Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen 24 juni 2020 09:00:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 10.15-10.30 Pauze

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag ChristenUnie: RIS3 zie bijlage

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • BEM 24-06-2020, agendapunt 1.6 Termijnagenda 

  Naar aanleiding van de Termijnagenda:

   

  De fractie van de ChristenUnie heeft een vraag over het jaarverslag van de Awb-adviescommissie.

  (“Deze commissie van GS en PS is ingesteld om te adviseren over de afdoening van bezwaarschriften en klachten. Het jaarverslag geeft inzicht in het aantal behandelde bezwaarschriften, de tijdigheid van de afdoening en het aantal gevallen waarin is afgeweken van het advies van de commissie”). 

  Sinds 2016 hebben we als fractie meermalen navraag moeten doen naar de jaarverslagen en de beschikbaarheid daarvan voor PS.

  Is het Jaarverslag 2019 inmiddels opgesteld en vastgesteld? En als dat het geval is, kunt u het verslag aan PS beschikbaar stellen? 

  Naast het feitelijke cijfermateriaal inzake bezwaarschriften en klachten heeft de commissie in het laatste jaarverslag een aantal aanbevelingen gedaan richting de organisatie (inzake terugkoppeling beslissing, beslistermijnen en vertegenwoordiging ter zitting). 

  Is in het jaarverslag 2019 aangegeven op welke wijze de organisatie opvolging heeft gegeven aan de aanbevelingen? Heeft dit tot gewenste verbetering geleid ten aanzien van de 3 geschetste punten?

  Vraag VVD procesgang motie lijst: zie beantwoording in de bijlage.

  vergroten verkleinen laden...
 • 1. Deelname Orange World (2020BEM72) in handen van GS

  2 Brief comité behoud Abrona Oudewater (2020BEM76) Ter informatie

  3. Persbericht van de verenigd podium kunsten festivals (2020BEM83) Ter informatie

  4.Beleidsadviseur Toiletalliantie: meer toiletten voor (fiets)toerisma (2020BEM96) ter informatie

  vergroten verkleinen laden...
 • zie punt 2.2

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Wethouder Dhr. H. Waaldijk Utrechtse Heuvelrug: belangrijke cultuurdragers (agendapunt 2.2 SV steunfonds Cultuur en Erfgoed)

  Wethouder dhr. G. Becht gemeente Woerden (agendapunt 2.2. steunfonds Cultuur en Erfgoed)

  Wethouder Overweg gemeente Houten (agendapunt 2.2. steunfonds Cultuur en Erfgoed)

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • VVD

  3.13 zienswijze programmabegroting HUA

  GS schrijft "Door de accountant is een afkeurende verklaring afgegeven voor rechtmatigheid vanwege een onjuiste toepassing van inkoopregels. Wij vragen via de zienswijze ook aandacht voor het doorvoeren van de toegezegde verbetermaatregelen hiervoor dit jaar."

  Vraag: wat is de inzet van de provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de GR daarop geweest? Is er verschil van opvatting binnen het bestuur van de GR?

  ChristenUnie

  Wat is de oorzaak van het feit dat in 2024 het Rijk uit de gemeenschappelijke regeling HUA treedt? Op welke wijze sorteert PU als deelnemer van de GR voor op deze uittreding? 

  vergroten verkleinen laden...
 • VVD

  1. De VVD waardeert de inzet om ondernemers te helpen. Ondernemers die wij spreken, blijken echter niet of nauwelijks ("iets met een oude Griek") bekend te zijn met URECA. Daarbij gaat het ook om ondernemers die aan de overleggen met gemeentelijke overheden deelnemen. Het zijn dus ondernemers waarvan je mag verwachten dat ze op de hoogte zouden kunnen zijn - en die onder lokale ondernemers ook de contacten hebben om ze op het ondersteuningsaanbod te wijzen.

  Wat wordt gedaan om ondernemers van het ondersteuningsaanbod op de hoogte te stellen?

  2. N.a.v. de oproep van Industrievereniging Lage Weide om de fietsbereikbaarheid van het bedrijventerrein te vergroten: kunnen planningen mbt verbetering bereikbaarheid per fiets en fietsveiligheid naar voren worden gehaald?

  3. Voor de langere termijn is nog veel onzeker. GS zoekt actieve afstemming met werkgevers over geleidelijke terugkeer naar werklocaties en met instellingen over voor een belangrijk deel thuis blijven werken/leren. Dat is begrijpelijk. Feit is wel dat niet iedereen (meer) in het OV wil stappen of van de fiets gebruik kan maken. Wordt er met bedrijven en instellingen gesproken om, voor hen voor wie het noodzakelijk is, op locatie meer parkeerplaatsen voor auto’s te realiseren? (Gewoon even praktisch en niet ideologisch om onze maatschappij niet onnodig tot stilstand te brengen).

