informatieve commissie Bestuur, Economie en Middelen 18 september 2019 20:00:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • Verzoek tot opwaardering van GroenLinks. Motivatie:
  De ingezonden brief van meerdere bewonersgroepen en recreatie-ondernemers in de directe omgeving van het Henschotermeer, roept vragen op over het draagvlak voor de plannen die door de nieuwe exploitant zijn gepresenteerd. De belasting van de natuur, de effecten op de woon- en leefkwaliteit en de (in de brief aangevoerde) beperkende consequenties voor andere recreatie-ondernemers verdienen aandacht in een besluitvormingsproces waaraan door alle betrokkenen goed en inhoudelijk kan worden bijgedragen. In hoeverre meent GS dat hiervan met de voorgestelde procedures nog is voorzien?
  Onduidelijk is ook hoe de procedures om het plan te realiseren, op elkaar worden afgestemd. Er is sprake van drie gemeenten die hun bestemmingsplannen moeten aanpassen om een en ander te realiseren. Bovendien heeft het Henschotermeer een regionale functie, die deze drie gemeenten overstijgt: ook voor andere gemeenten heet het een recreatieve functie en toeristische waarde. Ziet GS een rol voor zichzelf of de provincie in deze casus en zo ja, welke?

  Verzoek tot opwaardering van PvdA. Motivatie:
  1. Graag een reactie van het college op de punten die in de brief worden aangegeven, met name de zorgen omtrent natuur dat verloren dreigt te gaan en kwaliteit in de nabije omgeving achteruit gaat.
  2. Heeft de provincie mogelijkheden vanuit PRS/PRV om de plannen tegen te houden
  laden...
 • Verzoek tot opwaardering van GroenLinks. Motivatie:
  GroenLinks vindt diversiteit binnen het politiekorps erg belangrijk, het zou een afspiegeling van de samenleving moeten zijn. Het is daarom zorgwekkend dat vrouwen binnen de politieorganisatie niet veilig hun werk kunnen doen. Onze vraag is dan ook: zou de commissaris samen met de burgermeesters in de provincie Utrecht in gesprek willen gaan met het politiekorps om samen te kijken hoe de stand van zaken hier is en hoe we ervoor kunnen zorgen dat iedere politieagent veilig zijn of haar werk kan doen?
  laden...
 • Verzoek tot opwaardering door de VVD. Motivatie:
  In gesprekken met ondernemers blijkt regelmatig dat bereikbaarheid een knelpunt is voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Dat blijkt ook uit de bijgevoegde presentatie en het haalbaarheidsonderzoek over de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het gaat daarbij om verschillende knelpunten:
  • de dosering van de Leidsche Rijn tunnel die voor bedrijven niet alleen hogere transportkosten betekent door verloren arbeidsuren maar ook werknemers kost;
  • de fietsbereikbaarheid;
  • de OV-bereikbaarheid.
  Wat kan en wil GS doen om deze problemen te helpen op te lossen? Oplossen van die knelpunten zou de ontwikkeling van het gebied, de samenwerking met het onderwijs en energiezuinig en emissievrij transport een boost geven.

  Verzoek tot opwaardering door GroenLinks Motivatie:
  In de bijgevoegde presentatie van de werkstichting staan een aantal concrete suggesties aan de provincie. Groenlinks gaat graag in gesprek met GS over hoe we een duurzame ontwikkeling van Lage weide kunnen stimuleren. Daarnaast hoort Groenlinks graag van Gedeputeerde hoe GS aankijkt tegen een mogelijk provinciaal waterstofbeleid.
  laden...
 • Verzoek tot opwaardering door de ChristenUnie. Motivatie:
  De ChristenUnie wil de Statenbrief ‘update regionale economische samenwerking’ graag bespreken omdat de ChristenUnie van mening is dat de Statenbrief over Regionale Economie en de ROM erg procesmatig in het hier en nu is ingestoken. Graag willen wij in de commissie met andere statenleden en de gedeputeerde de discussie voeren over doelstellingen op de gebieden beleidsinhoud, proces en governance. Die discussie is naar onze mening nu relevant, omdat wij hechten aan beleid met duidelijke beleidsdoelstellingen. Dergelijk beleid vraagt een helder proces door de looptijd van het beleid heen en ook een heldere governance. Aan al die aspecten willen wij meer inkleuring geven dan nu in de Statenbrief gedaan wordt.
  laden...
 • Verzoek tot opwaardering door de SP. Motivatie:
  In de brief schrijft het college van GS: “Tijdens eigen missies kunnen alle andere thema’s zoals duurzaamheid, mensenrechten, markttoegang, gelijkwaardige handelsvoorwaarden etc ter sprake worden gebracht wanneer dat past. Wij zullen dit advies volgen.” De SP-fractie vraag zich ernstig af hoe, wanneer en wat het college passend acht. Wij denken hierbij met name aan het buitensporig politiegeweld in Hong Kong bij de demonstraties tegen de uitleveringswet. Het niet ter sprake brengen kan uitgelegd worden aan steun voor deze repressie.

  Verzoek tot opwaardering door CU. Motivatie:
  De ChristenUnie wil de statenbrief ‘Economische missie naar Guangdon’ graag bespreken omdat
  - wij een missie naar China – en dus ook Guangdon – ongepast vinden in het kader van de mensenrechten.
  “Vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt aan de decentrale overheden het volgende geadviseerd: Tijdens eigen missies kunnen alle andere thema’s zoals duurzaamheid, mensenrechten, markttoegang, gelijkwaardige handelsvoorwaarden etc. ter sprake worden gebracht wanneer dat past.’”
  - het feit dat het Rijk allerlei voorzorgmaatregelen adviseert om (economische) spionage te voorkomen, overtuigt ons van het feit dat het ook om redenen van economische spionage en borging van intellectueel eigendom beter is geen handel te drijven met China totdat er wel vertrouwen is.
  De ChristenUnie vindt deze passage voor wat betreft de mensenrechten te vrijblijvend. Wij willen, als de missie toch door zou gaan, de toezegging van de gedeputeerde dat de mensenrechten ongeacht de vraag of dat past of niet, aan de orde worden gesteld in gesprekken met Chinese overheidsfunctionarissen. Over het verloop van die gesprekken willen wij achteraf geïnformeerd worden.
  - Indien de missie naar China onverhoopt toch door zou gaan, zouden wij graag zien dat de vrijblijvende passage in de Statenbrief over mensenrechten een verplichtend karakter krijgt.
  Los van de tragiek die gebrek aan mensenrechten voor de inwoners van China heeft, is de ChristenUnie van mening dat er door gebrek aan naleving van mensenrechten of oneigenlijke verkrijging van technologische kennis of oneigenlijk gebruik van intellectueel eigendom valse concurrentie kan ontstaan voor onze eigen ondernemers of werkenden. Gebrek aan mensenrechten zou kunnen leiden tot uitbuiting, economische spionage tot onterecht lage verkrijgingskosten voor kennis, hetgeen beide een kostprijsverlagend effect heeft. De ChristenUnie is voor een open economie met goede concurrentie, maar wel met een gelijk speelveld. Wij willen Utrechtse investeerders en werkenden niet met deze wrange concurrentie confronteren.
  - De ChristenUnie wil geen valse concurrentie voor onze eigen investeerders en beroepsbevolking door mensenrechtenschendingen en economische spionage.

  Verzoek tot opwaardering door PvdD. Motivatie:
  Onze fractie denkt niet direct aan China bij “het profiel Gezond Stedelijk Leven”. Het vriendschapsverdrag met Guangdong is bovendien gericht op het openen van deuren voor Chinese bedrijven in Utrecht en vice versa. Is het niet tijd om dit verdrag in een breder perspectief te plaatsen, gezien het nieuwe coalitieakkoord? Onze fractie ziet een aantal aanknopingspunten:
  - De focus op ondersteunen van MKB, waaronder familiebedrijven (p. 31). Hoe verhoudt zich dat tot het lokken van Chinese ondernemingen in deze missie? Wordt het MKB niet weggeconcurreerd door de komst van Chinese bedrijven?
  - De inzet voor een gezonde economie, gericht op brede welvaart voor iedereen (p. 29). Vindt het college dit brede welvaartsbegrip van toepassing op China?
  - Expliciet wordt in het coalitieakkoord benoemd dat de mensenrechten om integrale aandacht vragen bij de speciale betrekkingen met de Chinese Provincie (p. 35). Hoe gaat het college dit aandachtspunt vorm geven in de komende periode?

  Verzoek tot opwaardering door GroenLinks. Motivatie:
  Groenlinks gaat graag in gesprek met gedeputeerde over wat er bedoeld wordt met duurzame werkgelegenheid in de provincie Utrecht met betrekking tot deze missie. Ook horen we graag hoe mensenrechten en inmenging van de CCP in Chinese bedrijven die internationaal opereren aandacht krijgen in deze missie. Hoe worden de risico’s van economische activiteiten voor nationale en lokale veiligheid in kaart gebracht en hoe worden deze risico’s beperkt?

  Verzoek tot opwaardering door PvdA. Motivatie:
  1. De mensenrechtenkwestie wordt benoemd in de brief, maar geeft de indruk alsof het niet ter sprake zal komen. Waarom niet? Het is te gemakkelijk om met de vinger naar het Rijk en EU te wijzen als het over de mensenrechten gaat, maar op alle andere punten kan de provincie wel acties ondernemen. Graag een heldere toelichting hierop!
  2.Waarom is de noodzaak om na een korte tijdsbestek van 2 jaar weer een missie naar China te plannen?
  3. Wat heeft de vorige missie opgeleverd? In de SB staat alleen de totaal, maar niet specifiek de inzet van de missie in 2017 (wellicht technisch te beantwoorden).

  Verzoek tot opwaardering van het CDA. Motivatie:
  In 1995 is de relatie tussen onze provincie en de Chinese provincie Guandong aangegaan. In 2013 is deze voor het laatst herbevestigd. Het CDA wil de gedeputeerde de volgende vragen stellen:
  - Wat waren de doelen van de relatie bij de opstart in 1995?
  - Zou u, kijkend naar wat het de provincie brengt en kost, op dit moment een dergelijke relatie aangaan? Kortom: is het tijd voor een herijking van de relatie?
  - Hoe kijkt u aan tegen de risico’s van het stimuleren van nauwe economische banden met China? Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan risico’s op spionage en het kopiëren.
  - Zijn er andere landen waarbij wij gericht economische relaties onderhouden? Welke zijn dit en wat is de inzet daarbij vanuit Utrecht?
  laden...
 • laden...
 • Op verzoek van GroenLinks wordt ook de SB Frictiebudget nieuwe coalitie hierbij betrokken. agendapunt 3.8
  laden...
 • op verzoek van GroenLinks wordt deze statenbrief betrokken bij agendapunt 3.7
  laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...
 • laden...