Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie 03 september 2018 13:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Locatie: Commissiekamer
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • In de bijlage treft u een memo aan inzake chauffeurstekort de gedeputeerde zal hier een korte toelichting over geven.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag 1: betreffende statiegeldalliantie ingediend door de PvdA
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  Uit de SB blijkt dat er een (begrijpelijke) wens is bij het Rijk (en de regio) om woningbouw te versnellen. Tegelijk lezen we dat de urgentie die er is voor de duurzame bereikbaarheidsopgave in de Utrechtse regio en die met extra woningen alleen nog maar groter wordt, niet wordt vertaald in benodigde investeringsbesluiten van het Rijk, bijv. voor het USP. We horen graag van het college hoe ze tegen dit spanningsveld aankijken en welke mogelijkheden ze zien om samen met partners, dit te versnellen. De SB noemt een onderzoek naar nieuwe vormen van bekostiging. We horen ook daar graag meer over. Ook horen we graag meer over hoe de Korte Termijn Aanpak en genoemde klimaatopgave voor mobiliteit in samenhang zullen worden opgepakt.

  SP:
  Welke woningbouw wordt in deze plannen aangejaagd? Voor wie zijn die woningen. Voor nieuwkomers, zo ja, welke mensen verwachten we? Voor mensen die nu al in de provincie opgroeien en wonen?

  D66:
  D66 leest in de stukken van BO MIRT de wederzijdse intentie om tot afspraken te komen en wonen en mobiliteit als integrale opgave te zien. Tegelijk is duidelijk dat de grootse plannen nog onvoldoende financiering kennen. We vernemen graag van GS hoe zij inzet op het faseren en daarmee klein en concreet maken van de visie in U-Ned. Tevens willen we in gesprek over de ambities om de plannen te financieren. Hoe zetten wij zelf financieel in op deze opgave en welke alternatieve vormen van financiering en samenwerking wil GS opzetten om de ambities van U-Ned mogelijk te maken?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  1. Bij de oprichting van technologieraad was er ook aandacht gevraagd voor de zorg en de link van ICT met zorg. Dat is niet direct terug te vinden in deze stukken.
  2. Waarom zijn er geen vertegenwoordigers van zorginstellingen/ziekenhuizen niet vertegenwoordigd in de nieuwe technologieraad?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  1. Is er input geleverd door MKB bedrijven zelf, bij de tot standkoming van deze agenda, los van de koepel organisatie?
  2. Op welke manier worden deze bedrijven in onze provincie betrokken bij de uitvoering van deze agenda?
  Er staat niks over communicatie.
  3. Kan een concreet voorbeeld gegeven worden op welke manier MKB bedrijven profijt zullen hebben van deze afgesproken agenda?

