissieleden dit zien en of we hier concretere afspraken over kunnen maken dan de zin in de SB. Het lijkt ons goed dit ruim voor de kabinetsformatie in ieder geval een keer grondig te doen.

   

  Antwoord: Deze richt zich feitelijk op de commissieleden. Toch lijkt het goed om vanuit GS een nadere toelichting te geven. Het MIRT overleg gaat over een veelheid van onderwerpen. Uw staten besluiten in de Omgevingsvisie over de ruimtelijke keuzes die op de MIRT-tafel besproken zijn.

  Tijdens het BO MIRT stond o.a. het ontwikkelperspectief 2040 geagendeerd die in samenwerking met Rijk en regio ontwikkeld is. Dit staat beschreven in het rapport ‘Utrecht Nabij’. Dit verstedelijkingsperspectief 2040 komt voor het belangrijkste deel overeen met de visie op de regio Utrecht / U16 in de Ontwerp Omgevingsvisie. Daar waar er verschillen in zitten wordt dit opgenomen in de concept Nota van Beantwoording die u eind januari ontvangt.  Zo kunt u besluiten of en hoe de onderdelen van Utrecht Nabij die op provinciaal niveau van belang zijn in onze Omgevingsvisie op te nemen.

  Tijdens het BO MIRT is daarnaast ook gesproken over verschillende OV-onderdelen. Deze zijn vanzelfsprekend onderwerp van gesprek in de commissie Milieu en Mobiliteit en de Staten. In dit kader is er recent een PVV motie aangenomen naar aanleiding van de propositie groeifonds met de oproep “in overleg te treden ter zake de gehele vervoerproblematiek, meer in het bijzonder de keuzes die de provincie wenst te maken omtrent het type openbaar vervoer”. Geconstateerd is (door o.a. CDA) dat dit een overbodige motie is omdat gevraagde gesprekken al geagendeerd zijn door GS. Toch is deze motie door GS omarmd, en in uw staten (vrijwel unaniem) aangenomen. Dit onderstreept de complexiteit van de samenhang in genoemde dossiers, maar ook het belang van het debat over de OV-dossiers. GS zal daarnaast in overleg met de griffie kijken hoe zij, aanvullend op cie. vergadering, hierover met u inhoudelijk het gesprek kunnen voeren. Daarvoor zijn wij van plan (zoals in de Statenvergadering ook geopperd) om op informele setting dit met u te bespreken. Dit is vanzelfsprekend bovenop op bovengenoemde formele besluitvormingsprocedure via de Omgevingsvisie.

   

   

  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten