Statencommissie Milieu en Mobiliteit 27 november 2019 13:00:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • D66
  Op donderdagochtend 7 november jl. heeft u een werkbezoek aan de Donderbergrotonde in Leersum gebracht. Omwonenden van de rotonde en leden van de gelijknamige werkgroep hebben u hiervoor uitgenodigd. Ik kreeg zeer positieve reacties op het feit dat u op hun uitnodiging bent in gegaan en dat u de moeite heeft genomen om in de spits zelf te gaan kijken. U heeft kunnen waarnemen hoe met name de (veelal jonge) fietsers gebruik maken van de rotonde met de huidige bypass en tot welke onveilige situatie dit kan leiden
  Dank ook voor het beschikbaar stellen van het onderzoeksrapport naar de verkeersafwikkeling van de Donderbergrotonde waarbij drie mogelijke oplossingsvarianten worden gepresenteerd. Wij komen daar straks nog over te spreken bij de informatieve sessie M&M, agendapunt 3.7. Uit dit rapport komt naar voren dat er nog nadere studie moet worden gedaan naar onder meer de technische inpasbaarheid en de financiële consequenties. Voordat dit is uitgewerkt, zijn wij alweer enige tijd verder. De bewoners hebben gevraagd om maatregelen voor de fietsveiligheid op korte termijn.
  D66 maakt van de mogelijkheid gebruik u een aantal vragen te stellen.
  1. Bent u bereid om op korte termijn maatregelen te treffen die de fietsveiligheid ten goede komt?
  2. Zo ja, aan welke maatregelen denkt u?
  3. De bewoners zijn zelf onlangs in de gemeente Veenendaal wezen kijken naar een beproefd signaleringssysteem, ook wel Bike Scout genaamd. Kent u dit systeem? Ziet u dit toepasbaar op de Donderbergrotonde?
  4. Per wanneer kunnen fietsers, inwoners in de praktijk zien dat de Provincie Utrecht ten behoeve van de fietser maatregelen op de Donderbergrotonde heeft genomen.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • .
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de SP: In deze memo lezen wij niets over hoe de veiligheid is geregeld en daar vindt de SP iets van. We weten helemaal nog niet wat het boren naar aardwarmte en het gebruik van aardwarmte met de bodem en de aardkorst doet, welke stoffen er in het water zitten dat we oppompen etc. Zeker bij DIEPE geothermie. Wij willen daar ook de mening van de andere fracties hierover vernemen en horen hoe de gedeputeerde deze veiligheid wil controleren en monitoren
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de SGP: Tot onze verbazing wil het college de subsidie voor het opruimen van drugsafval afhankelijk stellen van een bijdrage vanuit het rijk. Wij zijn het daar niet mee eens, maar willen de grondeigenaren die geconfronteerd worden met dit afval hoe dan ook compenseren. Daarvoor mag de provincie gerust de portemonnee trekken als het Rijk dat niet doet. We gaan hierover graag het gesprek aan met gedeputeerde en andere commissieleden.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • Rondvraag GL en PvdA:
  GroenLinks en PvdA: GroenLinks heeft samen met PvdA wat vragen over de maatregelen vanuit de PAS en in het bijzonder de verbreding van de A27.

  Aangezien er resultaten te melden zijn n.a.v. de gehouden BO MIRT-bijeenkomst, is deze brief ter bespreking geagendeerd. Als nazending volgt de Kamerbief waarin de resultaten worden beschreven.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd, VVD, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en CDA.

  VVD:
  De maatschappelijke behoefte aan een fietstunnel bij rotonde de Donderberg in Leersum is groot. De Gedeputeerde wil voorlopige verkeersmaatregelen nemen en een definitief besluit over wel/niet een fietstunnel vooralsnog uitstellen. Daarom wil de VVD de eindrapportage onderzoek rotonde Donderberg Leersum opwaarderen en het onderwerp nader bespreken.

  GroenLinks:
  GroenLinks heeft vragen over welke problemen er nu precies zijn op het gebied van doorstroming en verkeersveiligheid.

  ChristenUnie:
  De ChristenUnie heeft (met het oog op de besluitvorming rondom de snelfietsroute Utrecht-Veenendaal) begrip voor uitstel van besluitvorming over de toekomstige vormgeving van de Donderberg-rotonde. Tegelijkertijd wordt er door gebruikers en inwoners verkeersonveiligheid ervaren, terwijl uit het onderzoek blijkt dat de verkeerssituatie op dit moment niet onveilig is. Welke mogelijkheden heeft Gedeputeerde om met kleine aanpassingen de verkeersveiligheid te verbeteren, en daarbij ook de gebruikers en inwoners te betrekken?