  SP:
  Mooi dat de subsidieverleners aan het MKB samen gaan werken. De agenda is ondertekend door 6 bestuurders waarvan 5 CDA ers en 1 VVD er. De doelstelling is: Innoveren (Digitalisering) en (inter)nationalisering van het innovatieve MKB.
  Innovatie betekent: vernieuwing en verbetering. Innovatie van MKB kan zijn: het verbeteren van de regionale productie, verduurzaming, betere werkgelegenheid, het beter aansluiten aan de huidige behoefte van inwoners van de provincie,. dus niet alleen maar aan digitalisering en groei van het MKB.
  Hoe kunnen we als Statenleden invloed uitoefenen op de doelen in deze samenwerkingsagenda, zodat ze ten goede komen aan de inwoners van de provincie?
  Verder begrijpen wij de 57.500 euro voor accountmanagement voor buitenlandse bedrijven niet goed. Hoe is dit in het voordeel van provinciale bedrijven en de inwoners?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  GroenLinks:
  De gezondheidseffecten van omgevingsgeluid zijn fors en het blijkt lastig om dit effectief tegen te gaan. Dit prima uitgewerkte actieplan is voor GroenLinks een goede aanleiding om dit onderwerp in de commissie te bespreken. Hierbij willen we o.a. de volgende zaken bespreken met de andere fracties en het college:
  - In de vergelijking met andere provincies valt op dat diverse provincies een aparte drempel hanteren voor de nacht (Lnight). Gezien de grote gezondheidseffecten van geluidshinder 's nachts valt hier wel wat voor te zeggen.
  - Het doelmatigheidscriterium lijkt ons een goede manier om de kosten en effecten van maatregelen tegen elkaar af te wegen en te zorgen dat bij alle genomen maatregelen de kosten in verhouding staan tot de effecten. Omdat er ook onder de 61 dB nog steeds aanzienlijk gezondheidseffecten zijn, is de vraag gerechtvaardigd of (al te strikt hanteren van) de plandrempel van 61 dB wel wenselijk en nodig is. In combinatie met het doelmatigheidscriterium zou een lagere plandrempel ook overwogen kunnen worden. In dat geval zouden maatregelen waarbij tegen relatief geringe kosten grote aantallen woningen van bijv. 60 naar 57 dB kunnen worden gebracht maar waar geen woningen boven de 61 dB zitten, immers ook in beeld komen.
  - Hoe en wanneer is de informatievoorziening aan PS over voortgang en evaluatie voorzien?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  ChristenUnie:
  We willen discussiëren over de wisselwerking en aansluiting van de uitvoeringsagenda en de Landbouwvisie, met name als het gaat over de uitstoot van ultrafijnstof vanuit stallen. Klopt onze indruk dat de cocreatie op dit vlak eigenlijk nog moet starten?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP:
  Fijn dat er nu gestreefd wordt naar openheid en duidelijkheid rond de ontwikkeling van het Henschotermeer.
  In het ontwikkelkader van 2015 en in andere discussies en stukken werd de komst van een hek om het Hens nooit genoemd en ging het steeds over een mogelijkheid van entreeheffing. Een rondje om het meer zou mogelijk blijven en het strand bleef vrij toegankelijk. In het antwoord van de brief van de heer Pertram in punt 3.17 lezen we dat het in 2014 al zeker was stond dat entree geheven ging worden. Waarom die vaagheid in de afgelopen jaren over de komst van een hek en entreeheffing? Hebben andere statenleden dit ook zo ervaren? In de memo staat dat burgerparticipatie rond het Henschotermeer belangrijk wordt gevonden door de stuurgroep. Er zijn in het afgelopen half jaar 8000 handtekeningen tegen de komst van een hek gezet, 3 moties aangenomen in gemeenten om het hek te overwegen en klachtenbrieven van ondernemers binnengekomen over de asociale gang van zaken rond het Henschotermeer. Wordt dit ook gezien als burgerparticipatie? Zo ja, wat gebeurt ermee, zo nee, waarom niet? Op dit moment wordt een vergunning aangevraagd voor de toegangspoorten. In de memo staat dat entree heffing spoedig gaat beginnen. Hoe weet gedeputeerde dat? Is de vergunning al afgegeven?

  PvdA:
  1. Wij willen graag weten welke acties GS heeft ondernomen omtrent de wens van de beheerd om gezichtsherkenning te gebruiken bij toegangscontrole?
  2. Er worden aantal stappen opgesomd wat als actie zijn uitgevoerd of in gang is gezet. Op welke manier draagt de hek bij aan veiligheid en tegelijkertijd ook goed voor natuur?
  We hebben eerder uitgebreid over gehad. Wij zijn van mening dat het vermelden van dit punt onjuist is.
  3. Kunnen we binnenkort nog een uitgebreider informatie krijgen over de gemaakte afspraken en de verwachtingen voor 2019?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • geen bijlage
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt. Doorgeschoven agendapunt van MME 25 juni jl.

  SGP:
  Het lijkt of de ondertunneling gekoppeld wordt aan de tankstations. Conform de GL-SGP motie is dat niet de bedoeling, maar moeten de tankstations gewoon weg, als los project.

  D66:
  D66 wil graag over deze statenbrief in gesprek met gedeputeerde. We vragen ons af wat hier concreet in gevraagd wordt. Lezen we goed dat het beschikbare budget nu al tekort schiet? Wat betekent dit voor het kader en de ruimte waarmee bewoners en Q-team kunnen werken aan de kwaliteitsimpuls? En wat betekent dit voor de te managen verwachtingen in het participatietraject? We horen graag van gedeputeerde wat de inschattingen zijn met betrekking tot de begroting van dit project.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt. Doorgeschoven agendapunt van MME 25 juni jl.

  ChristenUnie:
  Uit het stuk blijkt dat de huidige tellingen geen onderscheid kunnen maken tussen lokaal/regionaal en landelijk verkeer. Deze informatie is wel belangrijk om een goed besluit te kunnen nemen over de voorgenomen wijziging op de aantakking van de NRU op de snelweg naar Amsterdam ( de divergerende diamant). Deze kan mogelijk minder ingrijpend en kostbaar worden uitgevoerd als het lokale en regionale verkeer tot andere vervoersmodaliteiten wordt verleid. Dan moet eerst wel duidelijk zijn dat het zinvol is om deze exercitie uit te voeren. Het college geeft aan dat het mogelijk is te komen tot gesplitste gegevens. Vraag: is het college bereid dit onderzoek uit te voeren, en zo ja op welke termijn zou dat kunnen?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  Nu het onderhoudsbeheer door externe partijen gebeurt heeft de provincie geen inzicht in de gegevens over de staat van onderhoud. Daardoor kunnen we onvoldoende sturen. Het externe beheer is ook aanzienlijk duurder dan eigen beheer. Wat zijn destijds de argumenten geweest om het beheer van de OV-assets uit te besteden aan externe partijen?