  4. Kan PS op regelmatige basis geïnformeerd worden over hoe het gaat in het OV obv de monitoring, waar in de SB over gesproken wordt? 

  vergroten verkleinen laden...
 • VVD

   Graag ontvangen wij ook de inhoudelijke opdracht die aan de Commissie wordt meegegeven. In het besluit staat wel de taak van de commissie maar niet de richting die GS meegeeft. Naast de vastgestelde nota heeft de gedeputeerde in de behandeling opmerkingen gemaakt m.b.t. de regionale spreiding van activiteiten, de omgang met het totaal beschikbare budget en spreiding in de tijd. Die ontbreken in het besluit. Daarnaast kan de VVD-fractie zich voorstellen dat ook de gevolgen van de Corona pandemie en de 'anderhalve meter samenleving' aanleiding zijn tot een nadere duiding richting de Commissie.

   

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie

  In de Europastrategie staat wat de ChristenUnie niet per se het wat, maar veel meer het hoe centraal. Natuurlijk is het wat belangrijk; het wat, dus bladzijden 1 tot en met 12 van de notitie, wordt voor de ChristenUnie kernachtig en goed samengevat in de eenvoudige zin in de opsomming bovenaan pagina 13 onder e): Hierbij zijn de inhoudelijke doelen van de provincie Utrecht leidend.

  De ChristenUnie vindt dat een zeer belangrijk uitgangspunt. De Europese Unie is geen geldmachine waar we zoveel mogelijk geld uithalen, maar een overheidslaag waarbij we zelf kunnen afwegen of we onze eigen doelen halen. In dat kader is het vervolgens overigens volstrekt legitiem en aanbevelingswaardig om ook zo optimaal mogelijk gebruik te maken van Europese middelen.

  Vervolgens is het mooi om te werken met thema’s, maar eigenlijk komen die thema’s gewoon uit de begroting en beleidsstukken. In de loop van de tijd zullen die verschuiven, langzaam maar zeker met de prioriteiten van de provinciale begroting mee. De begroting als geheel schrijft voor welke doelen voor de provincie Utrecht leidend zijn in de Europa-strategie. Niet toevallig zien wij natuurlijk veel overlap tussen de twee documenten.

  In het kader van profilering, paragraaf 3.4, vinden wij het twijfelachtig dat de provincie Utrecht bij de Europese Unie voorleest uit werk dat de Europese Unie zelf heeft geproduceerd als het gaat om de positie op de Competitiveness Index. Alsof ze in de organisatie van de Europese Unie niet zelf weten wat ze hebben opgeschreven. Over het algemeen zijn ze bij de EU-instanties bijzonder goed geïnformeerd over de eigen beleidsterreinen. De vraag is of een dergelijke communicatie nu zo effectief is, of dat dat vooral gezien wordt als overdreven borstklopperij.

  Wat ons betreft zou de kern van de profilering moeten zitten in paragraaf 3.3, beleidsbeïnvloeding. Profilering gaat dan niet vanuit de in Brussel bekende kracht van de regio, maar vanuit de meewerkende en -denkende handjes van de medewerkers die in Brussel actief zijn. Lobbyisten die veel in Brussel zijn, en ook veel in Utrecht, kunnen heel veel bereiken op het gebied van wet- en regelgeving en beleidsbeïnvloeding. Bruggenbouwers die dat politieke handwerk kunnen en willen verrichten zijn daarom van groot belang. Wij zijn dan ook blij dat de capaciteit wordt uitgebreid. Wat ons betreft zou dat nog wel een stapje verder kunnen. Daarbij denken we nadrukkelijk ook aan medewerkers van de provincie die al dan niet in

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP

  Bij het openen van deze stukken klopten onze harten van verwachting, maar dat viel tegen. Wij zouden graag een overzicht ontvangen van de daadwerkelijk gevolgde cursussen/trainingen/scholingsessies in het eerste jaar van dit college.

  vergroten verkleinen laden...
 • ChristenUnie

  Deze notitie staat ter informatie op de agenda van BEM. 

  Wordt de inhoud van de notitie Onderzoek Governance - en Beheersstructuur Recreatieschappen Noord-Holland, waar in aanleiding en doelstelling (nieuwe governance- en beheersstructuur voor de recreatieschappen) wel parallellen te onderscheiden zijn met de situatie van de Recreatieschappen in de provincie Utrecht, ook meegenomen bij de verkenning die momenteel in onze provincie loopt aangaande recreatie en recreatieschappen? 