  SGP:
  Wij hebben deze rapportage met belangstelling tot ons genomen en hebben geconcludeerd dat er zo spoedig mogelijk een tunnel moet worden aangelegd voor de veiligheid van de fietsers. Wij willen de aanpak van deze rotonde niet laten vertragen door besluitvorming rondom de snelfietsroute, maar zo snel mogelijk knopen doorhakken in het belang van de veiligheid van de fietser. Graag wisselen we met de gedeputeerde, maar ook met de andere partijen van gedachten over hoe we deze planning naar voren kunnen halen.

  CDA:
  Het CDA kan gezien het lange voortraject van dit knelpunt en de aandacht die er eerder voor gevraagd is eigenlijk niet begrijpen dat er zoveel vertraging ontstaat hierop. Graag wil het CDA van gedeputeerde preciezer horen wat hem tot dit tijdpad heeft doen besluiten.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de SGP:
  Wij ontvingen van het college een boeiende verantwoordingsrapportage over de uitvoering van het verbeterplan Uithoflijn. Daarnaast kregen wij aanvullende informatie n.a.v. een alarmerend artikel in De Telegraaf. Wij spreken naar aanleiding van deze berichten graag verder met de gedeputeerde en hebben de volgende (technische en meer politieke) vragen:
  - Het artikel lijkt voort te komen uit voorbereidende werkzaamheden voor een exploitatiebegroting voor de Uithoflijn straks. Begrijpen wij goed dat er op dit moment nog niet zo'n begroting is? Wanneer denkt het college helder te hebben wat de lopende Uithoflijn per jaar gaat kosten en of er genoeg inkomsten zijn om de kosten te dekken?
  - Wanneer kan het college ons meer concreet inlichten geven over de juistheid van de specifieke bewering van De Telegraaf?
  - Kan het college voor ons duiden of er een relatie is tussen de hoofdlijn van het artikel van De Telegraaf en de conclusie van Horvat & Partners onder verbetermaatregelen 8&14 (blz. 8): 'De wijze waarop overdracht heeft plaatsgevonden houdt risico's in ten aanzien van levenscycluskosten, het volledig invullen van eisen en informatievoorziening.'
  - Is op dit moment de laatst gedeelde planning nog realistisch, zeker ook gezien de conclusie van Horvat & Partners onder verbetermaatregel 24 (blz. 11)?
  - Kunt u aangeven of het dit moment nog de verwachting is of de topeisen die zijn gesteld worden gehaald zodra de tram gaat rijden?
  - Waarom heeft het college ervoor gekozen nu al decharge te verlenen voor dit verbeterplan? De verbetermaatregelen 3, 15-20 zijn nog niet eens allemaal beoordeeld omdat er gewoon nog geen uitvoering heeft plaats gevonden. Is het college bereid Horvat & Partners begin 2020 opnieuw te laten kijken naar de stand van zaken op dat moment? Zo nee, waarom niet?
  - Een blijvend aandachtspunt is de cultuurverandering die moet worden gerealiseerd. Kan het college gedetailleerd aangeven hoe de afdeling hier de komende twee jaar mee wil omgaan?
  - In dat kader zijn wij ronduit geschrokken van de conclusies van Horvat & Partners. De gesprekken n.a.v. het MTO van vorig jaar zijn niet vastgelegd. Voor de toekomst zou dat gaan veranderen. Kan het college ons uitleggen hoe het heeft het kunnen gebeuren dat deze gesprekken niet zijn vastgelegd en dat de effecten van acties die daarop zijn gevolgd niet zijn te monitoren?
  - Waar wij ons grote zorgen over maken is de 8e conclusie van Horvat & Partners onder de 5e en 6e aanbeveling (blz. 7): 'We kunnen niet vaststellen of de provincie de benodigde kennis m.b.t. exploitatie en beheer adequaat heeft geborgd binnen het trambedrijf.' Vanaf volgend jaar rijden wij een tram. Dat is geen kleinigheid. Hoe kan het dan gebeuren dat een extern bureau moet constateren niet te kunnen vaststellen of de benodigde kennis hiervoor in huis is. Graag een toelichting en ook een plan hoe dit in de komende weken nog op te gaan lossen.

  Wij verzoeken het college de technische vragen vooraf te laten beantwoorden.
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de PvdA:
  De PvdA is verheugd te vernemen dat er nu stappen worden gezet om deze in 2015 aangenomen motie in de juiste bestuurlijke banen te leiden. We lezen echter dat deze fietsverbinding er pas komt in 2030. Tot die tijd zijn fietsers aangewezen op het zogenaamde VreVia-pontje. Wij hebben begrepen dat deze tot eind dit jaar met een provinciale exploitatiesubsidie wordt ondersteund, maar omdat dit voormalig BRU geld is, dit eind van 2019 ophoudt. De PvdA-fractie zou dit zeer spijtig omdat hier jaarlijks zo'n 120.000 reizigers gebruik van maken. Kan de gedeputeerde toezeggen dat hij met de betrokken gemeenten in overleg gaat over een oplossing en de Staten hierover informeert?
  vergroten verkleinen laden...
 • inspreekster: (zie bijlage 6 t/m 9)

  Opgewaardeerd door de ChristenUnie/CDA, PvdA en SGP.
  ChristenUnie (ondersteund door CDA):

  De ChristenUnie is blij dat de stuurgroep de meeste inpassingsvoorstellen, die het Q-team onder leiding van onze adviseur Ruimtelijke kwaliteit samen met de inwoners van Maarsbergen heeft opgesteld, wil honoreren. Het voorstel van een overkapping bij de Engweg is door de stuurgroep afgewezen. Onze fractie heeft vragen over 1. de gronden voor deze afwijzing en 2. de reactie van de inwoners op deze afwijzing. Wil de gedeputeerde alsnog een onderzoek overwegen en/of zijn er nog (goedkopere) alternatieven voor handen om ook aan dit voorstel tegemoet te kunnen komen? Hoe staan andere fracties hier tegenover?

  PvdA:
  Wij zien dat er hard is gewerkt door het Q-team samen met bewoners en dat er prachtige innovaties zijn bedacht. De gewenste overkapping gaat echter niet door. De PvdA-fractie wil graag weten hoe de betrokken bewoners van Maarsbergen hierover denken. Kunnen zij hiermee leven?

  SGP:
  Wij hebben met belangstelling en interesse kennis genomen van de stukken rondom de spooronderdoorgang Maarsbergen. Wij spreken hierover graag met gedeputeerde:
  1. Overkapping en fietsbrug
  - Het college stelt dat het projectbudget niet toereikend is om een maakbare overkapping te realiseren. Op welke wijze heeft bij de samenstelling van dit besluit participatie plaatsgevonden?
  - Naast een ruimtelijke kwaliteit en functionaliteit richting de Engweg heeft de overkapping een ecologische functie. Hoe borgt het genomen besluit de ecologische migratie in langsrichting van het spoor?
  - Graag ontvangen wij een onderbouwing van het verschil in uitvoering van de fietsbrug Tuindorpweg en de fietsbrug Engweg.
  - Richting de Engweg is in alle debatten door alle partijen gesproken over tegemoetkoming aan het verder insluiten van de Engweg. Op welke wijze wordt de Engweg nu met de genomen besluiten tegemoet gekomen?
  2. Geluidsonderzoek
  In het uitgevoerde geluidsonderzoek M+P.PUT.19.01.3 | 27 september 2019 lezen wij toenames van geluid. Nav dat onderzoek de volgende vragen:
  - Klopt het dat de N226 getoetst is met een snelheid van 50 km p uur?
  - Klopt het dat dit 10 km lager is dan de ontwerpsnelheid?
  - Klopt het dat de ontwerpsnelheid aangepast is naar 50 km/h en waarom is hiertoe besloten?
  3. Verkeersonderzoek
  Kunt u aangeven wat er gebeurt met de aanbevelingen vanuit de verkeersveiligheidsaudit die toch serieus van aard zijn?
  4. Informatievoorziening
  Kunt u in een volgende situatie in de statenbrief een link opnemen naar de website van Maarsbergen met alle onderzoeken zodat de Staten adequaat geïnformeerd zijn?
  vergroten verkleinen laden...
 • Opgewaardeerd door de SP en de PvdA:
  SP:
  Waarom is er voor gekozen om Syntus deze evaluatie te laten doen en niet een onafhankelijk bureau? De SP vindt het een opsomming van successen maar nergens lezen we hoe onze inwoners die hun bus missen er over denken en wat er is veranderd in hun leven.
  Dat is voor de SP minstens zo interessant. Dat de klachten afnemen, zoals Syntus zegt, is vrij logisch. Immers, de mensen daar zijn al enkele jaren hun bus kwijt, naar klachten en protesten wordt niet geluisterd en dat steek je je energie in het anders inrichten van je leven ipv klachten te schrijven. Graag willen wij weten wat er nu echt gedaan gaat worden aan de wijken die geen bus meer hebben, want uit de resultaten blijkt zonneklaar dat de buurtbus geen oplossing is. Wij willen graag de mening horen van andere fracties.

  PvdA:
  Uit de evaluatie blijkt dat er reizigersgroei is in Leusden en dat is begrijpelijk, want er is een snelle verbinding tussen Amersfoort CS en het bedrijventerrein gekomen ten koste van bestaand lijnennetwerk Leusden-Zuid. Daar maakten maar heel weinig mensen gebruik van, maar die hebben nu geen directe verbinding meer naar Amersfoort. Inmiddels zijn er goede ervaringen opgedaan in pilots met U-flex. Zou dit een oplossing kunnen zijn voor Leusden-Zuid?
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...

Downloaden audiofragment(en)