  SP:
  De SP is blij dat de provincie zelf het een en ander ter hand wil nemen inzake de tram, de vraag is wel of er voldoende gekwalificeerd personeel voor handen is en wil daarover uitleg van de gedeputeerde. De kennis en kunde bij de Provincie is goed maar is die op peil, dat is de vraag.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  D66:
  D66 zou graag van GS vernemen en met GS nader afstemmen wat zij bedoelt met het nemen van een ‘richtinggevend besluit voor de integrale oplossing’. Wat kunnen Provinciale Staten verwachten als onderbouwing voor een richtinggevend besluit?

  GroenLinks:
  De Statenbrief stelt dat er voor een goede uitwerking en onderbouwing van varianten en een zorgvuldig participatieproces meer tijd nodig is dan eerst voorzien. Tegelijk wordt voorgesteld om vooruitlopend op de uitkomsten daarvan die eind 2019 worden verwacht, wel al eind 2018 een richtinggevend besluit voor te leggen aan PS. Dit lijkt ons op gespannen voet te staan met elkaar. Een richtinggevend besluit van PS kan het participatieproces belemmeren en bovendien vragen we ons af of er voldoende basis kan zijn voor een besluit als de onderbouwing en het participatieproces nog onvolledig zijn. Omdat de wens van PS om eind 2018 al een voorstel te krijgen als reden wordt genoemd om al in 2018 een richtinggevend besluit voor te leggen, lijkt het ons goed om deze afweging en de consequenties van de in de Statenbrief genoemde vertraging in de Commissie te bespreken.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motiveringen voor de opwaardering van dit agendapunt.

  PvdA:
  In de 'sardientjes' motie van de gemeente, die wij in PS ook hebben ondersteund, wordt er op aangedrongen dat er ook naar alternatieven wordt gezocht, zoals leenfietsen en busverbindingen vanuit andere stations. Dit gebeurt nu niet. De PvdA-fractie wil graag weten waarom niet.

  SP: Fijn dat er extra vervoer naar het USP komt, maar waarom is er vrijwel alleen gekozen voor uitbreiding lijn 11-28? Was het niet handiger geweest om ook vanaf de Bilt, Zeist, Bunnik en bijvoorbeeld Leusden rechtstreeks bussen in te zetten naar het USP, waarmee dan ook Utrecht CS kan worden ontlast?
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP: wil graag met de collega Statenleden van gedachte wisselen of dit een optie kan zijn omdat het wel heel erg vol is op de perrons op cs. Daar moet nodig iets aan gedaan worden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP: is verrast door het genoemde bedrag van 1,2 miljoen per jaar dat nodig lijkt te zijn voor deze concessie. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben wij vragen gesteld over deze concessie in relatie tot het bedrag voor het OV dat daarin is opgenomen voor de komende periode. Ons werd verteld dat de concessie met het benodigde geld, mee zou komen uit Zuid Holland. Nu blijkt dat er toch 1,2 miljoen per jaar nodig is en dat kan ook zomaar meer zijn omdat het moet worden vergoed als meerwerk over een concessie zonder precedent. Wij willen graag uitgelegd hebben hoe het nu werkelijk zit. Is er al zicht op een vervoersplan en is het wel realistisch dat dit voor de concessiedatum allemaal geregeld is? Er wordt gesproken over het vaststellen van het vervoersplan in oktober en de concessie moet gaan rijden op 9 december. Het lijkt ons allemaal wat kort dag.
  vergroten verkleinen laden...
 • Hieronder de motivering voor de opwaardering van dit agendapunt.

  SP: Er wordt in de rapportage gewag gemaakt van een stijgende trend wat betreft rit uitval. dat zou door het drukke verkeer komen wat de doorstroming beperkt. Dat geloven wij direct maar in welk licht moeten wij de uitval van bijvoorbeeld lijn 3 zien waar er structureel geen chauffeurs voor waren. Op 23 augustus heb ik zelf meegemaakt dat lijn 29 op Kanaleneiland alle passagiers verzocht werden de bus te verlaten en op een volgende te wachten want zijn aflossing was er niet en zijn dienst zat erop.
  Graag horen we daar uitleg over want volgens de Gedeputeerde was half juli het personeelsprobleem opgelost.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...