Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Presidium, 17 april 2024 11:30:00

Algemene vergader informatie

Datum:
17 apr. 2024, 11:30
Locatie:
Extern

Agenda

Presidium

Extern
 • 3 Vaststellen verslag

  Vaststellen
  1 document

  Het vergaderschema voor de periode na het zomerreces is vastgesteld. Nadien heeft de CvdK ernaar kunnen kijken. Hij ziet graag een heroverweging van de starttijd van de Statenvergadering, die hij liever handhaaft op 10.30 uur. Beter vroeg beginnen en hopelijk vroeg eindigen, dan laat beginnen en laat eindigen. Omdat het vanuit Sterke Staten de bedoeling is dat de Statenvergadering zich zal focussen op besluitvorming, is het voorstel om de spreektijdenregeling voor deze vergadering hier op aan te passen (m.a.w. beperken).

  Daarnaast is zijn gedachte om het Presidium de maandag vóór de Statenvergadering (digitaal) de definitieve concept-agenda voor PS vast te laten stellen.

 • 4 Mededelingen

  Ter bespreking
 • Ter bespreking staat de volgende onderwerpen: 

  - Memo Praten met de Staten
  - Terugkoppeling Groen Groeit Mee
  - Stand van zaken Sterke Staten
  - Strategische Provinciale Statenagenda
  - Eerste lezing herziening Reglement van Orde

  Toelichting bespreekpunten:
  Het memo Praten met de Staten spreekt voor zich.

  Terugkoppeling Groen groeit mee: n.a.v. de bespreking in het vorige presidium, waarbij gevraagd werd of Groen groeit mee bij de juiste commissie stond, is dit nogmaals beoordeeld. De definitieve versie van de commissie-indeling is nu bijgevoegd.

  Sterke Staten: de griffie geeft een mondelinge toelichting op de stand van zaken.

  Strategische Provinciale Staten Agenda: de oogst van vier commissievergaderingen is bijeen geharkt. Zie daarvoor het memo. De griffie gaat aan de slag met een concept Statenvoorstel, dat op 26 juni moet worden vastgesteld in PS. Het  Presidium zal dit aan PS voorleggen, een concept ontvangen jullie voor de volgende vergadering. Maar voordat we de pen ter hand nemen, horen we graag hoe jullie terug kijken op de bespreking, en wat jullie ons mee willen geven voor het voorstel.

  Eerste lezing herziening RvO: dit is een omvangrijk document en “work in progress”. We leggen dit graag aan jullie voor voor een eerste blik. Het stuk moet uiteindelijk landen in BEM op 5 juni, en in PS op 26 juni. Voor jullie als commissievoorzitters is met name het hoofdstuk over de instrumenten van PS en over de commissies van belang.

 • - Zie bericht dhr. Virginia in de app over agendering in vakcommissies of BEM

  - Bericht van dhr. Nagtegaal over hybride commissievergaderingen 

  Toelichting op de bespreekpunten: 

  Tekst Erwin Virginia uit de app (dit vraagt enige toelichting ter vergadering):

  Een suggestie voor het Presidium om in te brengen hoe we met de meermaals vanuit het CDA ingebrachte zaken omgaan omtrent agendering van zaken in vakcommissie of BEM. Voorbeelden: deelname Stedin en opzetten Warmtebedrijf.

  Citaat uit bericht Sjors Nagtegaal na een door hem voorgezeten vergadering:

  Er was een moment tijdens de vergadering waarop ik de fractieaccounts vroeg de digitale omgeving te verlaten omdat ik niet kon verifiëren of het wel commissieleden waren. Mevrouw Rikkoert maakte het terechte punt dat ik dan ook de ambtenaren moest vragen te vertrekken. Dit is een valide punt. Daarom zou ik de griffier willen vragen om te bespreken of we helemaal moeten stoppen met het concept van de hybride commissie (infosessies daargelaten). Dit kan dan in het Presidium of het fractievoorzittersoverleg. De coronacrisis is immers alweer een tijd geleden; als commissielid of statenlid hoor gewoon je aanwezig te zijn. Ambtenaren kunnen de stream volgen of in de zaal zitten.

  Antwoord van Karin Peters:

  Je punt over het afschakelen van de fractie accounts was voor iedereen een verrassing, heb ik begrepen, en dat leidt natuurlijk altijd tot gedoe. We zullen er in het presidium nog eens op terug kijken. Leer voor de volgende keer is, dat zo'n actie voorbereiding én een breed draagvlak nodig heeft.

  Goed voor jou om te weten is dat het fractievoorzittersoverleg hierover in het najaar van 2022 een besluit over heeft genomen, nl. dat commissievergaderingen hydride zullen zijn en men daar dus digitaal aan kan deelnemen. Daarbij is gezegd: commissievergaderingen komen beter tot hun recht als iedereen fysiek aanwezig is, en er is toen ook een oproep gedaan om er zoveel mogelijk fysiek te zijn. 

  En omdat de stream vaak achterloopt op wat er in de zaal gebeurt, en ambtenaren en fractiemedewerkers zo moeilijker hun gedeputeerde cq fractievertegenwoordigers kunnen bedienen met informatie, is hen toegestaan om via Teams aan te sluiten. Waarbij camera en microfoon natuurlijk uitgeschakeld moeten zijn. 

  In mijn beleving werkt dit tot nu toe voor iedereen heel prettig, en zijn er nauwelijks incidenten die aanleiding geven tot heroverweging. Ik zal je punt zeker melden in het presidium. Mijn advies zal zijn om eea te houden zoals het is.

Algemene stemmingen

Uitklappen Inklappen