  SGP

  Wat is het doel van het opnemen van deze stukken op onze commissie-agenda?

  vergroten verkleinen laden...
 • SGP

  Wij hebben zeer grote moeite met de voorgestelde verandering van rapportering op dit dossier. Voorgesteld wordt om de hoe-vraag niet langer expliciet richting de Staten te verantwoorden. Wij kunnen ons dat op veel dossiers voorstellen, maar niet op het onderhavige. Op dit dossier worden doelstellingen standaard niet gehaald en als Staten hebben we slecht zich op hoe dat kan. De oplossing is onzes inziens niet om de Staten dan maar minder informatie te verstrekken. Wij maken daar bezwaar tegen.

  vergroten verkleinen laden...
 • GroenLinks

  In het plan van aanpak op het rapport dat is opgeleverd wordt de input van de bijeenkomst Democratische duiding van data (4/12/19) kort aangestipt. In voetnoot 7 wordt opgemerkt

  “De volgende personen zijn bereid gevonden om in een soort ‘kennis/reflectiegroep’ het proces van verbinden van de i-opgave aan concrete opgaven in het primaire proces (inclusief het experimenteren met en leren van éxperimenteerdeals’) te ondersteunen […]”. GroenLinks is van mening dat de uitgangspunten die zijn geïntroduceerd tijdens deze/ bijeenkomst breder moeten worden meegenomen in de i-strategie van de provincie. Is de gedeputeerde bereid om deze principes explicieter op te nemen als uitgangspunten voor projecten binnen het digitaliseringsbeleid?

  vergroten verkleinen laden...
 • VVD, CDA, FvD, PVV, SGP, 50PLUS, PvdD, ChristenUnie en de SP

  Hieronder geven wij onze reactie op de Statenbrief over de afhandeling van motie 53 uit 2019, 'Zichtbaarheid Ontstaan Nederlandse Staat in Utrecht’.

  Wij danken het college hartelijk voor de terugkoppeling.

  Op twee punten willen wij als indieners en ondersteuners van de motie wel aanscherping zien:

  Meer dan een bordje
  De Unie van Utrecht hoort natuurlijk thuis in... Utrecht. Dat dit met de originele akte technisch niet kan, dat begrijpen we. Maar een replica moet toch wel publiek toegankelijk kunnen zijn? De voormalige kapittelzaal is inderdaad niet ons eigendom. Echter, we zitten wel met de gemeente  Utrecht en het Rijk in de gemeenschappelijke regeling Het Utrechts Archief. Dan moet het toch mogelijk zijn te organiseren dat een replica daar, in dat gebouw, fysiek toegankelijk wordt gemaakt? Met een duidelijke verwijzing op de nieuwe borden die in/ rond de voormalige kapittelzaal worden aangebracht?

  Door participatie meer aandacht en eigenaarschap
  In de Statenbrief wordt aangegeven dat RtvUtrecht een beroep kan doen op de provinciale subsidieregeling. Naast deze professionele organisatie zijn er ook vrijwilligersorganisaties die zich inzetten om de geschiedenis onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Zonder andere te kort te doen kunnen we als voorbeeld Oud Utrecht noemen. Is er met vrijwilligersorganisaties contact gelegd om te bespreken welke rol zij kunnen vervullen om dit historische moment en deze historische plaats meer onder de aandacht van de inwoners van onze provincie te brengen? Zo nee, bent u bereid dat alsnog te doen? En wijst u dan ook/ of alsnog op de subsidieregeling van de provincie?

  Het is goed om te lezen dat hier op UtrechtAltijd.nl binnenkort aandacht aan gaat worden besteed. Met de rol van Van Brederode, heer van Vianen, bij de ondertekening van de Unie in de stad Utrecht kan dit een mooi voorbeeld zijn van wat met het project Utrecht Verhaalt destijds bedoeld werd: het zichtbaar maken van de historische relatie tussen locaties in de provincie Utrecht. En zou het juist mooi zijn als historische verenigingen ondersteund worden om de lokale relatie met het ontstaan van de Nederlandse staat zichtbaarder te maken.

   Wat ons betreft kan de motie nog niet als 'afgedaan' worden beschouwd. Wij verzoeken het college van GS op bovenstaande punten actie te ondernemen ter afhandeling van de motie. Met het verzoek aan de griffie dit ook in de motielijst te verwerken.

  vergroten verkleinen laden...
 • D66

  Voorzitter, de samenleving ontwikkelt zich in de richting van een circulaire samenleving en dit inspiratiedocument doet volgens D66 een goede eerste stap in de richting van de bijdrage die de provincie Utrecht daaraan zou kunnen leveren. In de provinciale doelenboom is circulair erkend als belangrijke concernbrede opgave. De inzet van D66 is dat deze opgave ook gesteund wordt door een stevig programma dat door alle programma’s heen zal lopen. Dit inspiratiedocument dat samen met provinciale partners is opgesteld kan daar volgens ons een hele duidelijke invulling van zijn. D66 wil GS daarom vragen of zij dit programma ook als uitgangspunt ziet voor de aansturing en rapportering op de ontwikkeling van de concernbrede opgave circulariteit. Verder willen we met GS in de commissie van gedachten wisselen hoe deze concernbrede opgave integraal aangestuurd en geborgd kan worden in de provinciale organisatie, zodat we richting de begroting een helder beeld hebben van de middelen die daarvoor benodigd zijn. Het document bevat veel suggesties, die nog niet zijn gewogen op impact. D66 wil GS daarom vragen of we met het oog op bij de verdere uitwerking van de beleidsvisie en uitvoeringsagenda voor circulariteit ook de impact van diverse suggesties kunnen bespreken

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • GEHEIM

  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...